Ouderbetrokkenheid

Expertisepunt LOB

LOB-begeleiding

De begeleider (slb-er, coach, mentor, docent) begeleidt jongeren en voert het LOB-programma uit. Om de kwaliteit van de LOB-begeleiding  te borgen wordt jaarlijks de PDCA-cyclus doorlopen.
Meer weten over hoe je LOB-begeleiding kunt vormgeven en de kwaliteit kunt borgen? Bekijk dan onderstaande infographics, wegwijzers en tools.

 

 

Inspiratie uit praktijk, onderzoek en het nieuws

LOB-onderzoek
Sociaal kapitaal in het mbo: slagboom of hefboom? Onderzoek onder mbo'ers en docenten.

Esch, W. van, Petit, R., Neuvel, J., & Karsten, S. (2011)

Deze studie gaat over het sociaal kapitaal van mbo’ers. Kapitaal verwijst naar iets waardevols, bij sociaal kapitaal zijn het de relaties tussen mensen die waardevol zijn. Het kan gaan om mensen die men via studie of werk leert kennen of via vrijetijdsactiviteiten; denk aan de sportclub waar de trainer jongeren wijst op een sportopleiding of ouders met elkaar praten over welke opleiding voor hun zoon of dochter geschikt zou zijn.

Nabij op afstand: ouders en het mbo

Esch, W. van, R. Petit & F. Smit (2011)

Nabij op afstand verkent de literatuur over dit thema en de initiatieven die mbo-instellingen nemen om ouders te betrekken bij het onderwijs. Ouderbetrokkenheid op het mbo is geen gemeengoed. Vaak is er alleen contact op formele momenten zoals bij de diploma-uitreiking of als er problemen zijn. Toch zijn er ook instellingen die hier wel sterk in investeren. Zij zien het contact met ouders als een noodzakelijke voorwaarde voor het schoolsucces van deelnemers.

Ouderbetrokkenheid bij Loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen

Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M., & van Schie, L. (2018)

Over het algemeen genomen zien we dat de ondersteuning vanuit scholen aan ouders en de ondersteuning van ouders aan leerlingen in hun loopbaanontwikkeling is toegenomen in de loop van het project. We zien dat de interventies van het City Deal project een positieve invloed hebben op de ouderbetrokkenheid bij LOB, en ouderbetrokkenheid bij LOB weer bijdraagt aan de loopbaanontwikkeling van leerlingen. We zien dat het nauwelijks uitmaakt of je meedoet aan het project (over all verschil tussen experimentele en controlegroep), maar wel wat je doet binnen het project.

Ouders en LOB: dat gaat prima samen!

Lusse, M., Diender, A., Kuijpers, M., Strijk, M., Hermans, A. (2018)

Niet alleen de school, maar ook ouders spelen een grote rol spelen in de schoolloopbaankeuzes van leerlingen. Daarom is het van belang dat school en ouders samenwerken in de begeleiding van de leerlingen bij deze keuzes, zeker ook als ouders een hoge drempel naar school ervaren en minder zicht hebben op opleidingen en arbeidsmarkt. Zeventien grootstedelijke vmbo-scholen hebben in schooljaar 2016 – 2017 geëxperimenteerd om ouderbetrokkenheid bij LOB te realiseren. Op basis van (onderzoek naar) de ervaringen van deze scholen is een handreiking met loopbaangerichte ouderactiviteiten ontwikkeld, die vervlochten zijn in zowel het LOB curriculum als in de cyclus van ouderactiviteiten.

Can career teachers/leaders support parents in helping their child?

Oomen, Annemarie (2016)

Bij het R&D project ‘Ouders aan Zet’ ontwikkelden zes schooldecanen van HAVO-scholen een LOB interventie van vier sessies (tien uur totaal) voor ouders en hun kind in 3HAVO of 5HAVO. Twee van de onderzoeksvragen voor dit R&D project waren: 1) Hoe verschilt deze LOB-interventie ten opzichte van je huidige praktijk als schooldecaan in jouw school? En 2) Indien ja, welke aanvullende competenties zijn nodig voor een schooldecaan?

How do students perceive the role of school, parents and themselves in parent-involved career interv

Oomen, Annemarie (2016)

Bij het R&D project ‘Ouders aan Zet’ ontwikkelden zes schooldecanen van HAVO-scholen een LOB interventie van vier sessies (tien uur totaal) voor ouders en hun kind in 3HAVO of 5HAVO. Een van de onderzoeksvragen voor dit R&D project was hoe de leerlingen die in dit project betrokken waren de rol van zichzelf, de school en ouders zien.

