Nieuws

Expertisepunt LOB

Wat is de invloed van een oriëntatietraject voor de start in het mbo op uitval en switch van student

maandag 26 september 2022

Vmbo’ers vinden het moeilijk om een vervolgopleiding te kiezen, ondanks de loopbaanoriëntatie en -begeleiding die scholen voor vmbo verzorgen. Enkele roc’s bieden daarom een oriëntatietraject aan voor leerlingen die een mbo-opleiding willen gaan volgen, maar nog niet weten welke.

De meeste leerlingen die het vmbo verlaten, zo’n 84 procent, stromen door naar het mbo. Een deel van deze studenten valt in het eerste jaar uit of switcht van opleiding. Studenten geven als belangrijkste reden daarvoor dat ze een verkeerde studie hebben gekozen.

Naar de invloed van dat oriëntatietraject op uitval en switch van studenten is nog geen onderzoek gedaan. Wel zijn er aanwijzingen te geven over hoe een effectieve aanpak voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding van vmbo’ers er uit kan zien.

 

Lees verder >

Onderzoeken naar Onbedoelde zelfselectie van de Onderwijsinspectie

maandag 26 september 2022

De Inspectie van het Onderwijs heeft de onderzoeken naar ‘onbedoelde zelfselectie’ uitgevoerd naar aanleiding van de motie-Van den Hul, waarin de regering werd verzocht om een onderzoek te (laten) doen naar de factoren die ervoor zorgen dat jongeren afzien van een vervolgstudie in het hoger onderwijs terwijl ze wel de benodigde kwalificaties hebben.

Het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4 studenten’ bevat de eerste resultaten van een onderzoek naar zelfselectie. Dit onderzoek richt zich op mbo 4-studenten in het laatste jaar van hun opleiding. Via een vragenlijst- en vignettenonderzoek is achterhaald welke factoren voor welke groepen studenten een rol spelen bij zelfselectie. Daartoe hebben de mbo 4-studenten verschillende fictieve situaties voorgelegd gekregen en is hen telkens gevraagd aan te geven of ze onder de beschreven hypothetische omstandigheden een keuze voor het hbo zouden maken.

Het tweede onderzoek naar zelfselectie ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te kiezen’ beschrijft welke de rol zelfselectie speelt bij de afweging die mbo-4-studenten en havo- en vwo-scholieren maken om al dan niet voor hun favoriete opleiding in het hoger onderwijs te kiezen. Daarbij is gekeken naar drempels in opleidingen (zoals de selectieprocedure of de taal), achtergrondkenmerken van studenten (zoals geslacht of de opleiding van ouders) en naar specifieke persoonlijkheidskenmerken (zoals faalangst of risicoaversie).

Lees verder >

Inspiratiesessies LOB binnen D&P

donderdag 22 september 2022

Het platform vmbo Dienstverlening en Producten geeft dit schooljaar extra aandacht aan LOB binnen het profielvak D en P. Dit vertaalt zich (onder andere) in inspiratiesessies tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten worden de aanwezige docenten, begeleiders en leidinggevenden meegenomen in het belang van LOB. Ook worden de aanwezigen de weg gewezen in het opzetten van een loopbaangerichte leeromgeving en (het organiseren van) het loopbaangesprek. Inspiratie gaat niet zonder dialoog! Er is daarom tijdens deze sessies voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over LOB-thema's of -dilemma's.

 

Lees verder >

Minister Dijkgraaf benoemt opdracht 'Emancipatie mbo'

dinsdag 6 september 2022

Minister Robbert Dijkgraaf ziet het als zijn opdracht om het mbo te emanciperen. Binnen de waaier van opleidingen die Nederland kent verdient het mbo een gelijkwaardige positie. Dat zei de minister van Onderwijs in discussieprogramma Buitenhof.

Volgens Dijkgraaf is er in Nederland sprake van een achterhaald hiërarchisch onderwijsmodel. De universitaire opleiding geldt als ‘hoog’, de mbo-studie als ‘laag’. Daarbij genieten studenten op de universiteit allerlei voordelen, zoals een uitgebreid introductieprogramma, eigen verenigingen en allerlei sportfaciliteiten. Jongeren op het mbo hebben, aldus de minister van Onderwijs, deze voorrechten niet.

 

Bron: mbo-today.nl

 

Lees het volledige artikel dat is gemaakt naar aanleiding van het optreden van de minister in het discussieprogramma Buitenhof.

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand 'Zo maak je reflectie betekenisvol!'

donderdag 1 september 2022

Reflectieverslagen schrijven – veel leerlingen en studenten hebben er een hekel aan, en uit onderzoek blijkt dat ze er (mede daardoor) vaak weinig van leren.

