Nieuws

Expertisepunt LOB

Jongerenperspectief op LOB, rapport YoungWorks

woensdag 18 november 2020

Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling?

In opdracht van het Expertisepunt LOB ging Youngworks met jongeren in gesprek.

Opvallend is dat vrijwel alle jongeren positieve ervaringen hebben en de essentie van LOB – na enige uitleg - als zeer waardevol zien. Tegelijkertijd zijn veel jongeren kritisch. Kritisch op hoe LOB nu vaak vorm krijgt en kritisch op wat ze nog missen op het gebied van LOB. Dit onderzoek biedt dan ook inzicht in een aantal grotere kansen. Benieuwd naar de belangrijkste kansen en uitdagingen op het vlak van LOB zijn?

Download rapport 'Jongerenperspectief of LOB', Youngworks (pdf)

VluchtelingenWerk ontwikkelt online tool Wegwijzer in Onderwijs

woensdag 18 november 2020

Voor vluchtelingen en hun begeleiders is het complexe Nederlandse onderwijssysteem zeer complex.  Daarom heeft VluchtelingenWerk Nederland een nieuwe online tool ontwikkeld wegwijzerinonderwijs.nl

VluchtelingenWerk Nederland heeft in samenwerking met Nuffic, UAF, SBB en Expertisepunt LOB een nieuwe online tool ontwikkeld: wegwijzerinonderwijs.nl, dé online wegwijzer in het Nederlandse onderwijssysteem. Deze staat vanaf 2 november 2020 online.

Organisatie en uitvoering van LOB in het mbo

woensdag 18 november 2020

Met als doel zicht te krijgen op de organisatie en uitvoering van LOB binnen het mbo zijn in de periode mei-augustus 2020 44 mbo-scholen geïnterviewd over de organisatie en uitvoering van LOB binnen hun mbo-school.

Conclusie is dat LOB op de agenda staat bij iedere mbo-school waarmee gesproken is. Bij alle gesproken mbo-scholen wordt het belang van LOB onderkend. Hierbij geven ze LOB vorm vanuit de brede visie op onderwijs én de wettelijke kaders. Dit leidt ook tot verschillen.

De ene school is trots dat het vak LOB verplicht is en er een ‘diploma-eis’ aan gekoppeld is, of dat het gekoppeld is aan een keuzedeel/examenonderdeel. Een andere school is trots op ‘begeleiding op maat’, ‘de student is in beeld, ‘niet praten over maar met student’ ‘keuzevrijheid voor de student’ weer een ander school is trots op ‘vraaggestuurd onderwijs’ en het , ‘werken met levensechte opdrachten vanuit de praktijk’.

Bovenstaande illustreert hoe verschillend en soms ook ten onrechte gedacht wordt op scholen.

Uit de antwoorden komt over het algemeen een beeld naar voren dat er een ontwikkeling is binnen de scholen naar het echt kijken naar de student, het werken vanuit de leervraag van de student en de student naar zelfsturing (bege-)leiden.

Een ontwikkeling naar een andere kijk op leren en ontwikkelen waarbij LOB een meer integraal onderdeel van het beroepsonderwijs is en het leerproces van de student centraal staat en niet de inhoud.

Download hier het rapport 'Organisatie en uitvoering van LOB in het mbo' (pdf)

Studiekeuze123 heeft open-dagenkalender vernieuwd.

woensdag 18 november 2020

Studiekeuze123 heeft de open-dagenkalender vernieuwd.

Bekijk de open-dagenkalender op studiekeuze123.nl

MBO Groeiboek over kwaliteitszorg in het mbo

woensdag 18 november 2020

Annemiek Staarman en Ton Bruining presenteren 5 dimensies van kwaliteitszorg in het MBO. Ook voor andere onderwijssectoren biedt deze publicatie interessante handreikingen en handige tools.

Dit groeiboek richt zich op alle onderwijsmensen in het MBO, zowel leraren als instructeurs en onderwijsassistenten.

