Nieuws

Expertisepunt LOB

Kabinetsplannen studiefinanciering 2023

donderdag 23 februari 2023

Er zijn maatregelen gepland voor studiefinanciering vanaf het studiejaar 2023-2024. Sommige zijn alleen voor studenten in het hoger onderwijs, andere alleen voor mbo-studenten. Ook zijn er maatregelen die relevant zijn voor afgestudeerden. De koopkrachtmaatregel geldt zelfs ook voor uitwonende scholieren in het voortgezet onderwijs.

De plannen zijn nog niet definitief, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dit gebeurt waarschijnlijk in juli.

De geplande maatregelen houden in:

Mbo-studenten

 • koopkrachtmaatregel

 • afschaffing bijverdiengrens

 • studieschuld terugbetalen in 35 jaar

 • na het mbo een hbo-studie proberen

Studenten hbo en universiteit

 • basisbeurs terug

 • koopkrachtmaatregel

 • aanvullende beurs, ook bij hogere inkomens van de ouders

 • tegemoetkoming voor leenstelselstudenten

 • geld in plaats van een studievoucher

 • wijziging voor studenten met een functiebeperking

 

voortgezet onderwijs

 • koopkrachtmaatregel

Deze maatregelen dragen bij aan kansengelijkheid en meer mogelijkheden je loopbaan vorm te geven.

Meer weten?

Lees verder >

Voorkomen voortijdig schoolverlaten met Paspoort voor Succes

dinsdag 21 februari 2023

Gemeenten en scholen in de regio's IJsselvecht en Noorwest Veluwe hebben gezamenlijk een methode ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Door vroegtijdig in gesprek te gaan met leerlingen en jongeren over hoe zij hun toekomst zien, en wat ze nodig hebben om dit waar te kunnen maken. Zodat deze informatie gestructureerd en effectief mee gaat bij de overstap naar het mbo of werk.

De methode heet ‘Overstap met Paspoort voor Succes’, en wordt sinds dit schooljaar ondersteund door een online tool. We nodigen jongeren uit om in gesprek te gaan over hun toekomst met mentoren, ouders, verzorgers en begeleiders. Zodat zij beter voorbereid zijn op de toekomst. Gebruikers zijn enthousiast. Inmiddels hebben meer dan 13.000 jongeren een Paspoort voor Succes ingevuld. Waarvan 3.100 alleen al dit schooljaar in de online tool.

Meer weten? Lees ons praktijkvoorbeeld Paspoort voor succes.

Lees verder >

Doe mee aan de Monitor LOB!

donderdag 2 februari 2023

Heb je een mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding? Doe dan mee aan de Monitor LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB/SLB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert AO Consult vanaf maandag 13 februari a.s. voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Ook meedoen aan dit onderzoek?

Dat kan op twee manieren. Vul tussen maandag 13 februari en vrijdag 17 maart de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. 

 

Lees verder >

Werkagenda mbo en Stagepact mbo ondertekend

woensdag 15 februari 2023

Adnan Tekin heeft dinsdag 14 februari namens de scholen de werkagenda mbo van het ministerie van OCW getekend. De werkagenda is een vervolg op het bestuursakkoord Trots, Lef en Vertrouwen met de sector, dat liep tot 31 december 2022. "Het is goed dat OCW nu met deze afspraken komt", zegt Tekin in reactie op de nieuwe werkagenda. "Het is bijzonder dat de inhoud van de werkagenda kan rekenen op brede steun van het mbo, maar ook van veel andere partijen die de waarde van het mbo zien."

In de werkagenda wordt een stevige basis gelegd voor versterking van de kwaliteit door onder meer innovatie en zijn afspraken gemaakt waardoor scholen middelen krijgen om de kansengelijkheid te bevorderen. Ook is er geld voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, innovatie en excellentieprogramma’s van mbo-studenten. Hierdoor kunnen studenten zich maximaal ontwikkelen. Ook wordt er een slag gemaakt in de onderzoekskracht van mbo-instellingen.