Innovatiedocent en lerarenopleider Sander Berendsen ontwikkelde een methodiek die studenten vrijer laat en beter werkt: leer studenten om aan de hand van betekenisvolle ervaringen hun eigen verhaal te vertellen. “Dan wordt reflectie écht een hefboom voor persoonlijke ontwikkeling.”

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Voor een goed loopbaangesprek is ook zelfkennis nodig"

woensdag 6 juli 2022

In de podcast-serie ‘De Loopbaancoach’ interviewt Japke Ebbinge professionals en onderzoekers en geeft ze ook een kijkje in de keuken van de loopbaancoach: hoe verloopt een loopbaangesprek met een young professional? Welke coachingsinstrumenten worden ingezet, en waarom? “Als loopbaancoach moet je leren om óók naar jezelf te luisteren.”

Bijzonder aan deze podcast: je kunt bij het loopbaangesprek zijn. Niet live, maar door te luisteren naar de podcast ‘De loopbaancoach in actie’. Welke keuzes worden gemaakt? Waar gaat de loopbaancoach wel of niet op in, en waarom?

Het doel is om door middel van de podcast een inkijkje te geven in de rol van loopbaancoaches en loopbaanprofessionals en een idee te geven van hoe je zo’n gesprek kunt aanpakken. Niet vanuit de gedachte ‘Dit is dé manier’, maar ter inspiratie, en ook om de verschillende coachingsinstrumenten te leren herkennen.”

Lees verder >

Leerlab IJburg College/ROC van Amsterdam: Eerst alle focus op LOB

woensdag 6 juli 2022

Wat zijn de eerste stappen op weg naar een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo? Veertien leerlabs werken op het moment aan de ontwikkeling van een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

Inmiddels is duidelijk dat het belangrijk is om eerst de aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren, én de leerlingen al op het vmbo een goed beroepsbeeld te geven, zodat ze een tijdige en bewuste keuze maken voor een mbo-opleiding.

In het Leerlab in Amsterdam, waarin het IJburg College en ROC van Amsterdam samenwerken, is daarom besloten de nadruk eerst te leggen op Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Want om op het mbo succesvol te studeren, is het belangrijk dat leerlingen een studie kiezen die écht bij hen past, en dat ze studievaardigheden op orde te hebben. Dat zijn namelijk de grootste oorzaken van voortijdige studie-uitval en switchen op het mbo.

Lees verder >

Effectieve loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het vmbo: een overzichtsstudie

woensdag 6 juli 2022

Wat zijn effectieve aanpakken voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding van jongeren (al dan niet uit gezinnen met een migratieachtergrond) in het vmbo, op basis van de nationale en internationale literatuur?

Uit de literatuurstudie komen in grote lijnen zeven elementen naar voren die bij kunnen dragen aan effectieve LOB en het studie- en beroepskeuzeproces van vmbo-leerlingen (waaronder voor leerlingen uit gezinnen met een migratieachtergrond).

Lees verder >

Methodiek voor reflectie

woensdag 6 juli 2022

Reflectie is een van de drie pijlers van de loopbaangerichte leeromgeving. Reflectie (leren van ervaringen) is pas zinvol als de ervaring van betekenis is geweest en verhalen vormen hierbij een bron van inspiratie en een startpunt voor betekenisvolle reflectie!

Sander Berendsen – innovatiedocent bij het ROC Graafschap College in Doetinchem en lerarenopleider aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – ontwikkelde een methodiek voor reflectie die is gebaseerd op het verbinden van betekenisvolle verhalen aan ervaring en ontwikkeling. Reflectie wordt hierbij niet gezien als een geïsoleerde activiteit, maar als een ‘way of life’ waarbij de lerende de regie heeft over zijn of haar eigen leven.

De methodiek geeft handvatten voor alle sectoren van het onderwijs en is zowel bedoeld voor jongeren als voor professionals. Bij de start van het nieuwe schooljaar verschijnt er een interview/praktijkvoorbeeld met Sander Berendsen op onze website. Bekijk nu alvast de website www.lerenvanverhalen.nl, hier kun je ook een gratis versie van het boek Leren van verhalen downloaden.

Lees verder >

Kansengelijkheid stimuleren door loopbaanontwikkeling

woensdag 6 juli 2022

Wat kun jij als schoolleider doen?

Als schoolleider speel jij een cruciale rol in het creëren van een schoolomgeving waarin leerlingen gelijke kansen krijgen. Bekijk de inzichten uit onderzoek en ga met de handvatten uit deze infographic aan de slag om te werken aan kansengelijkheid op jouw school.

De factsheet is tot stand gekomen op basis van onderzoek naar effectieve LOB.

Lees verder >