Nieuws

Expertisepunt LOB

Regiocontactpersoon regio Noord gezocht

maandag 3 juli 2023

Wil jij de loopbaanontwikkeling en -begeleiding verbeteren van leerlingen en studenten? Dan is de functie van regiocontactpersoon regio Noord bij Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen iets voor jou.

Ben je benieuwd en wil je meer weten? Lees dan de vacaturetekst en stuur een korte motivatie en cv voor zaterdag 8 juli 2023 naar hrm@mboraad.nl!

Download de vacaturetekst

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld: "Een doorlopende leerlijn vmbo-mbo om beter te kunnen kiezen welke opleiding

maandag 3 juli 2023

Leerlingen hebben vaak geen idee waar ze voor kiezen op het mbo. Zeker bij onze opleidingen Commercie is het voor leerlingen lastig om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de opleiding en het beroepsbeeld dat daarbij past. Het programma van de doorlopende leerlijn is dan ook ontwikkeld het doel om de overstap van vmbo naar onze mbo-opleidingen soepeler te laten verlopen.

“Wat wij willen bereiken met ons programma is dat leerlingen beter weten wie zij zijn zijn én beter weten wie wij zijn” zijn de woorden van Bianca de Jong en Susan Kuil. Zij zijn beiden docent Commercie op het Horizon College (mbo) in Heerhugowaard en ontwikkelden een doorlopende leerlijn voor leerlingen uit klas 3 en 4 van het Huygens College in Heerhugowaard met het profiel E&O.

Lees het volledige praktijkvoorbeeld

Lees verder >

Onderzoek: bbl-opleiding biedt betere startpositie dan universiteit

dinsdag 27 juni 2023

Een afgeronde bbl-opleiding in de techniek of de zorg zorgt voor een ijzersterke positie op de arbeidsmarkt. Deze mbo-opgeleide vakmensen hebben zelfs een betere startpositie dan universitair opgeleiden.

Dat blijkt uit onderzoek van Elsevier Weekblad (EW) en SEO Economisch Onderzoek. Bij het jaarlijkse onderzoek ‘Studie & werk’ heeft EW dit jaar voor het eerst ook gekeken naar mbo-studies. De opvallende uitkomst is dat bbl-opleidingen tot de beste startpositie op de arbeidsmarkt leiden. Wie een bbl-opleiding in de techniek of de zorg heeft afgerond, kan vrijwel onmiddellijk rekenen op een vaste baan. Omdat bbl-studenten al een arbeidscontract hebben met een werkgever, is een vaste baan dichtbij.

Lees het volledige onderzoek Studie Werk mbo Lees verder >

Gezocht: enthousiaste docenten voor een professionele leergemeenschap!

maandag 3 juli 2023

Wil jij praktisch aan de slag met het versterken van gefundeerde loopbaankeuzes?  Meld je dan vóór 5 september 2023 aan met een mail met jouw motivatie via: info@expertisepuntlob.nl.

Afkomst is in Nederland helaas nog te vaak bepalend voor kansen op de arbeidsmarkt. Mensen met een migratieachtergrond moeten – bij gelijke kwalificaties, kennis en vaardigheden – aantoonbaar vaker solliciteren naar banen of stages. Zij krijgen minder kansen om door te stromen en zijn vaker en langer afhankelijk van uitkeringen. Dit geldt in verhoogde mate voor nieuwkomers. Dit maakt dat de groep met een migratieachtergrond – hoe divers deze in zichzelf ook is – als geheel minder kansen krijgt op de arbeidsmarkt dan mensen zonder migratieachtergrond, zeker in economisch mindere tijden. Tegelijkertijd schreeuwen veel sectoren al een tijd om goede krachten en zal de arbeidsmarkt in deze sectoren ook de komende jaren getekend zijn door krapte.

 

Wat gaat de professionele leergemeenschap doen?

Vanuit literatuurstudie zal het Expertisepunt LOB een select groepje scholen begeleiden in een professionele leergemeenschap met als doel:

 1. we ontwikkelen interventies

 2. we testen ze uit in de praktijk

 3. we delen kennis en ervaring

 4. kennisdeling met andere scholen in het land

De leergemeenschap zal zich focussen op het ontwikkelen van een aanpak voor in ieder geval:

 • vergroten van self-efficacy en beroepsinteresse via kenniswerving;

 • omgaan met verwachtingspatronen.
   

Wie zoeken we?

Voor de professionele leergemeenschappen is het Expertisepunt LOB op zoek naar onderwijsprofessionals van ca. 10 vmbo- scholen (met een grote populatie leerlingen met een migratieachtergrond) en 10 ISK's.

