Nieuws

Expertisepunt LOB

Van het mooie schooladvies regelrecht in de teleurstelling

woensdag 15 mei 2024

Door nieuwe regels krijgt een grote groep basisschoolleerlingen een hoger schooladvies, zien Arjen Daelmans en Nicole Teeuwen, maar veel kinderen zouden meer tijd moeten krijgen voor hun schoolkeuze.

NRC publiceerde dit opiniestuk over het schooladvies (dakpanadvies) en de doorstroomtoets. Het stuk werd geschreven door Nicole Teeuwen van de Sectorraad Praktijkonderwijs samen met Arjen Daelmans van Platforms VMBO.

Zij geven aan dat voor een echte oplossing niet gedokterd moet worden met de individuele keuze, maar dat de systemische problemen van ons onderwijs aangepakt moeten worden. Gun kinderen de tijd om een keuze te maken. 

Lees het volledige artikel

Lees verder >

Oriëntatie- en heroriëntatieprogramma’s in het mbo

dinsdag 14 mei 2024

Vanaf komend schooljaar 2024 – 2025 wordt door het ministerie van OCW een pilot uitgevoerd met oriëntatieprogramma’s in het mbo. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of en hoe oriëntatieprogramma’s opgenomen kunnen worden in het wettelijke aanbod van het mbo-onderwijs. Op dit moment kent de WEB namelijk nog geen artikel die het mogelijk maakt om een student te laten oriënteren in het mbo.

Het onderzoek, en dus ook de pilot, loopt de komende 4 jaar, tot 2028. Deze pilot is al aangekondigd in de Werkagenda MBO.

Belangrijk aandachtspunt is dat deze pilot betrekking heeft op alle studenten in een (her)oriëntatieprogramma. Met andere woorden: Alle (her)oriëntatieprogramma’s van alle mbo-instellingen vallen onder de pilot en het bijbehorende onderzoek en dienen te worden aangepast aan de kaders van de door OCW ontwikkelde “wetsinterpreterende beleidsmaatregel.” Deze maatregel is op 3 mei jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder >

Themapagina Begeleiden en beoordelen van studenten op de werkplek

dinsdag 14 mei 2024

Onderwijskennis heeft een nieuwe themapagina Begeleiden en beoordelen van studenten op de werkplek.

Op deze themapagina wordt ingegaan op de vraag hoe je mbo-studenten op hun stageplek zo goed mogelijk kunt begeleiden en hoe je hen beoordeelt op een manier die recht doet aan het leerproces van iedere student.

Meer weten?

Lees verder >

Netwerk mbo Alumniprofessionals

maandag 13 mei 2024

Het 'Project Alumni MBO' van de MBO Raad liep eind 2023 ten einde en wordt voortgezet in een nieuw 'Netwerk mbo Alumniprofessionals', met een zelforganiserende aanpak voor 2024 en 2025.

Het netwerk is bedoeld om ondersteuning te bieden aan vakgenoten. Via een Teams-omgeving en LinkedIn-groep is er onderling contact. Er is een landelijke bijeenkomst gepland op 15 mei 2024. Talloze voorbeelden en instrumenten op het gebied van Alumni zijn door de vernieuwde werkgroep overzichtelijke gemaakt en geborgd in een handige praatplaat.

Ook interessant: 

De verbinding tussen LOB – alumni – Leven Lang Ontwikkelen | Expertisepunt LOB

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid 2024 bij regelzaken en studeren

maandag 6 mei 2024

Dit verkennende onderzoek is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Blauw Research. In het onderzoek is – op basis van interviews met 28 ouders – gekeken naar de behoeftes en ervaren problemen van ouders bij het ondersteunen van hun kinderen bij de regelzaken rondom studeren. Hoewel de behoeftes van ouders bij de studiekeuze eigenlijk niet binnen de scope van het onderzoek vielen – daar is immers al onderzoek naar gedaan – brachten ouders dit tijdens de interviews wel vaak ter sprake. De onderzoekers hebben hier daarom in het onderzoek toch aandacht aan besteed.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Ouders zijn zeer emotioneel betrokken bij de fase van studiekeuze en regelzaken.

  • Ouders hechten het meeste belang aan het maken van de juiste studiekeuze, maar raken overweldigd door de grote hoeveelheid keuzes.

  • Ouders verwachten dat de praktische regelzaken makkelijk te regelen zijn en dat de informatie naar hen toe komt. Ze verwachten via mail door de middelbare school en vervolgopleiding te worden geïnformeerd over de belangrijkste regelzaken.

  • Van de Rijksoverheid verwachten ze een overzicht van de belangrijkste regelzaken. Het Persoonlijk Overzicht Studeren is niet heel bekend, maar wordt na het delen ervan tijdens het interview wel gewaardeerd.

  • De eindexamenbrief die OCW in oktober stuurt bevat relevante informatie, maar de inhoud van de brief wordt door de timing niet goed onthouden. Informatie over praktische zaken is relevanter op een later moment in het eindexamenjaar.

