LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB

Handreikingen, wegwijzers, infographics, filmpjes en meer

 

 • Meer weten over hoe LOB in het onderwijs vorm krijgt?
 • Heb je behoefte aan een totaaloverzicht van de LOB-tools die je allemaal op jouw school kunt inzetten om LOB te versterken?
 • Meer weten over de loopbaangerichte leeromgeving? 
 • Inspiratie nodig op een bepaald thema?

De LOB-kennisbank helpt je verder.

Suggesties ter aanvulling? Laat het ons weten via info@expertisepuntlob.nl.

Type document
Onderwerp

Rapport Oberon: Professionalisering en kwaliteitsverbetering LOB en burgerschapsonderwijs mbo

In opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB heeft Oberon tussen april en december 2021 een ontwerponderzoek begeleid. Hierin is met veel betrokkenen uit de sector gewerkt aan concrete handvatten voor de kwaliteitsverbetering van loopbaanontwikkeling (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo.

Resultaten zijn onder meer:

 • Een kwaliteitskader LOB voor mbo-instellingen, opleidingsteams en docenten. Het kwaliteitskader schetst een gedeeld beeld van waar LOB aan zou moeten voldoen en ondersteunt instellingen bij de organisatie daarvan. In het kwaliteitskader is ook uitgewerkt wat loopbaanbegeleiding vraagt van elke mbo-docent betrokken bij de begeleiding van studenten.

 • Een docentprofiel burgerschapsonderwijs
  Dit profiel is aanvullend aan de eisen die gelden voor álle docenten in het mbo en gaat specifiek in op de taken, kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs in het mbo vorm te geven.

 • Een analyse van beleidsopties burgerschapsonderwijs aan de hand van voor- en nadelen, draagvlak, en beschikbare kennis over effectieve sturing in het onderwijs.

 • Een overzicht van de ervaren deskundigheid en scholingsbehoefte van mbo-docenten ten aanzien van LOB en burgerschap.

 • Tenslotte samenvattende bevindingen en aanbevelingen op landelijk en instellingsniveau om met meer kwaliteit en eenduidigheid invulling te geven aan LOB en burgerschap in het mbo.

>

Ambitieagenda LOB mbo

Een LOB-agenda mbo voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de ambitieagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering.

In goed overleg is in 2021 door de MBO Raad en JOB besloten om aan de huidige ambitieagenda een addendum toe te voegen dat bevestigd is door het bestuur van de MBO Raad, met drie aandachtspunten:

 • informatie over de arbeidsmarkt en oriëntatie op vervolgopleidingen in het hbo;

 • integraal versterken van LOB in de beroepscontext;

 • alumni inzetten bij LOB.

Dit addendum is - door corona - in april 2022 door JOB en de MBO Raad ondertekend.

De uitvoering van het addendum is in oktober 2021 al gestart door het Expertisepunt LOB met het Versnelteam LOB waaraan 15 scholen deelnemen. Alle opbrengsten en uitkomsten van het project worden gedeeld met de teams in de mbo-scholen en komen ten goede aan het LOB-onderwijs

>

Terugblik 'Lang Leve LOB'-week

Op deze speciale pagina zie je opnames terug van de sessies, boordevol linkjes, informatie en documenten op de thema's van de werksessies. We hebben ook een overzichtelijke opsomming toegevoegd van helpende tools, praktijkvoorbeelden uit het land en andere interessante wetenswaardigheden die je direct kunt toepassen binnen jouw organisatie.

Ga naar de webpagina

>

Webinar: Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving, 29 november 2021

Hoe kun je als school- of teamleider toekomstbestendige LOB faciliteren en wat betekent dit voor het LOB-programma en de regionale samenwerking?

Ontwikkelingen als de Nieuwe Leerweg en het praktijkgerichte havo-vak versterken de noodzaak van regionale verbinding met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Tijdens deze middag voor schoolleiders en teamleiders staan toekomstbestendige LOB en goede samenwerking met regionale partners hiervoor centraal. Aan bod komen vragen als: wat is toekomstbestendige LOB? Hoe kun je leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van een realistisch beeld van de (toekomstige) beroepspraktijk en arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor het LOB-programma en de samenwerking met bedrijven en andere partners in de omgeving? Hoe kun je dit als school- of teamleider faciliteren?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij? In onderstaande presentatie gaat Jeany van Beelen-Slijper, Associate lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap Hogeschool Inholland, in op hoe we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren kunnen voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij. Deel 1 gaat over het trilemma bij loopbaanontwikkeling en de kracht van verbinding: ‘De wereld van de kiezende jongeren en de rol van beroepsbeelden’, deel 2 over 'De veranderende arbeidsmarkt' en deel 3 over 'De opleiders'.

Meer weten?

>

presentatie Jeany van Beelen-Slijper, deel 1 'De wereld van de kiezende jongeren', 29 november 2021

>

Studentenperspectief op LOB

Als je met jongeren in gesprek gaat over LOB, valt op dat vrijwel iedereen positieve ervaringen heeft gehad en de essentie van LOB – na enige uitleg - als zeer waardevol ziet. Tegelijkertijd zijn veel jongeren kritisch. Kritisch op hoe LOB nu vaak vorm krijgt en kritisch op wat ze nog missen op het gebied van LOB. Dit onderzoek biedt dan ook inzicht in een aantal grotere kansen.

We benoemen deze hieronder kort samengevat. Bij de beschrijving van de resultaten verderop in dit rapport maken we waar relevant onderscheid tussen opleidingsniveaus, fasen binnen de opleiding en besteden we aandacht aan de loopbaancompetenties. De belangrijkste kansen en uitdagingen op het vlak van LOB zijn:

Persoonlijke relevantie

Jongeren hebben behoefte aan meer maatwerk op het gebied van LOB, waarbij de invulling en inhoud is afgestemd op zowel persoonlijke behoeften als de fase van ontwikkeling van de leerling of student.

Een levendige vorm

Jongeren zijn positief over projecten waarbij ze praktijkervaringen opdoen bij organisaties, of aan de slag gaan met echte vraagstukken. Dat geldt ook voor stages. Als ze na afloop van dat soort ervaringenreflecteren op hun drijfveren en kwaliteiten, ontwikkelen ze zelfinzicht en leren ze over hun talenten en (on)mogelijkheden. Hier zijn jongeren sterk naar op zoek, bewust of onbewust.

Herkenbare LOB
Jongeren zijn nu nog (deels) niet bekend met het begrip LOB, vaak hebben ze er wel eens van gehoord. Bekendheid met LOB is geen doel op zich, maar biedt wel een kans. Nu tellen veel LOB-activiteiten niet bij elkaar op. Jongeren zien zelf geen samenhang of een doorlopende LOB-lijn die ze vanaf het voortgezet onderwijs voorbereidt op een vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. De gebruikte terminologie is over verschillende opleidingsniveaus niet consistent.

>

LOB en Gelijke Kansen

Op deze webpagina vindt u alle relevante kennis en tools met betrekking tot het project LOB-Gelijke Kansen.
>

LOB en LOWAN

LOWAN en het Expertisepunt werken samen om LOB op de EOA’s /ISK’s te versterken.  Benieuwd naar handige links en LOB-opdrachten? Kijk dan op de webpagina LOB en LOWAN.

>