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert. Kwaliteitszorg biedt de basis voor professionele samenwerking in en tussen alle lagen in de school en bevordert daardoor de ontwikkeling van de gehele organisatie. Kwaliteitszorg is dan ook meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het gaat ook om de proceskant en houding van waaruit verbeterstappen gezet worden.

De publicatie bevat verder inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische instrumenten om mee aan de slag te gaan.

Download de publicatie

Terugblik op landelijk inspiratie-event studentenwelzijn

woensdag 18 november 2020

Tijdens het inspiratie-event stond samenwerking, verbinding en maatwerk voor studenten met een extra ondersteuningsvraag centraal. Studentenwelzijn is belangrijk, actueel en de betrokkenheid is groot. Dit blijkt mede uit de grote opkomst van ruim 400 deelnemers online en op locatie bij het perscentrum Nieuwspoort.

Concrete stappen naar een veilige en toegankelijke studie­omgeving voor studenten met een extra ondersteuningsvraag zijn ingezet bij de start van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn. Met vijf ambities voor een inclusief studieklimaat werd hiermee de basis voor een integrale aanpak van studentenwelzijn in het hoger onderwijs gelegd.

Tijdens het Inspiratie-event Studentenwelzijn, maakte de werkgroep de balans op en blikte met de deelnemers vooruit op de kansen en uitdagingen.

Meer weten, bekijk de terugblik op de website van ECIO

Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona

donderdag 29 oktober 2020

Op zoek naar manieren om voldoende beroepspraktijkvorming te geven? De MBO Raad en SBB hebben oplossingen en tips voor jou verzameld. 
De MBO Raad en SBB hebben oplossingen en tips verzameld voor bpv-coördinatoren die in deze uitdagende tijd op zoek zijn naar manieren om voldoende beroepspraktijkvorming te geven. Sommige scholen hebben slimme oplossingen bedacht voor het wegvallen van stages en leerbanen als gevolg van de coronacrisis. Deze oplossingen en tips zijn verzameld en gebundeld in het document Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona.

Meer weten?

Stepchange: een aanpak voor studentenwelzijn

donderdag 29 oktober 2020

Hoe zet je de mentale gezondheid van medewerkers en studenten centraal? Het nieuwe Stepchange-kader ondersteunt daarbij.

De mentale gezondheid staat onder druk. Stress, mentale werkdruk en psychisch gerelateerde klachten van studenten en medewerkers nemen toe, zeker nu ten tijde van de coronacrisis. Een gestructureerde aanpak is nodig om studievertraging en –uitval verder te voorkomen en te zorgen voor een prettig en veilig studieklimaat. Hoe kom je tot een instellingsbrede beleid- en visieontwikkeling waarbij de mentale gezondheid centraal staat?

Meer weten?

Onderzoek inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

donderdag 29 oktober 2020

Doe mee met een onderzoek naar een succesvolle begeleiding van jongeren op het vmbo naar vervolgonderwijs.

De coronacrisis heeft binnen het onderwijs veel impact en kent veel uitdagingen. Daarom onderzoeken Stichting Platforms vmbo (SPV) en de VO-raad of (beroepsgerichte) vmbo-scholen erin slagen hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs. Hiervoor is uw input nodig.

Het onderzoek richt zich op het vmbo in het algemeen en meer in het bijzonder op de beroepsgerichte programma’s. Deze programma’s lenen zich vaak niet voor afstandsonderwijs en zijn met hun profiel- en keuzevakken zo opgebouwd dat 13 weken schoolsluiting al snel betekent dat onderdelen van het programma niet uitgevoerd kunnen/konden worden. 

Meer weten of deelnemen?

Dalende doorstroom mbo hbo: waarom stroomt steeds een kleiner aandeel van de mbo-studenten door naar

donderdag 29 oktober 2020

ResearchNed onderzocht welke factoren de dalende doorstroom mbo-hbo bepalen.

