LOB-kwaliteitsborging

Expertisepunt LOB

LOB-beleid

Het management faciliteert de loopbaangerichte leeromgeving middels LOB-beleid. Om de kwaliteit van een loopbaangerichte leeromgeving te borgen wordt jaarlijks de PDCA-cyclus doorlopen.

Meer weten over hoe je LOB-beleid kunt vormgeven en de kwaliteit kunt borgen? Bekijk dan onderstaande infographics, wegwijzers en tools

 

 

Inspiratie uit praktijk, onderzoek en het nieuws

LOB-praktijkvoorbeelden
Career learning environments in vocational education

Draaisma, A. (2018)

Om een loopbaangerichte leeromgeving te bevorderen namen 37 mbo-instellingen deel aan het stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’ (2010 tot 2015), dat werd uitgevoerd door MBO Diensten. Docenten werden getraind om betere loopbaangesprekken met studenten te voeren. Daarnaast kregen alle participerende scholen professionele begeleiding om loopbaanreflectiegesprekken en een vraag- en praktijk gestuurd curriculum te integreren in hun beleid.

Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘Competenties’ (proefschrift)

Kuijpers, M.A.C.T. (2003)

Op (inter)nationaal en organisatorisch niveau zijn er signalen dat investeringen in menselijk kapitaal door een verschuiving van economie, arbeidsmarkt en werkende organisaties naar een kenniseconomie en op kennis gebaseerde banen steeds belangrijker worden. Investeringen in menselijk kapitaal lijken essentieel voor de inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Inzetbaarheid verwijst in kwalitatieve, individuele zin naar loopbaanontwikkeling. Verwijzend naar loopbaanontwikkeling - zoals bij levenslang leren - wordt meer nadruk gelegd op individuele verantwoordelijkheid en zelfmanagement. Deze studie heeft tot doel meer inzicht te krijgen in wat werknemers moeten weten en doen, welke competenties ze moeten bezitten - een specifieke vorm van menselijk kapitaal - om zelfmanagement in loopbaanontwikkeling te realiseren.

Professionele identiteitsontwikkeling als dialogisch proces. Leraren als loopbaanbegeleider in onder

Vloet, K. (2014)

Leraren die naast hun vakdocentschap een rol als leerling- of loopbaanbegeleider in hun school krijgen, balanceren in hun begeleiding aan leerlingen tussen zorg en (talent)ontwikkeling, in hun school tussen erkenning en autonomie en in hun loopbaan tussen levensthema en maatschappelijke positionering. Met deze dilemma’s om durven gaan vereist moed en kan leiden tot verschillende loopbaanpaden. Leraren ontwikkelen hun professionele identiteit als meerstemmig zelfverhaal in dialoog met leerlingen, school, opleiding en de maatschappij, maar ook met zichzelf.

LOB-praktijkvoorbeelden
Succesfactoren bij de implementatie van LOB

Duurzame loopbaanbegeleiding voor mbo 3-4

Lees meer over de succesfactoren die bij de implementatie van een duurzame visie op LOB en een succesvol LOB-programma bij het Nordwin College een rol hebben gespeeld. 

 

Havo van de toekomst

Trots op de havo!

Het havo-onderwijs staat onder druk. Havisten presteren stelselmatig onder de maat, zowel op de havo als later op het hbo. Het havo-onderwijs is toe aan groot onderhoud en dat wordt landelijk breed onderkend. In dit kader is in Twente en omstreken in 2018 een uniek traject gestart, waar 12 middelbare scholen en hogeschool Saxion samen werken onder de noemer ‘havo van de toekomst’. 

LOB-nieuws
MBO Groeiboek over kwaliteitszorg in het mbo
Annemiek Staarman en Ton Bruining presenteren 5 dimensies van kwaliteitszorg in het MBO. Ook voor andere onderwijssectoren biedt deze publicatie interessante handreikingen en handige tools.
Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona
Op zoek naar manieren om voldoende beroepspraktijkvorming te geven? De MBO Raad en SBB hebben oplossingen en tips voor jou verzameld.