De werkagenda mbo en LOB

De Werkagenda mbo draagt eraan bij dat mbo-scholen kunnen investeren in en meer aandacht kunnen besteden aan professionalisering van loopbaanoriëntatie, -ontwikkeling en -begeleiding. Scholen focussen zich daarbij op de maatschappelijke opgaven die belangrijk zijn voor de regio. Hierdoor kunnen studenten een weloverwogen keuze leren maken voor een opleiding richting een (kansrijk) beroep, passend bij hun interesses, talenten en capaciteiten.

Scholen kunnen op basis van hun situatie het geld onder meer inzetten voor:

 • het inzetten van extra fte’s voor LOB;

 • het vrijmaken van personeel voor het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken en/of het begeleiden van studenten bij het kiezen van een stageplek en -richting;

 • het volgen van een bijscholingscursus of -training om de LOB-deskundigheid van docenten met LOB-taken en loopbaanbegeleiders te verbeteren.

Benieuwd hoe het Expertisepunt LOB hierbij kan ondersteunen? Stuur een mail naar info@expertisepuntlob.nl.

Met de Werkagenda mbo 2023 is ook het Stagepact MBO 2023-2027 ondertekend. In dit pact is afgesproken dat mbo-studenten voortaan een passende vergoeding voor hun stage, met minimaal een onkostenvergoeding krijgen.

Lees verder >

Ontdek het Europass platform met een lesmodule voor jongeren

dinsdag 14 februari 2023

Europass heeft een lesmodule ontwikkeld voor jongeren in het mbo en voor leerlingen in het vo. De lesmodule is een meerwaarde voor jongeren die bezig zijn met de oriëntatie en ontwikkeling van hun loopbaan. Tevens laat het zien hoe het Europass platform daarbij kan helpen.

De lesmodule heeft twee doelen:

 1. Oriënteren van de loopbaanontwikkeling

 2. Verkennen en verdiepen van het Europass profiel Europees platform voor loopbaan en opleiding

Europass is het Europees platform voor loopbaan en opleiding.

Hierop vind je online hulpmiddelen en informatie om je te helpen de volgende stap in je loopbaan te zetten. De jongere kan het Europass profiel als portfolio gratis zijn leven lang gebruiken om zo zijn loopbaanmogelijkheden binnen Nederland en Europa te vergroten. In alle Europese landen wordt Europass gebruikt, hierdoor is het internationaal uitwisselbaar en stimuleert het de mobiliteit van de jongeren.

Gratis lesmodule via europass.nl/leren

In de lesmodule leert de jongere de verschillende onderdelen van Europass kennen en hoe deze te gebruiken in zijn loopbaan. Daarnaast krijgt hij inzicht in hoe je een CV en een sollicitatiebrief kunt maken. En ook hoe je diploma’s veilig kunt bewaren en delen. De lesmodule is gratis te downloaden en bestaat uit PowerPointpresentaties, een docentenhandleiding en een werkblad voor de jongeren. Afhankelijk van de behoeften kun je de module flexibel en vrij inzetten, omdat het niet is gekoppeld aan vakken. Wat betreft de tijdsbesteding is de module ontworpen in 2 delen die maximaal in een uur of korter te volgen zijn.

Download de lesmodule

Lees verder >

Praktijkgerichte programma’s havo

woensdag 8 februari 2023

Meld je nu aan voor het beproeven van de praktijkgerichte programma’s klein en/of groot voor schooljaar 2023/2024!

In samenwerking met scholen ontwikkelt SLO praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo. Dit sluit aan bij wensen vanuit onder andere de VO-Raad, Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad en het ministerie van OCW. De programma’s sluiten  aan bij de behoefte van leerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te ervaren.

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Stapsgewijs de harde knip overbruggen tussen havo en hbo"

donderdag 2 februari 2023

Hoe kunnen we de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hbo verbeteren, zodat minder studenten uitvallen? De Hogeschool Utrecht sloot daarvoor onlangs een convenant met vo-scholen in de regio. Lieke van Bokhoven, projectleider regionale samenwerking, legt uit welke drie factoren vooral belangrijk zijn om te zorgen dat studenten slagen, en welke plannen er zijn om de kloof tussen vo en hbo te dichten.