Op 8 oktober 2020 stuurde de minister van OCW de rapportage van ResearchNed ‘Dalende doorstroom mbo hbo: waarom stroomt steeds een kleiner aandeel van de mbo-studenten door naar het hbo?’, naar de Kamer. Uit het onderzoek van ResearchNed blijkt dat niet één maar meerdere factoren een rol spelen, die elkaar ook beïnvloeden: de invoering van het leenstelsel, de gunstige arbeidsmarkt voor mbo-4 gediplomeerden en een gebrekkige aansluiting tussen beide sectoren. Mbo-studenten hebben een negatief beeld over hun kansen op het hbo en gemotiveerde mbo-studenten die naar het hbo willen, krijgen onvoldoende effectieve voorlichting en begeleiding.

Naar het rapport

HBO-monitor van start!

donderdag 29 oktober 2020

30e editie landelijke alumnionderzoeken van start.

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.  

De HBO-Monitor en de Kunsten-Monitor zijn jaarlijkse onderzoeken onder alle afgestudeerde hbo’ers. Zij geven inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Corona zorgt voor enorme werkdruk, maar ook veerkracht in het hbo

maandag 5 oktober 2020

Wat zijn de ervaringen met digitale vormen van onderwijs?

De Groningse onderzoekers stellen dat de coronapandemie miljoenen docenten over de hele wereld dwingt om online les te geven. Docenten onderzoeken en experimenteren met verschillende digitale vormen om het onderwijs op een andere manier inhoud te geven en om op een nieuwe manier te communiceren met studenten en collega’s. De Hanze heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen onder haar 17 verschillende Scholen.

Meer lezen?

Voorziening vroegtijdig aanmelden mbo

maandag 5 oktober 2020

Vanaf 1 september 2020 is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo van kracht.

Vanaf 1 september is iedere vmbo-, pro- en mavoschool verplicht de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. De voorziening is onderdeel van de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo en zorgt voor een veilige uitwisseling van de aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen.

Meer weten?

'Ik wil gaan studeren', Rapportage van kwalitatief onderzoek

maandag 5 oktober 2020

Aanpak voor optimale informatievoorziening en dienstverlening richting (aankomende) studenten en ouders.

In samenwerking met en in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap  wordt het project ‘Levensgebeurtenis, Ik wil gaan studeren’ uitgevoerd. Hierbij staat een aanpak centraal waarin wordt toegewerkt naar optimale informatievoorziening en dienstverlening richting (aankomende) studenten en hun ouders.
Het vertrekpunt is een overheidsbrede klantreis van (aankomende) studenten en hun ouders. Deze ries dient als aanknopingspunt voor oplossingsrichtingen, zodat alle betrokkenen de door de doelgroep ervaren knelpunten kunnen aanpakken.

Meer weten?

WatdeVog!

maandag 5 oktober 2020

Op de website Watdevog.nl vinden jongeren relevante informatie over de VOG.

Voor sommige stage-plaatsen moet een jongere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Bijvoorbeeld als ze stage willen lopen in een kinderdagverblijf of bij een bewakingsfirma. De VOG is een verklaring die aangeeft dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je baan of stage.

In de praktijk merken we dat er bij jongeren, stage-coördinatoren, -begeleiders en decanen veel vragen bestaan over de VOG. Ook wordt de kans op een VOG vaak ten onrechte te laag ingeschat, met alle gevolgen van dien. Op de website Watdevog.nl vinden jongeren relevante informatie over de VOG. Deel dit vooral met je collega's en met de jongeren.

Binnenkort organiseert Justis, het screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ook een aantal webinars over de VOG. Informatie hierover volgt op onze website.

Lees meer over de VOG op de website Watdevog.nl.

Servicedocument 5.0 aanpak corona mbo beschikbaar

woensdag 18 november 2020

Samen met de Richtlijnen mbo (versie 3.0) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis.

Met de komst van de tweede coronagolf vanaf de zomer en de verwachte, lange werkingsduur van alle maatregelen alsook door het beperktere aantal goede stageplaatsen voor studenten, is de reguliere kwaliteit van het onderwijs verder onder druk komen te staan. In het servicedocument 5.0 en de daarop aangepaste Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 5.0), hebben partijen zich ingespannen om zoveel mogelijk creatieve en verantwoorde opties te beschrijven die aanpassingen kunnen opleveren voor het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het onderwijs.

