Nieuws

Expertisepunt LOB

Praktijkvoorbeeld van de maand "LOB versterkt de verbindingen binnen en buiten de school"

woensdag 3 juli 2024

Op Stedelijk College Eindhoven is LOB een pijler van het onderwijs. Er is een doorlopend LOB-programma en leerlingen hebben van klas 2 tot en met hun eindexamen dezelfde LOB-coach. Dat zorgt voor veel meer continuïteit in de begeleiding, vertellen decaan Koen Meulendijks en lid van de opleidingsdirectie Arjen Daelmans. En dat is niet het enige voordeel.

Praktijkvoorbeeld: Hoe ga je om met een leerling die bijna altijd te laat is? Je kunt er herhaaldelijk wat van zeggen, en aantekeningen maken in Magister of Som. Signaleren dat de leerling nooit op tijd is en dat meenemen in een overdracht naar een vervolgopleiding: leerling heeft weinig discipline, moeite om op tijd te komen.

Maar het kan ook anders, zeggen Arjen Daelmans, lid van de opleidingsdirectie bij het Stedelijk College Eindhoven, en Koen Meulendijks, decaan, docent Economie en Ondernemen en jaarlaagvoorzitter. Want de eerste vraag zou moeten zijn: hoe komt het dat die leerling te laat is? Wat nou als je ontdekt dat de leerling ’s morgens eerst nog broertjes en zusjes naar de basisschool brengt? Dan zie je niet een kind met weinig discipline, maar een kind dat zelfstandig is en verantwoordelijkheden draagt.

“Voor mij is dit de kernvraag bij LOB”, zegt Arjen. “Hoe kunnen we die kwaliteiten die een kind búiten de school laat zien, meer naar boven halen? Want als school zijn we maar een gebouw, het leren en ontwikkelen gebeurt voor een groot deel op straat, thuis, op de sportclub en tijdens stages. Dus hoe kunnen we waarderen wat een kind buiten schooltijd doet en leert, en dat meenemen in wat we leerlingen meegeven in een volgende stap?” Het was een van de redenen voor het Stedelijk College Eindhoven om zo’n zeven jaar geleden te gaan werken met LOB-coaches, in plaats van mentoren.

Lees het gehele interview

Lees verder >

Het stimuleren van studentsucces; de student ècht centraal?

dinsdag 25 juni 2024

Op 20 juni is Kariene Mittendorff officieel geïnstalleerd als lector Studentsucces bij het Saxion-lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs.
De titel van haar lectorale rede ‘Stimuleren van studentsucces, de student centraal?’ bevat een vraagteken. Dat is niet voor niets. Want wat is er voor nodig om de student daadwerkelijk centraal te zetten in de omslag in het onderwijs, van studiesucces naar studentsucces?

Kariene Mittendorff gaat in haar lectorale reden in op welke rol je als hogeschool  wilt spelen in de socialisatie van studenten, en hoe je dat concreet kan doen. Ze breekt hierbij een lans voor een meer pedagogisch perspectief op ons onderwijs, en tegelijkertijd voor het meer centraal stellen van studenten in onze aanpak.

In haar rede worden daarom een aantal onderwerpen behandeld die meer invulling geven aan een holistisch perspectief op studentsucces, waarbij de pedagogische opdracht én de student een centrale plek hebben. 

Download de lectorale rede van Kariene Mittendorff

Lees verder >

Scan Studentbegeleiding op Maat

dinsdag 25 juni 2024

Wat komt er allemaal kijken bij het vormgeven van een programma/leerlijn voor studentbegeleiding binnen de hbo-opleiding?

De 'Scan Studentbegeleiding op Maat' is er om hbo-opleidingen die hiermee aan de slag willen (bv. in het kader van een curriculumherziening of omdat ze hun programma willen herijken) te ondersteunen.

Studentbegeleiding (SB) omvat alles wat een opleiding doet om studenten te helpen de opleiding met succes te doorlopen, zich te ontwikkelen van student naar professional – met zicht op de eigen, unieke talenten – en om passende loopbaankeuzes te maken binnen de opleiding, maar ook daarna. Daarbij vormt studentbegeleiding de ‘lijm’ die de verschillende onderdelen van de opleiding met elkaar kan verbinden en de student op een logische manier meeneemt op reis door de opleiding en bij ‘persoonlijke leerpaden’.

