Nieuws

Expertisepunt LOB

Oriëntatie- en heroriëntatieprogramma’s in het mbo

14-05-2024
Vanaf komend schooljaar 2024 – 2025 wordt door het ministerie van OCW een pilot uitgevoerd met oriëntatieprogramma’s in het mbo. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of en hoe oriëntatieprogramma’s opgenomen kunnen worden in het wettelijke aanbod van het mbo-onderwijs. Op dit moment kent de WEB namelijk nog geen artikel die het mogelijk maakt om een student te laten oriënteren in het mbo.

Het onderzoek, en dus ook de pilot, loopt de komende 4 jaar, tot 2028. Deze pilot is al aangekondigd in de Werkagenda MBO.

Belangrijk aandachtspunt is dat deze pilot betrekking heeft op alle studenten in een (her)oriëntatieprogramma. Met andere woorden: Alle (her)oriëntatieprogramma’s van alle mbo-instellingen vallen onder de pilot en het bijbehorende onderzoek en dienen te worden aangepast aan de kaders van de door OCW ontwikkelde “wetsinterpreterende beleidsmaatregel.” Deze maatregel is op 3 mei jl. gepubliceerd in de Staatscourant.