Jongerenwelzijn en LOB

jongerenwelzijn
Er zijn jongeren voor wie de loopbaanweg niet zo recht is. Die, door uiteenlopende redenen, motivatie verliezen, stilvallen, van opleiding veranderen, afhaken en uit zicht dreigen te raken. Voor de begeleiding van die jongeren vind je naast algemene achtergrondinformatie over jongerenwelzijn en LOB op deze pagina links naar onderzoek, tools, handreikingen en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Waarom jongerenwelzijn en LOB?

Al voor de coronacrisis stond de mentale gezondheid van jongeren onder druk: maar liefst 4 op de 10 jongeren gaf in 2017 aan klachten te ervaren zoals een laag zelfbeeld, piekeren of somberheid (MIND, 2017). Sinds de coronacrisis zijn deze klachten alleen maar toegenomen en rapporteerde het CBS in 2021 dat het aantal psychische ongezonde jongeren nog nooit zo hoog is geweest sinds de eerste meting in 2001 (CBS, 2021).

Tegelijkertijd toont recent onderzoek aan dat aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren onder andere leidt tot betere leerprestaties, betere sociale en emotionele vaardigheden, een afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten, een positievere houding tegenover school en leerkrachten, meer motivatie om te leren, minder schooluitval, én een betere startpositie voor maatschappelijke participatie (Pharos en Trimbos Instituut, 2021).

Met andere woorden: we kunnen aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren niet negeren binnen het onderwijs en hun loopbaanontwikkeling.

Expertisepunt LOB

ONDERZOEK

Expertisepunt LOB

Hoe kunnen we de sociale binding en het welzijn van studenten vergroten?

Met dit onderzoek is gekeken welke aanpakken geïnitieerd zijn en wat de werkzame elementen in deze aanpakken zijn. Op onderstaande website vind je alle informatie over dit onderzoek, de aanpakken en de werkzame elementen hierin.

Bezoek de website

Expertisepunt LOB

Publicatie | (Studenten)welzijn, Zingeving en Loopbaanbegeleiding

Aangezien wetenschappelijk onderzoek suggereert dat loopbaanbegeleiding op verschillende manieren kan bijdragen aan welzijn, heeft Euroguidance in deze verkenning de relatie bestudeert tussen (studenten)welzijn, loopbaanbegeleiding en zingeving.

Download de verkenning

Presentatie webinar over de verkenning

Expertisepunt LOB

Kwartaalonderzoek RIVM onder jongeren (12 tot en met 25 jaar)

De peiling van juni 2022 liet zien dat er ten opzichte van de vorige ronde (maart 2022) herstel is in fysieke klachten en vertrouwen in de toekomst. Wel gaat het nog steeds slecht met de mentale gezondheid van jongeren. 

Lees verder

Expertisepunt LOB

Top Tien suggesties voor het onderwijs

In het onderzoek Studentenwelzijn van het lectoraat Studiesucces Inholland is in kaart gebracht hoe het gaat met studenten. Er is onder andere onderzocht hoe gezond en bevlogen de studenten zijn en hoe zij hun studiehulpbronnen en persoonlijke energiebronnen, zoals veerkracht en zelfeffectiviteit, ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de studenten overwegend vinden dat ze een gezonde leefstijl hebben en zichzelf als gezond beschouwen. Daarbij ervaart echter een groot deel van de studenten regelmatig (in hoge mate) stress tijdens de studententijd.

Het onderzoek toont de top 10 suggesties die studenten hebben voor studenten zelf, docenten en voor veranderingen binnen het onderwijs/curriculum die kunnen bijdragen aan het verlagen van stress en het bevorderen van welzijn van studenten. De top 10 suggesties is tot stand gekomen na zorgvuldige codering en analyse van de antwoorden van ruim 400 studenten.

Lees verder

Expertisepunt LOB

WAT IS ER AL?