Wanneer het nodig is om SB opnieuw of verder vorm te geven, bijvoorbeeld door het invoeren van formatief handelen binnen een nieuw curriculum, dan biedt de SB-scan: 

 • een gestructureerd overzicht van de elementen die een rol spelen bij het vormgeven van studentbegeleiding binnen de opleiding.

 • handvatten voor het maken van beredeneerde keuzes voor het vormgeven van studentbegeleiding in de opleiding aan de hand van reflectievragen. 

Meer weten? Download de scan studentbegeleiding op maat

Lees verder >

Ben jij een projectadviseur die het LOB in het mbo een duurzame stap verder kan brengen?

woensdag 19 juni 2024

Het Expertisepunt LOB, initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen, zoekt een ervaren en daadkrachtige projectadviseur die op het snijvlak van uitvoering en beleid aan de slag gaat om LOB in het MBO een stap verder te brengen.

Je geeft uitvoering aan het projectplan van het Expertisepunt LOB, waarbij jij binnen het landelijk projectteam het mbo vertegenwoordigt. Je weet dat LOB binnen de Werkagenda mbo een belangrijke plek inneemt en kunt zowel op beleidsmatig als op projectniveau uitvoering geven aan de doelstellingen die in de werkagenda voor LOB zijn opgenomen. Je legt daarbij verbinding met de andere thema’s/prioriteiten die in de Werkagenda worden beschreven, zoals kansrijk opleiden, LLO en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Op die manier zorg je niet alleen voor een positieve impuls aan LOB op MBO Scholen op de korte termijn, maar ook voor verankering van LOB in de MBO sector op de lange termijn.

Download de volledige vacaturetekst

Ben je enthousiast? Stuur je motivatie en cv vóór 10 juli 2024 naar hrm@mboraad.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 15 juli 2024.

Lees verder >

Minister pleit voor meer praktijkgericht onderwijs voor alle leerlingen

donderdag 20 juni 2024

De minister voor PO en VO vindt praktijkgericht onderwijs in funderend onderwijs van belang om leerlingen de gelegenheid te geven zich breed te kunnen ontwikkelen en te oriënteren. Daarom is een betere balans tussen de waardering voor praktijkgerichte prestaties en andere meer theoretisch te beoordelen leerontwikkelingen gewenst.

In een Kamerbrief licht de minister toe op welke manier zij dat wil bewerkstelligen. Daarnaast onderzoekt de minister de voor- en nadelen van een vijfjarig vmbo en vraagt zich daarbij af of een vijfjarig vmbo de oplossing is voor de uitdagingen waar het vmbo mee te maken heeft. De minister laat deze afweging aan een volgend kabinet.

Uit de Kamerbrief:

 • Breder onderwijsprogramma, minder leerwegen
  De minister kondigt in de brief een pilot aan dat onderzoekt of het verbreden van de leerroutes en verminderen van het aantal leerroutes in de onderbouw meer recht doet aan het brede palet van talenten van leerlingen.
 • Toekomstbestendig vmbo
  In reactie op het advies “Toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo” van SPV wil de minister samen met relevante partijen scenario’s ontwerpen om het vmbo flexibeler te maken, om te komen tot een onderbouwd voorstel voor een toekomstbestendiger vmbo.
 • Vijfjarig vmbo
  Ondanks een verkenning met verschillende varianten van een vijfjarig vmbo als mogelijke oplossing om tot betere leeropbrengsten te komen (basisvaardigheden, afsluiten met startkwalificatie op vmbo, minder uitval in mbo), vraagt de minister zich af of een vijfjarig vmbo de oplossing is voor de uitdagingen waar het vmbo mee te maken heeft. Ze laat deze afweging aan een volgend kabinet.

De MBO Raad is actief betrokken bij deze initiatieven en volgt de ontwikkelingen met veel interesse. In de diverse voorgestelde oplossingen zien we zowel voor- als nadelen.

Meer weten

Lees verder >

De in- en doorstroom monitor ho

donderdag 20 juni 2024

De in- en doorstroommonitor (IDM) is een monitor die cijfermatig in beeld brengt hoe vanaf het mbo, de havo en het vwo de onderwijsstromen lopen in het ho. De nadruk ligt daarbij op het in kaart brengen van de toegankelijkheid van het ho.

