Nieuws

Expertisepunt LOB

Kamerbrief over praktijkgerichte programma’s vmbo

woensdag 17 mei 2023

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeerde op 11 mei 2023 de Tweede Kamer over de praktijkgericht programma’s als examenvak in de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo. Hij wil dit laten ingaan in het schooljaar 2024-2025.

In deze brief wordt uiteengezet hoe scholen deze praktijkgerichte programma’s in het vmbo mogen aanbieden.

De volgende vragen worden beantwoord:

 • Wat is een praktijkgericht programma?

 • Welke praktijkgerichte programma’s kunnen vmbo-scholen aanbieden?

 • Welke plek krijgen praktijkgerichte programma’s in de leerwegen?

 • Welke rol speelt het praktijkgerichte programma in de doorstroom naar het havo?

 • Welke bekostiging krijgen scholen voor het aanbieden van het praktijkgerichte programma?

Download de Kamerbrief

Lees verder >

Een festival voor leerlingen met 'MAAKDRANG' (save the date!)

maandag 8 mei 2023

Stichting Ambacht in Beeld organiseert jaarlijks een festival waar ambachten in beeld worden gebracht. Je ziet daar filmpjes, ervaart hoe iets gemaakt wordt, maakt iets zelf in een workshop, ontmoet vakmensen en nog veel meer!
Op dit festival is dit jaar iets nieuws: Opleidingsdagen! Alle decanen, ouders, maar vooral leerlingen met MAAKDRANG (vmbo, havo, vwo) zijn van harte welkom om gratis deze opleidingsdagen te bezoeken. De opleidingsdagen zijn de twee dagen voordat het festival losbarst en zijn speciaal ontwikkeld voor studiekiezers. Het Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap (van S-BB) werkt samen met de organisatie Stichting Ambacht in Beeld. Meer (praktische) informatie vind je op: de website van Stichting Ambacht in Beeld Lees verder >

Succesfactoren: hoe verhogen we de keuze voor een technisch profiel?

donderdag 4 mei 2023

De vroege keuze voor een technisch profiel in het voortgezet onderwijs blijft een breinbreker. Gelukkig ligt er een mooi onderzoek voor ons wat de nodige handvatten geeft om de jonge generatie te stimuleren om juist wel voor een technisch profiel te kiezen.

In opdracht van Jet-Net deed Motivaction onderzoek naar de ervaringen van de jongeren. Meer dan 1.000 jongeren (12 t/m 17 jaar) werd gevraagd naar hun profielkeuze en ervaringen met bètatechniek op school. Wat blijkt? Meer praktijkopdrachten, duiding en context bieden werkt.

Uit het onderzoek blijkt dat praktijkopdrachten, gastlessen en excursies een grote correlatie hebben met de keuze voor techniek. Leerlingen die daadwerkelijk meer in aanraking komen met deze praktijklessen kiezen vaker voor techniek en zijn er ook positiever over. Daarnaast hebben ze ook nog eens meer zelfvertrouwen in deze vakken. Dus ze hebben ook het idee dat ze het beter kunnen. Loopbaanoriëntatie, -ontwikkeling en begeleiding draagt tenslotte bij aan het maken van bewuste keuzes.

De belangrijkste inzichten uit het onderzoek zijn verzameld in zes handige factsheets.

Lees het volledige onderzoek

Lees verder >

Werkagenda en stagepact: samen aan de slag

maandag 1 mei 2023

Met de werkagenda mbo richten het ministerie van OCW, JOB, BVMBO, de MBO Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG en SBB zich op drie gezamenlijke prioriteiten voor de komende jaren:

 • het bevorderen van kansengelijkheid

 • het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

 • het versterken van kwaliteit, onderzoek en innovatie.

Voor elke prioriteit zijn doelstellingen gesteld en acties afgesproken waar de betrokken partijen mee aan de slag gaan.  Wat staat er gepland voor de komende periode?