De conclusies van dit onderzoek zijn besproken in de werkgroepen van Student Centraal. Dit onderzoek helpt hen bij het doen van praktische aanbevelingen.

Download het onderzoek

Meer weten over LOB en ouderbetrokkenheid?

 

Lees verder >

Praktijkpublicatie: Verstevigen van Reflectie in het Technisch Onderwijs

zondag 28 april 2024

Zinvol reflecteren, maar hoe dan?!’ Ben je benieuwd hoe jij als (technische) opleiding en/of docent invulling kunt geven aan het verstevigen van reflectie in de onderwijspraktijk? Dan is deze praktijkpublicatie interessant voor jou!

Deze publicatie richt zich op het cruciale belang van reflectie in technisch onderwijs. Het behandelt de uitdagingen en noodzaak van reflectie voor studenten en docenten, en biedt praktische strategieën voor het inbedden van reflectie in het curriculum. Dit werk is het resultaat van een driejarig onderzoeks- en ontwikkelproject met Saxion en Windesheim, inclusief workshops en onderzoek onder studenten en docenten.

Download de publicatie

Ook interessant:

Lees verder >

VMBO-Handreiking effectieve elementen loopbaanbegeleiding

donderdag 25 april 2024

In deze praktische handreiking worden werkzame elementen bij het studie- en beroepskeuzeproces van leerlingen op het vmbo besproken en worden voorbeelden van tools en materialen aangeboden. Het doel van de handreiking is scholen handvatten bieden om leerlingen effectief te kunnen begeleiden in hun loopbaan.

‘De arbeidsmarkt is helaas niet zo maakbaar als we willen’

woensdag 24 april 2024

De tekorten aan goed geschoold personeel in de techniek zijn al jaren groot, ook op mbo-niveau. Veel initiatieven moeten techniek populairder maken en de hoeveelheid arbeidskrachten in de techniek vergroten. Volgens MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin valt de impact van deze initiatieven op landelijk niveau echter tegen. Hij pleit voor een nationale arbeidsmarkttop en een integrale kijk op de hele arbeidsmarkt.

Tekin mist een bredere maatschappelijke discussies over de arbeidsmarkt. ‘Samen met Joany Krijt MBO Utrecht pleit ik voor een nationale arbeidsmarkttop waarin we integraal naar de arbeidsmarkt kijken. Niet alleen naar die van nu maar ook naar die van de toekomst.’ Die integrale kijk én aanpak vormen ook de handreiking die Tekin doet. ‘Laten we kijken naar de belemmeringen en hoe we die samen, met positieve energie, uit de weg ruimen. De urgentie is enorm. We kunnen dit probleem niet alleen oplossen, de arbeidsmarkt is helaas niet zo maakbaar als we willen. Een multidisciplinaire aanpak is nodig. Onze scholen staan te trappelen om aan de slag te gaan. Door bestuurlijke en politieke vertraging dreigt hun motivatie, enthousiasme en energie weg te ebben.’

Lees het gehele interview

Lees verder >

Verankering van LOB op het Dendron College: Een succesvol traject

maandag 22 april 2024

Sinds 2007 is het Dendron College zeer actief op het gebied van LOB. Hoewel er binnen de school al veel gebeurde, ontbrak het aan een duidelijke LOB-leerlijn.

Samen met een team docenten is gestart met het opstellen van een LOB-visie en verbeterplan. Het doel was niet alleen om activiteiten te beschrijven, maar ook om een concreet plan te creëren dat niet slechts in dossiers verdwijnt. In het plan is vastgelegd wat er op welk moment plaatsvindt.

De insteek van Dendron is dat  LOB wordt versterkt in de hele school en niet alleen in het VMBO, ook de Havisten en VWO-ers staan voor het maken van belangrijke keuzes. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het professionaliseren van de docenten. Alle docenten hebben coachtrainingen gevolgd, en recentelijk is er een ontwikkeldag georganiseerd om LOB te verankeren in iedere vakles. LOB behoort namelijk niet alleen tot de verantwoordelijkheid van de decaan, maar van iedereen die werkzaam is op school.

Meer weten over tot welke aanpak dit heeft geleid? Lees het artikel in Sterk Beroepsonderwijs.

Ook interessant:

 

 

Lees verder >

Vmbo’ers ontwikkelen zich tot zelfbewuste burgers

donderdag 18 april 2024

Op het Mundus College in Amsterdam krijgen alle vmbo’ers, praktijkonderwijsleerlingen en isk’ers twee uur per week les in ‘Persoonsvorming en Socialisatie’. Die lessen hebben impact op de hele school, vertelt vmbo-docent Maxe de Rijk.

‘Als onderwijs doen we nog te weinig om onze leerlingen voldoende voor te bereiden op grote maatschappelijke vraagstukken en ze een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen’, constateerde het Mundus College acht jaar geleden. De schoolleiding gaf docenten de ruimte om een onderwijsprogramma Persoonsvorming en Socialisatie te ontwikkelen. Het programma verbindt burgerschapsonderwijs en identiteitsontwikkeling met vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik in de maatschappij?’

Download het artikel

Lees verder >