Bekijk Servicedocument 5.0 (pdf)

Inspectierapport doorstroommonitor hoger onderwijs

dinsdag 23 juni 2020

Krijg inzicht in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Periodiek brengt de inspectie in beeld hoe toegankelijk het hoger onderwijs is voor scholieren en studenten via de in- en doorstroommonitor:  welke hbo- en wo-opleidingen selecteren en wat zijn de trends in de instroom van verschillende groepen studenten. Zo ontstaat inzicht in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Naast een update van de in- en doorstroomcijfers, geeft deze editie van de monitor ook achtergrondcijfers over het tussenjaar. Om meer zicht te krijgen op deze trend, is in beeld gebracht wat de achtergrond is van de jongeren die niet onmiddellijk doorstuderen, maar eerst een tussenjaar kiezen.

AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd

maandag 22 juni 2020

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is op 17 juni 2020 gepubliceerd.
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is op 17 juni 2020 gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de nu gepubliceerde AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Na inwerkingtreding van de wet kunnen leerlingen die niet zijn toegelaten of zich niet hebben gemeld, terwijl ze wel aan de (nieuwe) doorstroomvoorwaarde voldoen, (opnieuw) scholen benaderen om hun doorstroomrecht te verzilveren.

Regeling extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's open tot 22 juni

donderdag 11 juni 2020

Het kabinet maakt € 244 miljoen vrij om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen
Scholen die hiervoor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opzetten naast de reguliere onderwijstijd komen in aanmerking voor de extra middelen. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) speelt hierbij, samen met gemeenten, een ondersteunende rol.

JOB-monitor 2020

donderdag 11 juni 2020

De JOB-monitor 2020 is gepubliceerd. In de JOB-monitor 2020 hebben meer dan 260.000 mbo-studenten hun stem laten horen. 

De JOB-monitor is  bedoeld om het onderwijs te verbeteren voor de mbo-studenten. De cijfers zijn er écht om het onderwijs, samen met de verhalen van de studenten, te verbeteren.

Hoe start het hbo het nieuwe schooljaar op?

donderdag 11 juni 2020

Hoe starten hbo-scholen dit nieuwe studiejaar op en hoe begeleiden ze jongeren in deze coronatijd?
Per 15 juni aanstaande kan het hbo gedeeltelijk herstarten met onderwijs op locatie. Het is nu aan het hbo om hiermee verder aan de slag te gaan. Maar hoe doen andere hbo-scholen dat en hoe begeleid je de studenten in de komende periode? Via deze webpagina tref je links aan naar voorbeelden en initiatieven.

Coronavragen beantwoord voor en door jongeren

donderdag 11 juni 2020

NJI gaat in op vragen en dilemma's van jongeren en jongvolwassenen in deze corona crisis.

Heb jij te maken met jongeren die juist nu met veel vragen zitten over hun situatie tijdens de corona crisis of over hun toekomst?

Op deze pagina van NJi wordt ingegaan op vragen en dilemma's van jongeren en jongvolwassenen. Ook zijn er door NJR en NJi filmpjes gemaakt voor jongeren. Bijvoorbeeld over werk & inkomen, over eenzaamheid of over gezondheid. Het is een laagdrempelige manier om jongeren te informeren.

Keuzediagram online leerpraktijken

zaterdag 15 augustus 2020

Het keuzediagram (online) leerpraktijken is een instrument dat je kunt inzetten bij het ontwerpen en uitvoeren van (online) activerend onderwijs. 
Het instrument helpt bij het vinden van antwoorden op vragen zoals: − Welke leeractiviteiten kan ik bij studenten in gang zetten om een bepaald leerdoel te bereiken? − Is er een optimale volgorde van leeractiviteiten? − Hoe zorg ik ervoor dat studenten actief betrokken raken bij hun eigen leerproces?