De komende periode staan er diverse activiteiten op het programma. Zo organiseert de CKMBO in mei diverse online (be)spreekuren om scholen te ondersteunen bij het opstellen van de kwaliteitsagenda. Tijdens de sessie kunnen scholen vragen stellen, specifieke thema’s bespreken en goede ideeën met elkaar delen. Aanmelden kan via de website van het CKMBO.

De eerstvolgende sessies staan gepland op:

 • 8 mei Algemeen (be)spreekuur

 • 11 mei Gelijke behandeling mbo-student

 • 15 mei Algemeen (be)spreekuur

 • 22 mei Algemeen (be)spreekuur

 • Op 8 mei organiseert JOB MBO een dag voor studentenraden over de kwaliteitsafspraken.

Meer weten of aanmelden?

Lees verder >

Generatie Zelf

maandag 1 mei 2023

Waren we net gewend aan Millennials, klopt de volgende generatie luidruchtig op de deur: Generatie Z. In dit E-book van Youngworks maak je kennis met de generatie Zelf aan de hand van drie dominante verhalen in hun leefwereld: digitalisering, ideologisering en individualisering.

In elk verhaal wordt het gedrag van jongeren geduid aan de hand van de wisselwerking tussen externe invloeden (omgevingsfactoren) en interne invloeden (biologische en psychologische ontwikkelprocessen). Zo wordt de zin van onzin gescheiden en een genuanceerd beeld geschetst van deze generatie die de komende jaren meer en meer vorm zal geven aan onze samenleving: als burgers, consumenten en collega’s.

Lees meer in het e-book van Youngworks

 

Meer weten over wat de verschillen zijn er tussen generaties? Om dit inzichtelijk te krijgen maakte Youngworks samen met Generations INC. een hernieuwde Generatietijdlijn, met daarin een overzicht van alle werkzame generaties.

Lees verder >

27 miljoen euro voor maatschappelijke projecten mbo en arbeidsmarkt

maandag 1 mei 2023

Vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft het ministerie van OCW dit jaar € 27 miljoen beschikbaar om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Minister Dijkgraaf: “Het is fijn om te zien dat veel mbo-scholen door het hele land aan de slag zijn met het verkleinen van het gat tussen het aangeboden onderwijs en wat nu nodig is op de arbeidsmarkt. De tekorten in sommige sectoren zijn zoals bekend op dit moment erg groot. Tegelijk hebben veel toegekende projecten een waardevolle, vooruitziende blik richting de toekomst, door aandacht voor onder andere robotisering, AI en andere innovaties binnen de opleidingen.”

 

Het gaat om middelen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). In de eerste ronde is een bedrag van € 10 miljoen toegekend aan tien projecten die van belang zijn voor maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, landbouw en zorg. Later dit jaar volgt een tweede aanvraagronde.

Het Regionaal Investeringsfonds MBO heeft in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Sinds 2014 hebben vele tientallen samenwerkingsverbanden zich met een bijdrage uit het fonds kunnen ontwikkelen tot innovatieve en voor studenten aantrekkelijke vormen van beroepsonderwijs. Veelal kunnen die ook na afloop van de subsidie op eigen benen staan.

Lees verder >

Persoonlijk ontwikkelplan kan motivatie studenten verbeteren

woensdag 19 april 2023

Voor loopbaanbegeleiding en -oriëntatie zetten mbo-scholen verschillende instrumenten in. Een daarvan is het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), vaak vergezeld van een persoonlijk actieplan (PAP). In het POP reflecteert de student op zijn of haar vaardigheden en competenties, en stelt aan de hand daarvan leerdoelen vast. In het PAP zet de student uiteen met welke acties hij of zij de leerdoelen kan bereiken en welke afspraken er met docenten of begeleiders gemaakt zijn.

