Nieuws

Expertisepunt LOB

Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

donderdag 16 november 2023

De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2024 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 16 november 2023 subsidie voor nazorg in studiejaar 2024/2025 aanvragen.

Het doel van deze subsidie is mbo-scholen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding.
Voor deze aanvraagronde is er weer 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/nazorg-mbo-2022-2023.

Nazorg wordt wettelijke taak vanaf augustus 2025

In het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk dat momenteel in de maak is, bieden mbo-scholen extra loopbaanbegeleiding in de laatste fase van de opleiding en na diplomering. Hiermee wordt de nazorg opgenomen als wettelijke taak voor mbo-scholen in de Wet educatie en beroepsonderwijs. De verlenging van de Subsidieregeling nazorg zorgt ervoor dat mbo-scholen hun aanpak voort kunnen zetten tot de beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel per 1 augustus 2025.

Lees verder >

IBO-rapport “Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen” gepubliceerd

donderdag 16 november 2023

Donderdag 15 november is het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)-rapport “Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen” gepubliceerd en gedeeld met de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar heeft de IBO-werkgroep haar taakopdracht uitgevoerd die in essentie neerkwam op: hoe moet het mbo worden vormgegeven om toekomstbestendig te zijn?

In het rapport beschrijft de werkgroep het huidige stelsel en maakt zij een analyse in lijn met de door haar gesignaleerde trends van krimp, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving Hieruit komen 6 aandachtspunten en 19 beleidsopties naar voren om het mbo voldoende toekomstbestendig te maken. Onder toekomstbestendig wordt verstaan dat het mbo onder veranderende omstandigheden in staat is om kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te realiseren.

De volgende zes aandachtspunten worden genoemd:

Bij veel van deze aandachtspunten kan LOB één van de knoppen zijn om effect hierop te sorteren.

Download het rapport

Lees verder >

Kamerbrief over het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo

donderdag 16 november 2023

Met deze maatregelen wil de minister de uitvoering van het bsa meer in lijn brengen met de bedoeling van het instrument: ervoor zorgen dat de student met de juiste begeleiding een passende opleiding kan voltooien.

Via deze Kamerbrief informeert de minister de Tweede Kamer dat hij voornemens is om de verbetermaatregelen voor het mbo door te voeren, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Het gaat hier immers niet om nieuwe beleidsvoornemens, maar om verbetering van de uitvoering van bestaand beleid sinds de invoering van het bsa in het mbo in 2017.

Het betreft de volgende maatregelen:

  1. Het blijven monitoren van het bsa om beter zicht en een betere controle te krijgen op de uitvoering van het bsa conform de wettelijke kaders en doelen.

  2. Het aanpassen en verduidelijken van de ‘handreiking bsa voor scholen’. Deze handreiking is opgesteld door het Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo van de MBO Raad.

  3. Samen met de MBO Raad en JOB inzetten op goede communicatie waarmee scholen worden aangespoord om het bsa goed toe te passen. 

  4. Door het Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo laten inventariseren of bij iedere school het bsa beleid conform de wettelijke kaders wordt uitgevoerd, en of de toepassing, vorm en spelregels helder zijn voor mbo-studenten.

Lees de gehele Kamerbrief

Lees verder >

Nieuwe online module “De basis voor goede LOB-activiteiten”

donderdag 2 november 2023

Onze online module Versterken Loopbaanontwikkeling is uitgebreid met de module “De basis voor goede LOB-activiteiten”.

Met het doorlopen van deze module kun je morgen al aan de slag met het uitvoeren van impactvolle LOB-activiteiten!

Na het doorlopen van de module weet je meer over:

  • Jouw rol als LOB-begeleider

  • Het doorlopen van de gehele LOB-cyclus

  • Het ontwikkelen van loopbaancompetenties

  • Het betrekken van ouders

  • Het vastleggen in loopbaandossiers

Bij ieder hoofdstuk vind je tools, praktijkvoorbeelden, LOB-opdrachten en verwijzingen naar onderzoek. Aan het einde van deze module heb je een op maat gemaakte LOB-activiteit ontwikkeld.

