Expertisepunt LOB

Over Expertisepunt
LOB

Expertisepunt LOB, voor het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo

 

We zien het om ons heen: beroepen veranderen snel. De jongeren van nu komen straks in een werkveld terecht waar ze om moeten kunnen gaan met veranderingen op de arbeidsmarkt en zich nieuwe vaardigheden eigen moeten kunnen maken: mensen die weten wat ze kunnen en wie ze zijn en bewust in de wereld staan. Dit vraagt nogal wat van het onderwijs. Hoe bereid je leerlingen en studenten voor op die veranderende samenleving? Hoe neem je regie op je loopbaan?

LOB gaat om het aanleren van vaardigheden om een leven lang te ontwikkelen en om het leren maken van keuzes. LOB vormt dé basis voor LLO. LOB draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten tot wendbare, weerbare en zelfsturende professionals, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling. Juist door de coronapandemie is dit voor leerlingen en studenten extra belangrijk. Daarnaast gaat LOB altijd uit van het versterken van gelijke kansen en draagt bij aan kansengelijkheid.

Het Expertisepunt LOB wil met haar activiteiten scholen stimuleren jongeren goed te laten begeleiden door onderwijsprofessionals in de ontwikkeling van hun identiteit waardoor zij bewuste keuzes kunnen maken bij een (kleine) vervolgstap in hun (school)loopbaan. 


Tijdlijn
 

 • 2009– 2014
 • 2010 – 2015
 • 2016 – 2017
 • 2017 – 2019
 • 06-03-2018
 • 08-02-2018
 • 2020 – 2022
 • 2022 - 2027

Stimuleringsproject LOB VO

In het voortgezet onderwijs functioneerde het project Stimulering LOB tussen 2009 en 2014 als aanjager om LOB bij de scholen op de kaart te zetten. Veel scholen hebben geparticipeerd in een van de deelprojecten – bijvoorbeeld LOBOTS, de online leergang, bijeenkomsten over doorstroomcijfers, etc. – van het project Stimulering LOB. Zodoende hebben de scholen ook een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsslag rond LOB.

Stimuleringsproject LOB MBO

Het Stimuleringsproject LOB in het mbo startte in 2010 in opdracht van het ministerie van OCW om de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo naar een hoger plan te tillen. In deze periode is met en door scholen op projectbasis gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van LOB op het mbo. Daarbij lag de nadruk op de ontwikkeling van visie en beleid, ontwikkeling van instrumenten en professionalisering. Het Stimuleringsproject LOB is beëindigd per 1 januari 2016.

Servicepunt LOB Mbo

Bij het Servicepunt LOB konden scholen terecht met vragen over de vormgeving, herpositionering en/of het verankeren van LOB binnen het onderwijs. Alle producten en inzichten uit het stimuleringsproject werden via het servicepunt ontsloten. Er was aandacht voor het verhelderen van onderliggende wet- en regelgeving, het organiseren van kennisuitwisseling  en het vervullen van een makelaarsfunctie rond ondersteunings- en professionaliseringsbehoeften betreffende LOB in het mbo.

Expertisepunt LOB VO-MBO

Het expertisepunt ondersteunt vo- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en het mbo. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho).

Ambitieagenda LOB MBO

Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad - gesteund door het ministerie van OCW - deze ambitie-agenda opgesteld. Het kan ook dienen als een gespreksagenda die door mbo-scholen wordt gebruikt bij het vormgeven van LOB-beleid en in gesprek te gaan met de studentenraad.

Kwaliteitsagenda LOB VO

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda LOB opgesteld. We beschrijven in deze agenda een sluitende aanpak: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Het bovensectoraal Expertisepunt LOB ondersteunt scholen in deze aanpak door het delen van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB.

Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –(studie)begeleiding van jongeren. Het Expertisepunt ontsluit informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert kennisdelingsbijeenkomsten. Scholen kunnen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

Expertisepunt LOB VO, MBO en HBO

Het Expertisepunt LOB stimuleert met haar activiteiten scholen jongeren goed door onderwijsprofessionals te laten begeleiden in de ontwikkeling van hun identiteit waardoor zij bewuste keuzes kunnen maken bij een (kleine) vervolgstap in hun (school)loopbaan.

Stuurgroep Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt kent een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het vmbo, havo/vwo, mbo en hbo.

 • De stuurgroep bepaalt de koers en bewaakt de te behalen resultaten.
 • De stuurgroep zorgt voor een goede verbinding met andere relevante projecten en activiteiten van de raden en actuele beleidsontwikkelingen.
 • De stuurgroep speelt een sturende en monitorende rol spelen bij het opstellen van een gezamenlijke, sectoroverstijgende visie op LOB en de daarmee samenhangende borgingsactiviteiten.
 • De stuurgroep fungeert ook als Raad van Advies.

 

In de stuurgroep hebben de volgende personen zitting:

 • Peer van Summeren, voorzitter CvB Koning Willem I College (plaatsvervangend voorzitter)
 • Tjeerd Biesterbosch, lid CvB Landstede Groep
 • Hélène van Oostrom, teamleider Onderwijszaken VO-raad
 • Ron Minnée, directeur Vereniging Hogescholen (VH)
 • Raoul Majewski, vice-voorzitter Havoplatform en bestuurder Emmauscollege Rotterdam (havo/atheneum/gymnasium)
 • Arjen Daelmans, voorzitter Stichting Platforms Vmbo (SPV) en directeur stedelijk college Eindhoven
 • Jan Faber, Hoofd Externe Projecten MBO Raad
 • Tessa Leonhard, projectleider Expertisepunt LOB
 • Saskia van de Mortel, beleidsadviseur VH
 • Carolien Hueting, beleidsadviseur VO-raad
 • Anita de Moor, tijdelijk beleidsadviseur MBO Raad