Wegwijzer arbeidsmarktinformatie & LOB

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en LOB

NPO en LOB

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs.

Jongeren hebben een sterke behoefte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ze leren graag waar hun talenten liggen en ook over waar ze minder goed in zijn. Juist goede LOB kan voor een hogere motivatie zorgen. Het werkt motiverend als je weet wie je bent, wat je kan en hoe school ervoor kan zorgen dat je je doelen bereikt. Daar komt bij dat de coronatijd onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren loopbaanvaardig worden, zodat ze leren schakelen in een dynamische en onzekere arbeidsmarkt.
Het Expertisepunt LOB ondersteunt jou en jouw school bij het verder vormgeven van LOB en kan hiermee ondersteunend zijn bij concretiseren van het NPO.

De regio-contactpersonen van het Expertisepunt LOB denken graag mee over de stappen die binnen jouw school gezet kunnen worden.

Ondersteuning scholen

  • Extra inzet om komende jaren op school het gesprek aan te gaan met kinderen en jeugdigen over het welbevinden en het versterken van hun veerkracht o.a. in context van de gezonde school.
  • Extra inzet van ondersteuning van leraren en schoolteams om op school het gesprek aan te gaan met leerlingen (en hun ouders, verzorgers) over hun welbevinden en leerlingen op of vanuit school te begeleiden in de context van de thuissituatie, het jeugd- en jongerenwerk en sport. 

Laat je inspireren door deze documenten, tools en meer:

Overgang vo-mbo

De overgangen binnen het onderwijs verlopen de komende jaren anders, dat geldt ook voor de aansluiting tussen vmbo-mbo. Met de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo hebben scholen sinds 1 augustus 2020 meer ruimte om met hun regionale partners een gezamenlijk onderwijsprogramma in te richten, en zodoende rekening te houden met de leerroute van de jongeren.

Overgang mbo-hbo

Het kabinet heeft het afgelopen jaar al voor in totaal € 0,7 miljard aan steunmaatregelen in mbo en ho doorgevoerd voor onderwijsinstellingen, studenten, gemeenten en het bedrijfsleven.

Maatregelen eindexamens voortgezet onderwijs

In februari is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de herijking van maatregelen om de eindexamens in 2021 in tijden van corona volledig doorgang te laten vinden, ze goed te kunnen organiseren en leerlingen voldoende voorbereidingstijd te bieden. Zo krijgen examenleerlingen extra ondersteuning.