Nieuws

Expertisepunt LOB

Minister pleit voor meer praktijkgericht onderwijs voor alle leerlingen

20-06-2024
De minister voor PO en VO vindt praktijkgericht onderwijs in funderend onderwijs van belang om leerlingen de gelegenheid te geven zich breed te kunnen ontwikkelen en te oriënteren. Daarom is een betere balans tussen de waardering voor praktijkgerichte prestaties en andere meer theoretisch te beoordelen leerontwikkelingen gewenst.

In een Kamerbrief licht de minister toe op welke manier zij dat wil bewerkstelligen. Daarnaast onderzoekt de minister de voor- en nadelen van een vijfjarig vmbo en vraagt zich daarbij af of een vijfjarig vmbo de oplossing is voor de uitdagingen waar het vmbo mee te maken heeft. De minister laat deze afweging aan een volgend kabinet.

Uit de Kamerbrief:

  • Breder onderwijsprogramma, minder leerwegen
    De minister kondigt in de brief een pilot aan dat onderzoekt of het verbreden van de leerroutes en verminderen van het aantal leerroutes in de onderbouw meer recht doet aan het brede palet van talenten van leerlingen.
  • Toekomstbestendig vmbo
    In reactie op het advies “Toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo” van SPV wil de minister samen met relevante partijen scenario’s ontwerpen om het vmbo flexibeler te maken, om te komen tot een onderbouwd voorstel voor een toekomstbestendiger vmbo.
  • Vijfjarig vmbo
    Ondanks een verkenning met verschillende varianten van een vijfjarig vmbo als mogelijke oplossing om tot betere leeropbrengsten te komen (basisvaardigheden, afsluiten met startkwalificatie op vmbo, minder uitval in mbo), vraagt de minister zich af of een vijfjarig vmbo de oplossing is voor de uitdagingen waar het vmbo mee te maken heeft. Ze laat deze afweging aan een volgend kabinet.

De MBO Raad is actief betrokken bij deze initiatieven en volgt de ontwikkelingen met veel interesse. In de diverse voorgestelde oplossingen zien we zowel voor- als nadelen.

Meer weten