’Op het hbo krijg je te pas en te onpas feedback! Dat is zó wennen!’ Het is een uitspraak van een eerstejaars student die illustreert waarom de overstap naar het hbo voor studenten echt verwarrend kan zijn. “Deze docent bedoelt het waarschijnlijk goed,” zegt Lieke van Bokhoven, “maar de eerstejaars studenten denken dat ze iets verkeerd doen en raken in verwarring. Het is beter om de feedback rustig op te bouwen.” Lieke van Bokhoven is projectleider regionale samenwerkingen vo-ho aan de Hogeschool Utrecht. Doel van het project: de doorstroom van met name havisten verbeteren. De vraag is : ‘Hoe kunnen we de landing gemakkelijker voor ze maken?’ Er zijn veel initiatieven van individuele opleidingen en bevlogen docenten om de aansluiting te verbeteren. Het doel van dit project is om krachten te bundelen, elkaar te inspireren en kennis te delen.”

Lees het volledige praktijkvoorbeeld

Lees verder >

Wat is de link tussen LOB en digitaal burgerschap?

donderdag 2 februari 2023

Hoewel de banen voor het oprapen liggen, blijft netwerken belangrijk.

Waarom dat zo is en wat digitaal netwerken precies in houdt en hoe dit kan helpen tegen kansenongelijkheid lees je in dit artikel in de publicatie 'In gesprek over Digitaal burgerschap'.

Netwerken is meer dan een baan zoeken. Het gaat ook om jezelf profileren en jezelf ontwikkelen via je netwerk. Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Via je netwerk kun je over dit soort vragen sparren met bekenden. En digitale middelen maken de lijntjes om te netwerken veel korter.

Binnen LOB is weinig aandacht voor digitaal netwerken. Daar willen we met dit artikel verandering in brengen, want digitaal netwerken biedt mooie kansen. Voor studenten, docenten én bedrijven.

Lees verder >

Subsidieaanvraagtermijn verkort MDT verlengd

vrijdag 27 januari 2023

De subsidieaanvraagtermijn voor een kortlopend MDT-project voor gemeentes en onderwijs is verlengd.

Met een kortlopend MDT-project kunnen gemeentes en scholen 'kennismaken' met de maatschappelijke diensttijd (MDT). Deze projecten helpen jongeren om hun talenten te ontdekken. Deze stageachtige periode draagt bij aan het opdoen van ervaringen in het kader van de (school)loopbaan. Jongeren die op zoek zijn naar een passende (vervolg)opleiding kunnen hieraan deelnemen. Dit kan vanuit school, vanuit een leerplichttraject onder gemeentelijk toezicht, of bijvoorbeeld in een tussenjaar.

 

Meer weten? Klik hier.

Lees verder >

Met aandacht voor LOB heeft de doorlopende leerlijn de beste kans van slagen

donderdag 26 januari 2023

‘Waarom kies je eigenlijk voor die studie?’ Als je vanuit oprechte interesse die vraag stelt, kun je bij je leerlingen echt iets teweeg brengen, aldus Annemieke Rebel van het Expertisepunt LOB toelicht in een artikel van Sterk Beroepsonderwijs.

Kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkveldexploratie, netwerken en loopbaansturing. Dat zijn de vijf loopbaancompetenties waar binnen Loopbaanontwikkelingen en Begeleiding (LOB) mee wordt gewerkt. Vaak zitten die loopbaancompetenties ´verstopt´ in het onderwijs.

Het blijkt dat leerlingen en mbo-studenten vaak niet precies weten wat LOB inhoudt. “Maar als je het ze vervolgens uitlegt, zeggen ze: ´Dat is het belangrijkste wat we willen leren!´”, zegt Rebel. “´Ontdekken wat onze kwaliteiten zijn, en hoe je die kunt koppelen aan een opleiding en beroepsperspectief.´”

Lees verder >