Uit onderzoek komt naar voren dat dit soort portfolio-instrumenten alleen effectief zijn als de student hierin voldoende wordt begeleid. Veel studenten zijn namelijk nog niet in staat om zelfstandig te reflecteren op hun ambities, kwaliteiten en motieven. Daardoor ervaren ze instrumenten als het POP als weinig zinvol. Ook kan het aantal reflectieopdrachten en het aantal op te stellen leerdoelen de betrokkenheid en motivatie van studenten negatief beïnvloeden.

Als studenten tot een goed reflectieproces komen, krijgen ze inzicht in wat ze moeten leren, hoe ze het beste leren en wat ze aan ondersteuning nodig hebben. Dit zijn voor studenten de eerste vereisten voor zelfsturend leren.

Vervolgens is het belangrijk dat studenten de uitkomsten van reflectie kunnen omzetten in verbeteracties. Daarvoor zijn aanvullende competenties nodig, zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, initiatief nemen en motivatie om te leren en te plannen. Goede begeleiding is dus cruciaal voor een zinvolle inzet van portfolio-instrumenten.

Lees het volledige rapport

Lees verder >

De kracht van het LOB-cv is dat leerlingen zélf hun kwaliteiten en talenten ontdekken

woensdag 19 april 2023

Hoe geef je leerlingen meer inzicht in hun kwaliteiten, hoe laat je ze nadenken over loopbaancompetenties en studiekeuze, en hoe zorg je dat ze daadwerkelijk voorlichtingsdagen bezoeken en reflecteren op hun ervaringen – en uiteindelijk een studie kiezen die echt bij hen past? Het zijn precies die vragen waarvoor het LOB-cv is ontwikkeld.

In dit praktijkvoorbeeld vertellen havo-docent en decaan Stefan Kras van de Johan de Witt Scholengroep en Jessica Visser van De Haagse Hogeschool waarom het LOB-cv zo’n fijne en laagdrempelige manier is om leerlingen te laten nadenken over hun studiekeuze.

Download het praktijkvoorbeeld van de maand

Lees verder >

Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie

woensdag 19 april 2023

Mbo-instellingen leiden niet alleen op voor een beroep en goed burgerschap, maar ook naar een passende (vervolg)opleiding of een duurzame baan. Entree- en niveau-2-studenten hebben hierbij een meer kwetsbare positie dan andere studenten. Schooluitval is hoog en begeleiding van deze studenten vraagt om een integrale aanpak. Maar hoe ziet zo’n integrale aanpak eruit? Welke elementen werken wel of niet? En hoe zorg je ervoor dat je continu leert en verbetert?

Dat hebben Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen, ROC Midden Nederland, Zadkine, het Nederlands Jeugdinstituut en ECBO tussen 2019 en 2022 onderzocht. Gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en onder begeleiding van een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Benieuwd naar de interventies die je kunt toepassen om deze kwetsbare groepen succesvol door het onderwijs te leiden en hen te laten doorstromen naar een passende vervolgopleiding of duurzame (arbeids)participatie?

Lees dan meer over dit onderzoek en alle kennisproducten die hieruit zijn ontstaan op deze webpagina.

Lees verder >

Wegwijzer en animatiefilmpje studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs

woensdag 12 april 2023

Hoe maak je de leerling wegwijs in het grote aanbod aan studiekeuzeactiviteiten vanuit het ho? Hoe kun je de leerling hierin op weg helpen, zodat die gemotiveerd op pad gaat? De ‘Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs' (ho) biedt een overzicht van veel voorkomende loopbaanvragen gedurende het studiekeuzeproces en maakt inzichtelijk welk type studiekeuzeactiviteit(en) hierop aansluit(en).

Om het gebruik voor mentoren te verduidelijken, is er nu in opdracht van OPeRA een animatievideo gemaakt. Deze legt uit hoe de wegwijzer gebruikt kan worden in een gesprek met een leerling. Na het gesprek kan de leerling zich zelfstandig inschrijven voor een bij zijn loopbaan passende activiteit bij de instelling van zijn of haar keuze.

Download de wegwijzer

Lees verder >