 

Meer weten? Download de flyer

Lees verder >

Subsidieregeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom gepubliceerd

maandag 19 juni 2023

De regels voor de subsidieverstrekking voor het versterken van de aansluiting in de beroepsonderwijskolom zijn op 19 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

;Veel studenten in het mbo en hoger onderwijs vallen uit of wisselen van opleiding (ongeveer 38%). Een deel hiervan is onnodig. Dit is vervelend voor de student, maar ook voor de arbeidsmarkt waar veel behoefte is aan goed geschoolde mbo- en hbo-studenten.
De subsidieregeling Versterking Aansluiting Beroepsonderwijskolom is gericht op het verbeteren van de aansluiting van opleidingen binnen de beroepskolom: van vo/vavo naar mbo, en van mbo naar hbo.

Versterken samenwerking

De overgang en verschillen tussen de opleidingsvormen blijken voor studenten vaak groter dan gedacht. Ook zijn studenten hier niet altijd (goed) op voorbereid. De subsidie is erop gericht om de samenwerking over de drie sectoren (vo, mbo en hbo) te verbeteren, door onderwijsprogramma’s van verschillende opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten. Zodat aankomend studenten beter landen in de vervolgopleiding die ze kiezen en er minder studenten uitvallen of switchen van opleiding.

Tekortsectoren

De subsidie wordt aangeboden voor opleidingen in de tekortsectoren: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang. Daarnaast kan de subsidie ook gebruikt worden voor opleidingen die opleiden voor andere sectoren waarin er regionaal tekorten zijn.

Mbo penvoerder

De regeling heeft een duur van drie jaar. Penvoerder is het mbo, in samenwerking met een of meerdere vo-scholen en hogescholen. Per subsidieaanvraag is een bedrag van €1.260.000 beschikbaar, uitgekeerd in 3 jaarlijkse termijnen. Er is in 2023 één aanvraagronde waarbij er maximaal twee aanvragen gedaan kunnen worden. In 2024 en 2025 zijn er twee aanvraagrondes per jaar, per ronde kan maximaal 1 aanvraag gedaan worden. De eerste aanvraagronde is van 1 juli tot en met 15 september 2023.

Webinar

Op 27 juni om 16.00 uur organiseert OCW voor iedereen die in deze subsidieregeling geïnteresseerd is een webinar. Nadere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Meer informatie

Lees verder >

Opbrengsten bijeenkomst doorstromen 16 mei 2023

woensdag 7 juni 2023

Op 16 mei organiseerde het Expertisepunt LOB de bijeenkomst Doorstromen. De 100 deelnemers aan de bijeenkomst, allen sleutelfiguren die een rol spelen bij het doorstroomproces vo-mbo-hbo, werden via het programma gestimuleerd om vanuit nieuwsgierigheid en verbinding inspiratie op te doen voor de doorstroomvraagstukken uit hun eigen regio.

Het vakinhoudelijke programma bestond uit presentaties over ontwikkelingen rondom de subsidie vmbo-mbo-hbo, de werkagenda MBO, praktijkgerichte programma’s vo en ontwikkelingen in het hbo. Daarna inspireerde de deelnemers elkaar door in 16 flitscolleges praktijkvoorbeelden rondom doorstromen met elkaar uit te wisselen. Tot slot reflecteerden de diverse regio’s met elkaar op de opbrengst van de dag en bespraken met elkaar welke vervolgstappen in hun school/regio gezet kunnen worden.

Benieuwd naar de opbrengsten? Bekijk deze webpagina.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-onderzoek (NRO).

Lees verder >

Panelonderzoek over LOB van JOBmbo

woensdag 7 juni 2023

Dit panelonderzoek over LOB van JOBmbo geeft een landelijk beeld van wat studenten op hun school van LOB vinden, zodat de gelden uit de subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB voortvloeiend uit de Werkagenda mbo zo doelgericht mogelijk kunnen worden ingezet voor de loopbaanontwikkeling van jongeren. De studentenraden hebben immers instemmingsrecht op de kwaliteitsafspraken.

De resultaten van dit panelonderzoek zijn niet alleen interessant voor studentenraden, maar zeker ook voor schoolbesturen, beleidsmakers, uitvoerders en anderen die zich bezighouden met LOB.

Het kabinet stelt tot aan het einde van 2027 via de subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB extra geld beschikbaar voor LOB in het mbo zoals afgesproken in de Werkagenda mbo. Scholen kunnen het extra geldgebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken of het begeleiden van studenten bij het kiezen vaneen stageplek en –richting.

Op 8 mei heeft JOBmbo een inhoudsdag georganiseerd om de studentenraden uit te leggen wat de werkagenda inhoudt en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan.  In een sessie over LOB is aan de studentenraden uitgelegd hoe ze samen met het College van Bestuur het gesprek kunnen aangaan, zodat zij samen met het bestuur kunnen beslissen waar het extrageld in geïnvesteerd kan worden.

