LOB en Gelijke KansenLOB en Gelijke Kansen

Voor jongeren is het moeilijk om hun weg te vinden binnen de huidige maatschappij. De complexiteit ten aanzien van identiteitsontwikkeling, de wereld van opleiding, beroepen en arbeidsmarkt neemt toe.
LOB draagt eraan bij dat de student zichzelf beter leert kennen en ontdekt hoe hij zich wil verhouden tot de samenleving en arbeidsmarkt. Studenten moeten begeleid worden zodat ze antwoord kunnen geven op de vraag “waar wil ik aan bijdragen?”
 
De achtergrond van de studenten is (vaak) bepalend voor de kansen die hij heeft. Dit feit leidt tot kansenongelijkheid. De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt is kwetsbaar vanuit het oogpunt van gelijke kansen. De laatste jaren lopen de kansen voor de verschillende groepen afgestudeerden sterker uiteen. De ongelijkheid in de kans op een baan neemt dus toe.
 
Mbo-studenten vinden niet allemaal even gemakkelijk een stageplaats. Stagekansen worden ook beïnvloed door de manier waarop studenten en begeleiders vanuit school anticiperen op potentiële negatieve reacties van stagebedrijven. Door een actieve opstelling van onderwijsteams kan dit worden voorkomen. Zo kan het onderwijs bijdragen aan het opheffen van niet wenselijke verschillen tussen schoolloopbanen, zowel binnen de opleiding als in de aansluiting op de stage en de arbeidsmarkt.

Project LOB-Gelijke Kansen

Het project LOB Gelijke Kansen bereidt studenten - die dat nodig hebben (vooral minderheidsgroepen) - beter voor op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie door het trainen van docenten, studenten en het begeleiden bij het gebruik van gerichte opdrachten.

Het project ondersteunt 16 scholen in het mbo bij het verbeteren van hun LOB-beleid, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan de kansengelijkheid van jongeren. Hierbij wordt er gewerkt vanuit alle loopbaancompetenties, maar wordt met name gefocust op de competenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen en ontwikkeld materiaal uit eerdere LOB-projecten. Het uiteindelijke doel is inbedding van de activiteiten in het reguliere LOB-beleid van de school en toewerken naar opschaling en verduurzaming.

Meer informatie:
Het project LOB Gelijke Kansen loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.
Projectcoördinator: Fieny Peerboom (f.peerboom@mbodiensten.nl)