Expertisepunt LOB

Over Expertisepunt
LOB

Expertisepunt LOB, voor het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen (VH) en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het Expertisepunt opereert sector overstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over o.a. de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering,  over het inzetten en de meerwaarde van een goed LOB-programma  en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).


Tijdlijn
 

 • 2009– 2014
 • 2010 – 2015
 • 2016 – juni 2017
 • juni 2017 – 2019
 • 06-03-2018
 • 08-02-2018
 • 2020 – oktober 2022

Stimuleringsproject LOB VO

In het voortgezet onderwijs functioneerde het project Stimulering LOB tussen 2009 en 2014 als aanjager om LOB bij de scholen op de kaart te zetten. Veel scholen hebben geparticipeerd in een van de deelprojecten – bijvoorbeeld LOBOTS, de online leergang, bijeenkomsten over doorstroomcijfers, etc. – van het project Stimulering LOB. Zodoende hebben de scholen ook een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsslag rond LOB.

Stimuleringsproject LOB MBO

Het Stimuleringsproject LOB in het mbo startte in 2010 in opdracht van het ministerie van OCW om de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo naar een hoger plan te tillen. In deze periode is met en door scholen op projectbasis gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van LOB op het mbo. Daarbij lag de nadruk op de ontwikkeling van visie en beleid, ontwikkeling van instrumenten en professionalisering. Het Stimuleringsproject LOB is beëindigd per 1 januari 2016.

Servicepunt LOB Mbo

Bij het Servicepunt LOB konden scholen terecht met vragen over de vormgeving, herpositionering en/of het verankeren van LOB binnen het onderwijs. Alle producten en inzichten uit het stimuleringsproject werden via het servicepunt ontsloten. Er was aandacht voor het verhelderen van onderliggende wet- en regelgeving, het organiseren van kennisuitwisseling  en het vervullen van een makelaarsfunctie rond ondersteunings- en professionaliseringsbehoeften betreffende LOB in het mbo.

Expertisepunt LOB VO-MBO

Het expertisepunt ondersteunt vo- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en het mbo. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho).

Ambitieagenda LOB MBO

Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad - gesteund door het ministerie van OCW - deze ambitie-agenda opgesteld. Het kan ook dienen als een gespreksagenda die door mbo-scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid en in gesprek te gaan met de studentenraad.

Kwaliteitsagenda LOB VO

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda LOB opgesteld. We beschrijven in deze agenda een sluitende aanpak: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Het bovensectoraal Expertisepunt LOB ondersteunt scholen in deze aanpak door het delen van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB.

Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –(studie)begeleiding van jongeren. Het Expertisepunt ontsluit informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert kennisdelingsbijeenkomsten. Scholen kunnen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

De opdracht aan het Expertisepunt kan als volgt worden omschreven:  
 

 • Stimuleren en ondersteunen van scholen bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda LOB voor het voortgezet onderwijs, de Ambitieagenda LOB in het mbo, het convenant mbo-hbo en de werkagenda mbo-hbo. 
 • Ondersteunen van scholen in het vo, mbo en hbo en de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden (vmbo-mbo, mbo-hbo, vo–hbo) bij een duurzame implementatie en verankering van LOB en SLB.
 • Stimuleren van de (door)ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van LOB door aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte zoals naar voren gekomen in de monitor* en in de contacten met de vo-, mbo- en hogescholen.
 • Het ontsluiten van informatie en kennis over LOB via de website expertisepuntlob.nl, nieuwsbrieven en LinkedIn.