Naar het keuzediagram

Handreiking Studentenwelzijn in corona-tijd

zaterdag 15 augustus 2020

Handreiking voor ondersteuning van studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs.

Toegankelijk inclusief onderwijs is bepalend voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs en begeleiding op afstand. Een uitdaging die zowel resulteerde in mooie initiatieven als de ervaring van obstakels op het gebied van studentenwelzijn.

Met deze handreiking wordt het belang onderstreept van maatwerk door het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. De voorbeelden in deze handreiking kunnen hierbij als inspiratie dienen. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.

Handreiking studentenwelzijn

Literatuurstudie LSvB naar het 100-dagen beleid

zaterdag 15 augustus 2020

Hoe kan uitval onder eerstejaarsstudenten verminderd worden?

Het hoger onderwijs heeft elk jaar te maken met een groep studenten die uitvalt of switcht van studie.  De LSVb tracht middels dit onderzoek inzichten te geven in hoe uitval onder eerstejaarsstudenten verminderd kan worden.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat eerstejaarsstudenten zich verbonden voelen met hun onderwijsinstelling, aangezien de gevolgen van de coronacrisis voor nieuwe lichting studenten enorm zijn. Zij zullen niet op de gebruikelijke manier kennis kunnen maken met hun onderwijsinstelling en hun studiegenoten. Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken in hoeverre het 100-dagen beleid een kansrijke interventie is om uitval onder eerstejaarsstudenten tegen te gaan.

Naar Literatuurstudie LSvB

Hebben ouders invloed op de profielkeuze van hun kinderen?

zaterdag 15 augustus 2020

Ouders hebben invloed op de profielkeuze van leerlingen. Lees het onderzoek voor tips voor communicatie met ouders.

 

Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat SEOR (Erasmus School of Economics) uitgevoerd heeft in opdracht van Sterk Techniekonderwijs. Natuurlijk is de vervolgvraag: als dat zo is, hoe kunnen ouders dan zo geïnformeerd worden dat hun kind vaker kiest voor techniek?

Uit het onderzoek blijkt dat ouders wel degelijk veel invloed hebben, maar dat zelf onderschatten of zich daar niet bewust van zijn. In het onderzoek staan tips voor communicatie met ouders. 

Naar het onderzoek

Online lesgeven vraagt een andere rol van docent

zaterdag 15 augustus 2020

Verwachtingen van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over het beroepsonderwijs ‘post- corona‘.

Het gebrek aan stage- en beroepspraktijkvormingsplekken (BPV), de digitale vaardigheden van docenten en examinering bezorgen bestuurders, docenten en onderwijsondersteunend personeel uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs slapeloze nachten. 

Dit blijkt uit het onderzoek dat CINOP recent heeft uitgevoerd over de verwachtingen van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over het beroepsonderwijs ‘post- corona‘.

Naar rapportage

Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona

zaterdag 15 augustus 2020

Beleving van studenten naar invloed coronamaatregelingen op hun studievoortgang en welbevinden.

Als gevolg van de pandemie is sprake van veranderingen in het onderwijs. Het kan gaan om andere, vervangende werkvormen en toetsing (veelal online), er kunnen zaken in het onderwijs mis gaan of niet optimaal verlopen (bv. praktische problemen en gebrekkige faciliteiten) en er kunnen onderdelen van het onderwijs uitvallen of helemaal niet uitvoerbaar zijn. 

De pandemie en de getroffen maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van studenten. Het kan gaan om directe gevolgen zoals ziekte van de student of zijn/haar naasten, en zorgtaken die daar mogelijk uit voortvloeien. Maar ook zonder ziekte kunnen de omstandigheden indirect hun weerslag hebben op het leven en welzijn van studenten. ResearchNed vroeg studenten in opdracht van ISO in hoeverre in hun beleving de coronamaatregelen en de veranderingen in het onderwijs van invloed zijn op hun studievoortgang en hun welbevinden.

Naar rapport