Om studentenraden een landelijk beeld te geven van wat mbo-studenten van LOB vinden, heeft JOBmbo een vragenlijst opgesteld en verspreid onder mbo-studenten in Nederland. Deze vragenlijst is afgestemd met het Expertisepunt LOB. 

Download de resultaten van het panelonderzoek LOB van JOBmbo

Lees verder >

De Studiekeuzeconferentie 2023 komt eraan! Ben jij er ook bij?

woensdag 7 juni 2023

Op donderdag 2 november organiseren KiesMBO, Expertisecentrum LOB en Studiekeuze123 de Studiekeuzeconferentie in de Rijtuigenloods in Amersfoort met als thema 'Studiekeuze op de Rails'.

Het maken van een studiekeuze is niet voor elke leerling of student even gemakkelijk. Verschillende factoren spelen een rol om de studiekeuze op de rails te zetten en te houden.

Twee daarvan diepen we verder uit:

 • Kansengelijkheid

 • Hoe houd je studiekeuze leuk?

Ben jij een decaan, mentor, studieloopbaanbegeleider of studiekeuzeprofessional en heb jij behoefte aan handvatten om constructief en goed geïnformeerd studiekiezers te kunnen begeleiden? Verdiep je kennis via onze inzicht-, inspiratie- en interactieve sessies.

Haal nu je early bird ticket en stap op 2 november in de Studiekeuzeconferentie 2023-trein

Lees verder >

Werkagenda mbo: subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB van kracht

woensdag 24 mei 2023

Het kabinet stelt tot aan het einde van 2027 via de subsidieregeling aanvullende bekostiging LOB extra geld beschikbaar voor LOB in het mbo zoals afgesproken in de Werkagenda mbo. Er wordt jaarlijks structureel 33 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor LOB in het mbo. Dit biedt mbo-scholen dé kans om structureel aan de slag te gaan met het verbeteren en borgen van loopbaanontwikkeling, - oriëntatie en begeleiding op hun school!

De subsidie kan door de mbo-instelling worden gebruikt voor:

 • het inzetten van extra fte voor LOB;

 • het vrijmaken van personeel voor:

  • het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken, waardoor de student met een breed palet aan werkgevers en beroepen kennis maakt;

  • het begeleiden van studenten tijdens de studie en bij het kiezen van een stageplek en -richting; of

 • het volgen van een bijscholingscursus of -training om de LOB-deskundigheid van docenten met LOB-taken en loopbaanbegeleiders te verbeteren.

Doorlopende lijn in oriëntatie

Het verbeteren van de kwaliteit onderwijs – arbeidsmarkt is één van de drie prioriteiten uit de Werkagenda mbo. LOB is door de minister van OCW als verplichte maatregel genoemd. Onderdeel van deze ambities is ook het creëren van een doorlopende lijn in de oriëntatie en begeleiding vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en het hbo, en met een soepele overgang naar de arbeidsmarkt.

Zie jij kansen en wil je graag aan de slag. Het Expertisepunt LOB denkt graag met je mee. Hou ook vooral onze website of nieuwsbrief in de gaten, zodat je met deze subsidie een zo groot mogelijke impact op LOB kunt creëren.

 

Meer informatie

Lees verder >

Praatplaat ‘Via de best passende mbo-leerroute op weg naar duurzame inzetbaarheid’

woensdag 17 mei 2023

Jongeren en (jong)volwassenen hebben baat bij een mbo-leerroute die aansluit op wie ze zijn en wat ze kunnen. Voor veel jongeren en (jong)volwassenen is de best passende mbo-leerroute snel en goed te duiden. Echter: voor sommigen vraagt dit extra aandacht en kunnen we dit vanuit het mbo niet alleen. Gewoonweg omdat deze jongeren en (jong)volwassenen vaak in een meer kwetsbare situatie zitten en daardoor met meerdere instanties en organisaties te maken hebben.

Des te belangrijker om samen – en met de jongere of (jong)volwassene - een goede afweging te maken wat de best passende leerroute is en wat er nodig is om deze succesvol te laten verlopen. Het kiezen van een best passende leerroute vraagt dan dus extra meedenkkracht van partijen om hen heen.

Het mbo geeft graag samen met deze partijen, in het belang van de lerende, inclusief advies over deze best passende leerroute, als opstap richting zelfredzaamheid en een goed vervolg in de maatschappij.

In deze praatplaat staat het inclusief advies - aan de voor- en achterkant van een mbo leerroute - centraal

Download de praatplaat

Toelichting op de praatplaat

Lees verder >