Wegwijzer arbeidsmarktinformatie & LOB

Subsidieregeling voorkomen jeugdwerkloosheid

Jongeren hebben veel last van de coronacrisis. Ze hebben vaker een flexibel contract. Bovendien werken veel jongeren in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis zoals de horeca. Voor schoolverlaters betekent de afnemende werkgelegenheid minder kansen op een eerste baan. Dit alles zien we terug in de werkloosheidscijfers. Vooral onder jongeren loopt de werkloosheid snel op. Hoewel jongeren goed kunnen herstellen van kortdurende werkloosheid, is het belangrijk om langdurige werkloosheid te voorkomen.

Netwerkbijeenkomst nazorg mbo

OCW en MBO Raad organiseren voor degenen die binnen mbo-scholen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling jeugdwerkloosheid deze netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het onderdeel nazorg van mbo-studenten met betrekking tot jeugdwerkloosheid en de wijze waarop de subsidieregeling daarop wordt ingezet en welke voorbeelden we kennen. Deze bijeenkomst zal een coproductie zijn met OCW, SZW en er zullen bijdragen zijn van het Expertisepunt LOB en Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie (GKDI).

Inschrijven

Meer weten? Neem contact op met Gert Gerding, G.Gerding@mboraad.nl, beleidsadviseur Jeugdwerkloosheid

Expertisepunt LOB
Expertisepunt LOB

Subsidieregeling 'Extra begeleiding van en nazorg aan jongeren met een grote kans op jeugdwerkloosheid' 

Met de subsidieregeling “Extra begeleiding en nazorg ter voorkoming van jeugdwerkloosheid” kunnen mbo-instellingen subsidie krijgen om in 2021 en 2022:

  • laatstejaars studenten tot 27 jaar met een grote kans op jeugdwerkloosheid extra te begeleiden bij de overstap naar een vervolgopleiding of bij het vinden van werk;
  • gediplomeerde schoolverlaters tot 27 met een grote kans op jeugdwerkloosheid nazorg te geven bij de overstap naar een vervolgopleiding, het vinden van werk of het doorsturen naar instanties die hen kunnen begeleiden naar werk.

Doelgroepen

De mbo-school bepaalt welke laatstejaars studenten en mbo-gediplomeerde schoolverlaters van de maatregelen gebruik kunnen maken. De regeling is bedoeld voor jongeren met een grote kans op werkloosheid. Ter indicatie is aangegeven dat dit geldt voor mbo-schoolverlaters met een niet-westerse migratieachtergrond of uit de bol niveau 2 opleidingen. Daarnaast wordt de kans op werkloosheid beïnvloed door bijvoorbeeld de specifieke regionale werkgelegenheid per sector. Die is door de coronacrisis in sommige sectoren stevig geslonken.

Op Dus-i vindt u meer informatie over de regeling.

Informatie

Factsheet

Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren? 
In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland.

Download de factsheet (pdf)

Het belang van LOB

De begeleiding van jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt heeftalles met LOB te maken. Voor een zo effectief mogelijk begeleidingstraject is het belangrijk dat deze plaats vindt in een loopbaangerichte leeromgeving. Ervaringen en de reflectie daarop staan hierbij centraal. De tools van het Expertisepunt LOB geven handvatten om hier concreet mee aan de slag te gaan.

In februari vond een interactieve werksessie plaat waarin dieper op dit onderwerp in werd gegaan zodat de begeleiding van kwetsbare jongeren nog effectiever kan zijn. Dit webinar kun je bovenaan deze pagina terugkijken.

Benieuwd hoe je LOB kunt integreren binnen de subsidieaanvraag, neem dan contact op met je regio-contactpersoon of stuur een bericht via ons contactformulier.

Interessante links

Contactgegevens

Tools voor LOB

 

Zelfeffectiviteit en empowerment van studenten

Voor het empoweren van studenten kunnen diverse LOB-opdrachten worden ingezet welke je terug vindt in de opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de volgende LOB-opdrachten:

Ondersteuning bij zoekgedrag naar werk

Werkervaring, netwerken en kennismaking met werkgevers