Parental involvement in career education and guidance in secondary education

Oomen, Annemarie (2016)

Voor mijn proefschrift naar ouderbetrokkenheid in LOB in HAVO bestudeerde ik in de internationale literatuur interventies binnen en buiten de onderwijscontext waarbij ouders betrokken waren bij de loopbaanontwikkeling/beslissingen van hun kind. Dergelijke interventies bestaan sinds eind zestiger jaren in uiteenlopende vormen zoals gidsen om ouders te informeren over het onderwijssysteem of over hun rol; folders met hulpmiddelen voor ouders of met oefeningen voor ouder en kind; programma’s om alle of specifieke (subculturele) doelgroepen van ouders te ondersteunen; en materialen om schoolpersoneel te ondersteunen bij ouderbetrokkenheid in LOB.

Parental involvement in career education and guidance in senior general secondary schools in the Net

Oomen, A.M.F.A. (2018)

Dit proefschrift is het resultaat van een onderzoek naar het betrekken van de ouders van havo-scholieren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Het is gebaseerd op een secundaire analyse van bestaande gegevens van een eerder onderzoeksproject naar de impact van een LOB-interventie, 'Ouders aan Zet' voor ouder-kindparen in 3- of 5HAVO. Bij dit project waren decanen van zes scholen betrokken, die de interventie uitvoerden op hun school aan de hand van een gezamenlijk ontworpen script met de steun van mentoren, docenten en afdelingshoofden.

En wat kan ik dan later worden?

Slijper, J. (2017)

Een andere benadering van studiekeuze. Met de dissertatie ‘En wat kan ik dan later worden?’ heeft Slijper promotieonderzoek gedaan naar het studiekeuzeproces van eerstejaars juridische hbo-studenten. Als bij aankomende studenten het toekomstige beroep de belangrijkste reden vormt bij een studiekeuze, is het vrij waarschijnlijk is dat dit leidt tot teleurstellingen en studie-uitval. Studenten die een studiekeuze maken vanwege de inhoud van een studie vallen veel minder uit.

Thuisopdrachten als middel voor samenwerking met ouders bij LOB. Het hoe, wat en waarom

Strijk, M., Lusse, M., & Kuijpers, M. (2018)

Scholen gebruiken thuisopdrachten nog weinig in het samenwerken met ouders rondom LOB. Terwijl ze juist de kwaliteitsgesprekken tussen ouder en kind thuis vergroten, ouders een reëler beeld van het loopbaanperspectief van hun kind geven en de betrokkenheid van ouders bij het LOB -programma van de school stimuleren. Voorwaarde is wel dat de leerling de regie houdt en zijn of haar ouders d.m.v. de thuisopdracht zelf betrekt. Daarnaast moeten thuisopdrachten alle ouders de mogelijkheid bieden om thuis bij de loopbaan van hun kind betrokken te zijn, ongeacht hun vertrouwdheid met het onderwerp.

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengsten van LOB op basis van de startmonitor 2012-2013

Warps, J. (2013)

Op verzoek van de VO-Raad heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken en naar de effecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo. Daartoe is een serie vragen over LOB toegevoegd aan de Startmonitor, het landelijke eerstejaarsonderzoek in hbo en wo.

LOB-praktijkvoorbeelden
Fan van je eigen kind

Ouders actief op de ouderavond

Met deze opzet van een ouderavond worden ouders actief betrokken bij de opleiding van hun kind. Ze krijgen echt een kijkje in de keuken van de opleiding en doen ondertussen ook praktische informatie op. De ouderbetrokkenheid bij ouderavonden van de genoemde opleidingen is mede door deze opzet heel erg groot. Ouders reageren erg enthousiast en worden al van tevoren 'opgewarmd' en gestimuleerd door hun kind om naar de kennismakingsavond te komen.

Trots op je kind

Partnerschap met ouders op het Mundus College

Het Mundus College heeft een succesvolle methode ontwikkeld om ouders te betrekken bij de loopbaankeuzes van hun kind. Hiervoor zijn allerlei opdrachten geschreven die helpen bij het vergroten van kansen en mogelijkheden voor de leerling en die ervoor zorgen dat ouders thuis én op school hierbij betrokken zijn.

Kijk ook vooral naar het filmpje ‘geen 10 minuten gesprek’. 

GO!, gepersonaliseerd onderwijs

Eruit halen wat erin zit met LOB als rode draad!

