Gelijke Kansen

LOB en Gelijke Kansen

Het wordt voor jongeren steeds moelijker hun weg te vinden binnen de huidige maatschappij. De complexiteit ten aanzien van identiteitsontwikkeling, de wereld van opleiding, beroepen en arbeidsmarkt neemt toe. Een situatie die nog complexer is voor kwetsbare jongeren en risicogroepen. De achtergrond van de student is (vaak) bepalend voor de kansen die hij heeft. Dit feit leidt tot kansenongelijkheid. Jongeren uit hoge sociale milieus maken ambitieuzere onderwijsbeslissingen dan jongeren uit lage sociale milieus.

In het mbo (en het vo) zijn er verschillen die een directe relatie hebben met het opleidingsniveau van de ouders. Studenten met laagopgeleide ouders verlaten het mbo vaker zonder diploma dan studenten met hoogopgeleide ouders. Bovendien is de hoogte van het diploma gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders. De overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt is kwetsbaar vanuit het oogpunt van gelijke kansen. In het mbo en hbo zijn grote verschillen in de aansluiting op de arbeidsmarkt tussen gediplomeerden met een andere achtergrond. Vooral gediplomeerden met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker werkloos dan andere jongeren met eenzelfde diploma. Mbo-studenten vinden niet allemaal even gemakkelijk een stageplaats. Ook hier zijn de verschillen tussen studenten met en zonder niet-westerse migratieachtergrond aanzienlijk.

Er zijn positieve ervaringen die erop wijzen dat een actieve opstelling van onderwijsteams juist een deel van de oplossing vormt. Het is de taak van het onderwijs om zoveel mogelijk bij te dragen aan het opheffen van onwenselijke verschillen tussen schoolloopbanen, zowel binnen de opleiding als in de aansluiting op de stage en de arbeidsmarkt.
 

Project LOB-Gelijke Kansen

In 2018 en 2019 zijn 15 scholen aan de slag geweest met de activiteiten die zijn opgenomen in het project LOB-Gelijke Kansen. Het project is in opdracht van OCW en SZW uitgevoerd door MBO Diensten. De bedoeling van LOB-Gelijke Kansen was om studenten, die dat nodig hebben (vooral minderheidsgroepen) beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. De deelnemende scholen hebben hieraan gewerkt door een betere toerusting van de organisatie (team, afdeling) om studenten te helpen negatieve beeldvorming te overbruggen. De scholen zijn aan de slag gegaan met lezingen t.b.v. bewustwording (stage)discriminatie, professionalisering van docenten en studenten t.a.v. het omgaan met stereotypen, maatwerkbegeleiding t.b.v. werkexploratie, leren netwerken en loopbaansturing en implementeren van LOB-beleid in zijn algemeen. Er was daarnaast binnen het project ook aandacht voor landelijke kennisdeling, waarin inspireren, informeren en delen de inhoud hebben bepaald.

Opbrengsten project LOB-Gelijke Kansen
Op deze webpagina vindt u alle relevante kennis en tools met betrekking tot het project LOB-Gelijke Kansen. Hopelijk gaat er een inspirerende stimulans uit van deze materialen en levert het een constructieve bijdrage aan het verminderen van kansenongelijkheid in het mbo-onderwijs. 

Eindevaluatie LOB Gelijke Kansen

Opbrengsten