Hoe kun je de relatie leggen tussen studenten-/leerlingenwelzijn en LOB? Welke adviezen kun je scholen geven om instrumenten in te zetten en het juiste LOB gesprek te voeren? Hieronder een aantal suggesties. Dit document is bedoeld als groeidocument. Dus heb je aanvullingen of suggesties, stuur een mail naar info@expertisepuntlob.nl.
Expertisepunt LOB

STIJN, Programma studentenwelzijn

Studeren lukt het beste als je goed in je vel zit; maar veel studenten hebben last van prestatiedruk, stress en psychische klachten, blijkt uit onderzoek. Het nieuwe Programma Stijn, Studentenwelzijn mbo, hbo en wo helpt onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om het studentenwelzijn te verbeteren en studenten veerkrachtiger te maken.
Expertisepunt LOB
Expertisepunt LOB

Testjeleefstijl.nl

De digitale leefstijltest Testjeleefstijl.nl bevat veertien topics en kan door alle (mbo)-instellingen kosteloos worden ingezet. Met name het thema Contact en vriendschap kan goed gebruikt worden om het gesprek aan te gaan met jongeren.

Van belang is het gesprek te richten op/om te buigen naar de kwaliteiten van de jongere. Laat de jongere bijvoorbeeld feedback vragen vanuit zijn/haar omgeving over waar hij/zij goed in is en wat hem/haar kenmerkt. Besteed ook aandacht aan de motievenreflectie; hierbij is het belangrijk dat de jongere achterhaalt wat hij/zij echt wil, zonder alle verwachtingen van anderen.

Expertisepunt LOB

De Kennisbank Studentenwelzijn

De Kennisbank Studentenwelzijn biedt veel praktische informatie voor scholen.

Lees ook eens het praktijkvoorbeeld 'Een zinnig gesprek' van de Hogeschool Utrecht. In een zinnig gesprek kunnen studenten van Universiteit Utrecht met een ervaren begeleider praten over levenssituaties die op dit moment spelen of die moeilijk of uitdagend zijn. Dat kan bij voorbeeld gaan over (liefdes)relaties, motivatieproblemen, ziek zijn, verlies, eenzaamheid, vriendschap, familie, wonen, keuzes maken, vragen over de toekomst. Dit gesprek biedt ook ruimte om loopbaan en ontwikkeling op een veilige manier te bespreken. Dit praktijkvoorbeeld is ook uitstekend in te zetten binnen andere sectoren.

Expertisepunt LOB

MIND Us

Het programma MIND Us  focust op de drie leefgebieden waar jongeren zich in bewegen: wijk/vrije tijd, opleiding en online. Er wordt uitgegaan van drie onderdelen, die in een continu samenspel met elkaar verbonden zijn:

  • Maatschappij/samenleving: de omgeving waarin jongeren opgroeien en die de mentale weerbaarheid juist vergroot of verkleint.

  • Kennis en vaardigheden: de vaardigheden die jongeren aanleren zijn medebepalend voor de mentale veerkracht die zij ontwikkelen.

  • Ondersteuning: laagdrempelige toegang tot ondersteuning en passende hulp voor jongeren met beginnende klachten.

In het gesprek met jongeren kunnen loopbaancompetenties een waardevolle plek krijgen en mooi gekoppeld worden aan de veerkracht van jongeren. Wat is nodig om de volgende stap te zetten en hoe ben je daarin zelf regisseur?

Expertisepunt LOB

Jongerenhulponline.nl

Bij Jongeren Hulp Online vind je meer dan 20 hulplijnen voor jongeren die je snel, anoniem en gratis ondersteuning bieden. Via de chat, telefoon of email. Betrouwbaar en professioneel. De site is bedoeld om jongeren op weg te helpen in het makkelijk vinden van passende (online) hulp. Met het beantwoorden van een paar simpele vragen krijgen jongeren de keuze uit een of meer geschikte hulplijnen. De geboden ondersteuning verschilt: van het praten over je gevoelens met een vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoger is.

Expertisepunt LOB

WIJ WIJZEN JE GRAAG DE WEG

Wat kan ondersteunend zijn bij de inbedding van studenten/leerlingenwelzijn en LOB?