Op het Lauwerscollege in Kollum werken ze met het GO! principe. Eruit halen wat erin zit, dat is eigenlijk de kern van GO! Bij elk vak werkt de leerling op zijn of haar eigen niveau, en in zijn of haar eigen tempo. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vakken waar een leerling goed in is op een hoger niveau te volgen, of om te versnellen of te verdiepen in de lesstof. Voor een vak waar een leerling minder goed in is kan meer tijd worden genomen. Bij GO! draait alles dus om de leerling: ieder kind is immers uniek en heeft recht op uitdaging, om te leren, om tot het uiterste van zijn of haar kunnen te gaan. GO! leert leerlingen hun talenten, eigen grenzen en daarmee zichzelf te ontdekken. Leerlingen groeien zo in een veilige en duidelijke structuur naar verantwoordelijkheid en een toekomst in de maatschappij.

LoopbaanOriëntatie- en Begeleiding (LOB) vormt het fundament waar met leerlingen van klas 1 tot en met het eindexamen aan gebouwd wordt, zodat iedere leerling leert vanuit intrinsieke motivatie sturing te geven aan zijn of haar eigen (studie)loopbaan, nu en in de toekomst.

Minkema MindMap

Online Open Week voor groep 7 en 8

Helaas is het dit jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk voor groep 7 en 8-leerlingen om met hun ouders een bezoek te brengen aan een middelbare school, maar gelukkig kunnen zij ook op andere manieren kennis maken. Het Minkema College biedt leerlingen een bijzondere plattegrond – de Minkema MindMap - die zij gratis kunnen bestellen en per post krijgen thuisgestuurd. Op de MindMap zijn allerlei werelden te vinden (bijv. Talenplaza, Techniekloods, Betalab en Leerlingenhonk). Door de bijbehorende QR-code te scannen kunnen zij deelnemen aan online activiteiten. Deze activiteiten waren bedacht en gemaakt door de vaksecties.

Voorlichtingsavond Zorg & Welzijn voor aankomend studenten mbo

Al voordat de opleiding begint weten wat je te wachten staat!

Om ervoor te zorgen dat aankomend studenten beter zijn voorbereid bij de start van hun opleiding en hun ouders zich betrokken te laten voelen, organiseren afdelingen van ROC Rivor een kennismakingsavond die al vóór de zomervakantie plaatsvindt.

Voor de aankomend student betekent deze avond vaak dat ze meer ontspannen de zomer ingaan omdat zij beter weten wat hen te wachten staat na de zomer. De ouders (of verzorgers) krijgen tijdens de kennismakingsavond een goed beeld van de opleiding van hun kind en ook zij maken kennis met de medestudenten en hun ouders en de studieloopbaanbegeleider. Dit leidt over het algemeen tot grotere betrokkenheid bij de studieloopbaan van hun kind en de keuzes die gemaakt moeten worden. Het werkt bovendien drempelverlagend voor het bijwonen van ouderavonden in de toekomst en het zoeken van contact met de studieloopbaanbegeleider als dat nodig is.

Motivatieproject klas 5

Oefenen met het onder woorden brengen van je talenten!

Het schrijven van een goede motivatiebrief en cv is zo makkelijk nog niet. Daarom introduceerde het St. Ignatius Gymnasium in Amsterdam het Motivatieproject. Vijfdejaars leerlingen leren een goede motivatiebrief en cv schrijven en deze motivatie onder woorden brengen in een sollicitatie/selectiegesprek. Tijdens de mentorlessen wordt uitleg gegeven over het doel van het project.

 

Studiekeuze stripboek

Op een luchtige en toegankelijke manier uitleggen waar studiekeuze over gaat!

Decanenkring Arnhem en Wageningen University ontwikkelden samen het Studiekeuze Stripboek over de stappen die je moet zetten om een hbo- of wo-studie te kiezen. Bij elke stap in het proces horen een striptekening en vijf tips. Het stripboek helpt jongeren en ouders op een luchtige manier over studiekeuze te praten. Ook ouders die zelf niet gestudeerd hebben of uit een ander land komen, kunnen de strips en tips lezen. Voor mensen die meer willen weten is er bij elke strip een verdiepend artikel.

Loopbaanleren op de basisschool

Vroeg beginnen met het ontdekken van je talenten en wat bij je past!

In Rotterdam wordt loopbaanleren verweven in de onderwijsprogramma’s van de basisschool tot en met het middelbaar- en hoger onderwijs. Er is op deze manier sprake van een doorlopende leerlijn, waarbij leerlingen al vroeg kennis maken met de vijf loopbaancompetenties. De gemeente ondersteunt scholen en leerkrachten bij de professionalisering van hun activiteiten rondom loopbaanleren. Onderdeel van deze aanpak is de lessenserie over loopbaanleren op de basisschool. De lessenserie geeft concrete handvatten om met loopbaanleren aan de slag te gaan.