Ga direct naar de online module “De basis voor goede LOB-activiteiten”.

Via onze online module Versterken Loopbaanontwikkeling kun je ook snel praktisch aan de slag met

Lees verder >

Conferentie Succesvol doorstromen van vwo naar wo

woensdag 27 september 2023

Op 9 november organiseert het Expertisepunt LOB de Conferentie Succesvol doorstromen van vwo naar wo. Voor iedereen die betrokken is bij LOB op het vwo en doorstroom naar vervolgonderwijs!

Ben jij werkzaam op het vwo en wil jij je studenten nog beter begeleiden bij het maken van (studie)keuzes en de overstap naar het vervolgonderwijs.

Schrijf je dan in voor deze conferentie met een programma boordevol inspirerende sprekers en interessante werksessies over profielkeuze, wo-vaardigheden, wisselstroom en ouderbetrokkenheid.

Programma en inschrijven

Lees verder >

Regionale kansrijke beroepen

vrijdag 3 november 2023

Welke beroepen bieden goede kansen op werk in mijn regio? Naast een landelijk overzicht maakt UWV ook ieder jaar inzichtelijk welke beroepen per regio kansrijk zijn.

In Nederland zijn 35 arbeidsmarktregio’s. Voor iedere arbeidsmarktregio is er een overzicht van de beroepen die voldoende tot goede kansen op werk bieden. Er zijn veel overeenkomsten tussen de regio’s. Zo zijn diverse beroepen in bijvoorbeeld de techniek, zorg of het onderwijs in bijna iedere regio kansrijk. Maar natuurlijk zijn er ook verschillen. Niet elke regio biedt evenveel werk in een bepaald beroep of sector. Ook kan het aanbod aan werkzoekenden anders zijn.

Meer weten

Lees verder >

MBO Outside

donderdag 2 november 2023

MBO Outside is de podcast die het mbo van alle kanten belicht, boeiend voor iedereen die ook maar iets heeft met het mbo: van studenten, docenten, bestuurders tot zorgwereld en bedrijfsleven.

MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin geeft samen met andere gasten een inkijkje in de mooie, kansrijke en verrassende wereld van het mbo. Een wereld waarin ook LOB een belangrijke rol speelt. Benieuwd, beluister dan eens deze podcasts:

#3 – Waarom mbo’ers hun dromen graag dicht bij huis verwerkelijken 

#2 – Optimale kansen voor mbo'ers: hoe?

#1 – Een loopbaan die staat als een huis 

Lees verder >

Dijkgraaf aan havisten en vwo'ers: kies eens een mbo-opleiding

dinsdag 31 oktober 2023

Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf roept havo- en vwo-leerlingen op om ook eens te kijken naar mbo-opleidingen. Dat schrijft hij in een brief die vandaag bij 200.000 eindexamenleerlingen op de mat valt.

"Vraag jezelf af waar je plezier en voldoening uit haalt en waar jouw toekomst ligt", schrijft Dijkgraaf. "Het vergroot de kans dat je je opleiding succesvol afrondt."

De brief komt juist nu, omdat mbo-scholen, hogescholen en universiteiten weer starten met de open dagen en studiekeuzeactiviteiten. Om de studenten op weg te helpen worden bij de brief twee folders meegestuurd, vol informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.

Dijkgraaf wijst erop dat zonder vakmensen ons land stil valt. "Goede vakmensen zijn hard nodig voor de uitdagingen waarvoor onze samenleving staat".  Hij geeft de studenten dan ook mee zich  niet blind te staren op de zogenaamde 'hoogte' van de opleiding. "Kies je eigen weg en bestemming. Want er zijn veel dingen die je kunt doen, maar slechts een paar die alleen jij kunt doen. Ons land heeft jouw talenten hard nodig".

