Expertisepunt LOB

Ouderbetrokkenheid en LOB

Niet alleen de school, maar ook ouders spelen een grote rol spelen in de schoolloopbaankeuzes van leerlingen. Ouders kennen hun kinderen vaak het beste en kunnen waardevolle inzichten verschaffen over interesses, sterke punten en doelen en kunnen hen ondersteunen bij het verkennen van verschillende opties. Ook kunnen ouders beschikken over waardevolle netwerken die hun eigen en andere kinderen kunnen helpen bij het verkennen van loopbaanmogelijkheden. Daarom is het van belang dat school en ouders samenwerken in de begeleiding van de leerlingen bij deze keuzes.

Waarom ouders betrekken bij LOB?

Het brein van jongeren is nog niet rijp om de consequenties van keuzes op de langere termijn te overzien. Hoewel er geen wettelijke verplichting ligt, is het belangrijk dat ouders* op de school betrokken zijn bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van hun kind. Ouders hebben immers een grote invloed op de keuzes van hun kind. Ook geven ouders aan dat zij meer betrokken willen worden bij de loopbaankeuzes. Als de school het LOB-gesprek thuis stimuleert, draagt zij eraan bij dat jongeren keuzes leren maken, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. School kan ouders betrekken bij LOB door:

  • interactieve ouderavonden te organiseren,

  • ouders uit te nodigen bij het loopbaangerichte voortgangsgesprek van hun kind en

  • jongeren samen met hun ouders thuisopdrachten te laten maken.

Voor al deze ouderactiviteiten geldt dat ouders zo beter op de hoogte zijn van het loopbaantraject van hun kind, en dat ze meegroeien met het beeld dat hun kind ontwikkelt over zijn of haar toekomst. Dit komt de schoolloopbaan van jongeren in het vo en het mbo ten goede. 

Wat is er al?

Wegwijzer Ouders en LOB

In deze wegwijzer lees je waarom het belangrijk is ouders/ verzorgers te betrekken bij de loopbaanbegeleiding van hun kind en hoe je dit kunt doen.

Handreiking: Ouders en LOB

Deze handreiking geeft praktische handvatten voor scholen die de samenwerking met ouders over de begeleiding van de loopbaanontwikkeling van de leerlingen willen verbeteren. De handreiking is bedoeld ter inspiratie van scholen die de samenwerking met ouders meer loopbaangericht willen maken.

Expertisepunt LOB

Praktijkvoorbeelden

Hoe geven vmbo, havo/vwo-, mbo- en hbo-scholen in Nederland vorm aan LOB en ouderbetrokkenheid? Hier vind je ter inspiratie praktijkvoorbeelden.

Expertisepunt LOB

Onderzoek

Op deze webpagina vind je op toegankelijke wijze LOB-onderzoeken over ouderbetrokkenheid. Van ieder onderzoek is een samenvatting beschikbaar, ook is kort beschreven hoe je de betreffende publicatie kunt gebruiken voor de LOB-praktijk.

Ouderbetrokkenheid op het vo

Een belangrijk streven van de vo-sector is om ouders te betrekken bij het schoolbrede beleid op het gebied van onder meer onderwijs en bij schoolactiviteiten en bij het onderwijs aan hun kind(eren). De VO-raad ontsluit op onderstaande webpagina ondersteuningsaanbod van verschillende partijen.

LOB-opdrachten

Hier vind je vrij beschikbare LOB-opdrachten op welke manier je ouders kunt betrekken bij de loopbaanontwikkeling van hun kind. Deze LOB-opdrachten kan je vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma en bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Gereedschapskist lectoraat Samenwerken met ouders

Het lectoraat Samenwerken met ouders van Hogeschool Rotterdam heeft een gereedschapskist gevuld met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de kansengelijkheid van kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen te versterken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.