De monitor richt zich op de toegankelijkheid van het ho voor verschillende groepen studenten. Als de doorstroom van de ene groep studenten naar verhouding groter of kleiner is dan de doorstroom van de andere groep, bijvoorbeeld mannen vergeleken met vrouwen, is er mogelijk sprake van kansenongelijkheid.

Download de in- en doorstroommonitor

Lees verder >

Nieuwe webpagina LOB en ISK

woensdag 19 juni 2024

Jonge nieuwkomers die leerplichtig zijn beginnen hun onderwijsloopbaan in Nederland in een internationale schakelklas (ISK). Dit traject duurt twee jaar.

Uitgangspunt hierbij is dat nieuwkomers – ondanks dat ze de Nederlandse taal nog aan het leren zijn, de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en kunnen doorstromen naar een bij hen passende onderwijsrichting. Naast aandacht voor het Nederlands dient er aandacht te zijn voor de voorbereiding van de leerling op het vervolgonderwijs en de samenleving door middel van LOB.

Om deze isk-scholen te ondersteunen bij het vormgeven en versterken van LOB is er nu een webpagina LOB op de isk met passende LOB-opdrachten, -handreikingen en tools. 

Ga naar de webpagina LOB op de isk

Lees verder >

Voor decanen: vraag een gratis LOB-les aan!

donderdag 13 juni 2024

Vraag een gratis LOB-les aan en laat leerlingen kennismaken met een studie over een gezonde leefomgeving! Als we de wereld van morgen leuker, mooier en gezonder willen maken, dan hebben we niet alleen geavanceerde technologieën nodig, maar ook innovatieve denkers en doeners die ons leefklimaat beïnvloeden met ‘good vibes’.

Wil jij jouw leerlingen voorlichten met een gezamenlijke gastles van 4 hogescholen die samenwerken op het thema ‘gezonde leefomgeving’? Vraag dan een (gratis) LOB gastles aan waarin diverse disciplines samenkomen: van biologie tot marketing en van ondernemerschap tot productontwikkeling. Tijdens deze interactieve en inspirerende worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over een gezonde leefomgeving, hun interesse hierin en de studiemogelijkheden op dit gebied. Zo kunnen zij een bewuste keuze maken voor hun vervolgopleiding.
De les is geschikt voor havisten in klas 3-4 met verschillende profielen: N&G, N&T, E&M en C&M.

Deze LOB-les is een initiatief van HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool en Hogeschool Inholland.

Meer informatie vind je op maakerjestudievan.nl.

Lees verder >

E-module: begeleiden van mbo-studenten bij buitenlandervaringen

donderdag 13 juni 2024

Ben jij op zoek naar praktische tools en inzichten om mbo-studenten nog beter te kunnen ondersteunen bij hun studie, stage of reis naar het buitenland? Loop jij tegen drempels aan om internationalisering op een inclusieve manier mogelijk te maken voor alle studenten? Wil jij graag beter zicht op de verschillende vormen van financiering of tools die jij kan gebruiken in jouw rol?

Volg dan de e-module 'Begeleiden van mbo-studenten bij buitenlandervaringen'!

Deze e-module is ontwikkeld om begeleiders te voorzien van waardevolle kennis en hulpmiddelen om mbo-studenten te begeleiden tijdens hun internationale reis, of het nu gaat om stages, uitwisselingsprogramma’s of andere internationale projecten.

Meer weten?

 

Lees verder >

Stagekansen gelijkwaardig maken

maandag 3 juni 2024

Een actie-onderzoek naar de ervaringen en knelpunten van HvA-studenten in het stageproces.

Stages vormen een belangrijk onderdeel van curricula in het mbo en hbo. Tijdens stages doen studenten relevante praktijkervaring op die bijdraagt aan het verwerven van werkcompetenties. Daarnaast bieden stages de gelegenheid om waardevolle professionele netwerken op te bouwen en een realistisch beeld te krijgen van de arbeidsmarkt. Voor studenten vormen stages dan ook een belangrijke voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Tijdens stages doen studenten relevante praktijkervaring op die bijdraagt aan het verwerven van werkcompetenties. Helaas blijkt uit diverse onderzoeken dat niet alle studenten in gelijke mate hiervan kunnen profiteren. In dit rapport worden ongelijke stagekansen besproken vanuit  een breder perspectief op kansenongelijkheid binnen het stageproces dan enkel stagediscriminatie.

Download het rapport

Lees verder >