Expertisepunt LOB

Nazorg en LOB

De begeleiding van jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt heeft alles met LOB te maken!

 

Expertisepunt LOB

Jongeren hebben een sterke behoefte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ze leren graag waar hun talenten liggen en ook over waar ze minder goed in zijn. Juist goede LOB kan voor een hogere motivatie zorgen. Het werkt motiverend als je weet wie je bent, wat je kan en hoe school ervoor kan zorgen dat je je doelen bereikt. Niet voor iedereen is de overstap naar de arbeidsmarkt eenvoudig en juist die studenten kunnen veel baat hebben bij een doorlopende LOB-ontwikkellijn met perspectief. Zodat de wereld ook voor hén open ligt.

Voor een zo effectief mogelijk begeleidingstraject is het belangrijk dat deze plaats vindt in een loopbaangerichte leeromgeving. Ervaringen en de reflectie daarop staan hierbij centraal. De tools, praktijkvoorbeelden en handige links op deze webpagina helpen je verder om LOB te integreren binnen het begeleidingstraject van jongeren richting en tijdens de eerste periode op de arbeidsmarkt.

Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 wordt met een jaar verlengd tot 2023/2024. Het doel van deze subsidie is mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding. De structurele inbedding van nazorg is voorzien medio 2025. 

 

De Subsidieregeling nazorg in een breder perspectief

Eén van de drie centrale prioriteiten in de Werkagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 'Samen Werken aan Talent' voor de periode 2023-2027 draait om het bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten. Nazorg is hiervan een onderdeel. 

In doelstelling 1.3 van de Werkagenda mbo is opgenomen dat de begeleiding in het onderwijs en bij de stap van school naar werk of vervolgopleiding, (met name voor niveau 2 studenten) wordt versterkt. Doordat scholen extra begeleiding aan studenten in de laatste fase van hun opleiding geven, worden studenten beter voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt. Ook bieden scholen nazorg aan de studenten die dit nodig hebben. Zo dragen scholen bij aan het voorkomen van jeugdwerkeloosheid. Tegelijkertijd krijgen gemeenten een rol bij het ondersteunen van kwetsbare schoolverlaters naar werk. Het vaststellen van de benodigde ondersteuning begint al in het laatste schooljaar in samenwerking met school, jongere en zo mogelijk leerbedrijf/ werkgever.

OCW onderzoekt de mogelijkheden voor een structurele verankering van nazorg in het mbo (Entree en niveau 2) in opvolging van de subsidieregeling. Tot die tijd wordt de subsidieregeling nazorg verlengd. In de zomer van 2023 wordt een internetconsultatie van het wetsvoorstel verwacht.

Informatie

Factsheet

Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren? 
In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland.

Download de factsheet (pdf)

Tools voor LOB

 

Zelfeffectiviteit en empowerment van studenten

Voor het empoweren van studenten kunnen diverse LOB-opdrachten worden ingezet welke je terug vindt in de opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de volgende LOB-opdrachten:

Ondersteuning bij zoekgedrag naar werk

Werkervaring, netwerken en kennismaking met werkgevers

Interessante links