Lees verder >

Het docentschap in de doorlopende leerroute vmbo-mbo; een vak apart!

maandag 30 oktober 2023

“De kern en dat waar ik gewoon heel veel energie van krijg is het begeleiden van studenten naar het worden van een professionele beroepsbeoefenaar. Ik vind het gewoon ontzettend gaaf dat hele proces te mogen zien, maar ook te mogen begeleiden en coachen. Dat is voor mij de kern van het docentschap. Kijk, het overbrengen van kennis is maar zo’n klein stukje van mijn werk als docent-coach. Zo noem ik mijzelf ook altijd. Ik ben geen docent, maar ik ben docent-coach en vooral dat coachen is zo’n 80/85% van mijn werk als docent. Dat is de basis van mijn werk. Het is de relatie die ik aanga met mijn studenten. Op basis van die relatie werk ik met hen toe naar hun diploma.” (Docent doorlopende leerroute)

Gedreven door de wens de overgang van vmbobasis naar mbo-2 te vergemakkelijken en voortijdig schoolverlaten te verminderen is Landstede Groep in 2020 gestart met het project ‘Versterken samenwerken vmbo-mbo’. Vanuit dit project zijn op verschillende schoollocaties  pilots gestart waarin doorlopende en/ of geïntegreerde leerroutes van vmbo-basis naar mbo-2 worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Landstede Groep beoogt met de ontwikkeling van doorlopende routes te bereiken dat jongeren betekenisvolle praktijkervaringen opdoen, invloed uitoefenen op hun eigen leerproces en een loopbaan-georiënteerde dialoog aangaan over hun leerervaringen.

Dit praktijkonderzoek beoogt inzicht te krijgen in het docentschap binnen de doorlopende leerroutes. En daarmee taal te geven aan de (door)ontwikkeling en versterking van het docentschap binnen docententeams van doorlopende leerroutes.

Download het rapport

Lees verder >

LOB en kansrijke keuzes op het vmbo

donderdag 12 oktober 2023

Dit onderzoek heeft betrekking op ‘optimale studieloopbaankeuzes’ op het vmbo. Dit betreft de keuze van een profiel binnen het vmbo en de keuze van een vervolgopleiding na het vmbo.

Voor optimale studieloopbaankeuzes is zowel de aansluiting op interesses en talenten, als de aansluiting op de vraag naar arbeid van belang. Leerlingen hechten groot belang aan dit laatste; ze hechten veel waarde aan een keuze waar ze werk mee kunnen vinden, zelfs nog iets sterker dan de aansluiting op interesses en talenten. Maar voor scholen ligt de prioriteit bij LOB vooral bij interesses en talenten en veel minder bij de aansluiting op de arbeidsmarkt. LOB heeft dan ook weinig invloed op kansrijk kiezen.

Vanuit school kiest men vaak voor bevestiging van keuzes van leerlingen. Dit geldt zeker bij de keuze van de vervolgopleiding. Bij de profielkeuze geldt dit iets minder, want hier wordt gekeken of de keuze past bij de resultaten voor vakken. Kansrijk kiezen speelt daarbij minder een rol. Van alles wat ze geleerd hebben van LOB zijn leerlingen het minst positief over wat ze hebben geleerd over kansen op werk. In deze context is het niet verbazingwekkend dat de effecten van LOB op kansrijke keuzes beperkt zijn. Veel leerlingen kiezen – ondanks dat ze twijfelen – voor opleidingen die op de arbeidsmarkt een verhoogde kans op werkloosheid en een lagere beloning geven. Vooral voor de meer kwetsbare groepen, bijvoorbeeld leerlingen die een mbo2-opleiding gaan volgen, of leerlingen met een migratieachtergrond, is dit nadelig.

Download het gehele onderzoek

Download de factsheet LOB en kansrijke keuzes

Lees verder >