Expertisepunt LOB

Beleidsontwikkelingen

Het Expertisepunt LOB is betrokken bij diverse landelijke onderwijskundige beleidsontwikkelingen. LOB speelt bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Over een aantal van deze beleidsontwikkelingen en hoe LOB kan helpen deze ontwikkelingen te versterken, vind je hier meer informatie

Expertisepunt LOB

NPO en LOB

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. 

Jongeren hebben een sterke behoefte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ze leren graag waar hun talenten liggen en ook over waar ze minder goed in zijn. Juist goede LOB kan voor een hogere motivatie zorgen. Het werkt motiverend als je weet wie je bent, wat je kan en hoe school ervoor kan zorgen dat je je doelen bereikt. Daar komt bij dat de coronatijd onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren loopbaanvaardig worden, zodat ze leren schakelen in een dynamische en onzekere arbeidsmarkt.
Weten hoe het Expertisepunt LOB jou en jouw school kan ondersteunen bij het verder vormgeven van LOB en hiermee ondersteunend zijn bij het concretiseren van het NPO? Lees meer op de webpagina NPO en LOB.

Expertisepunt LOB

Subsidie Nazorg mbo 2022/2023 staat open voor aanvragen

Jongeren worden relatief hard geraakt door de coronacrisis. Met name jongeren die vóór de coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden. Met de subsidie Nazorg mbo 2022/2023 kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding.

De subsidieregeling is nauw verweven met de bestaande subsidieregeling ‘Extra begeleiding en nazorg mbo 2021-2022’. Het grootste verschil is dat deze regeling enkel mag worden gebruikt voor nazorg. De extra begeleiding is namelijk al onderdeel van de corona-enveloppe. Je kunt deze subsidie aanvragen van 10 november 2021 tot en met 24 december 2021.

Het Expertisepunt LOB vo-mbo-hbo en het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie ondersteunen en geven adviezen geven bij de aanpak en ontwikkeling van het aanbod.

 

Expertisepunt LOB

Kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie

Met dit kennispunt zetten de MBO Raad en de ministeries van OCW en SZW (subsidiënten) zich in om diversiteit en inclusie in het mbo te bevorderen en daarmee bij te dragen aan gelijke kansen in het mbo, voor een vitale mbo sector. Het project heeft een looptijd van 3 jaar, van oktober 2020 t/m september 2023.

Het Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie (GKDI) is georganiseerd langs twee lijnen:

 1. Generieke lijn In de generieke lijn van het Kennispunt GKDI staan kennisdeling, professionalisering en advisering over gelijke kansen, diversiteit en inclusie centraal.
 2. Specifieke lijn In de specifieke lijn van het Kennispunt GKDI worden 8 mbo-scholen extra ondersteund bij het oplossen van hun vraagstuk op het vlak van gelijke kansen, diversiteit en inclusie.
Expertisepunt LOB

Sterk Beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad zetten zich samen in voor sterk beroepsonderwijs, vooral rond de thema’s:

 1. Meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt)
 2. Regelruimte om doorlopende routes vmbo-mbo op alle niveaus mogelijk te maken
 3. Een nieuwe leerweg in het vmbo

VSV, ontwikkelingen en aanpak

De Rijksoverheid, scholen en gemeenten proberen in de regio te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan (voortijdige schoolverlaters). Uitvallers proberen ze alsnog aan een startkwalificatie te helpen. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo 2, havo- of vwo-niveau.  

Expertisepunt LOB

Sterk Techniekonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), Platform TL en de VO-raad zetten zich samen in voor Sterk Techniekonderwijs.

Alle goedgekeurde regio’s zijn te vinden op de digitale landkaart met markeringen in de vorm van een pin met beknopte informatie van de regio. De digitale kaart met regiopagina’s draagt bij aan:

 • Informeren van de eigen regio;
 • Kennisuitwisseling, inspiratie en samenwerken tussen de regio’s;
 • Beeld van het landelijke project.

Lees meer via: www.sterktechniekonderwijs.nl

ISK

Jongeren die vanuit het buitenland naar Nederland komen en het Nederlands onvoldoende beheersen krijgen eerst onderwijs in de Eerste Opvang Anderstaligen. Hierna stromen de leerlingen door naar het reguliere onderwijs. Deze EOA’s of Internationale Schakelklassen (ISK) zijn verbonden aan een basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo.  

LOWAN ondersteunt deze scholen bij de inrichting van het onderwijs en geeft voorlichting over financiële regelingen. LOWAN en het Expertisepunt werken samen om LOB op de EOA’s /ISK’s te versterken. Benieuwd naar handige links en LOB-opdrachten? Kijk dan op de webpagina LOB en LOWAN.

Ook interessant:

Notitie (School)loopbanen voor nieuwkomers: op zoek naar de beste route van ISK naar mbo.

Wat kan het Expertisepunt LOB betekenen in de samenwerking?
 

Je kunt de regio-contactpersonen benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij: 

 • deskundigheid op het gebied van LOB
 • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
 • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het Expertisepunt ontwikkelde tools
 • de invulling van LOB-activiteiten
 • het delen van praktijkvoorbeelden   
 • het in contact brengen met andere LOB-professionals
 • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   
 • regionale beleidsontwikkelingen 

Ga naar het overzicht regio-contactpersonen

Tools voor LOB

 

Over de belangrijkste onderwerpen van loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) zijn door het Expertisepunt LOB handreikingen, gespreksstarters en wegwijzers ontwikkeld. Met dit aanbod wil het Expertisepunt LOB graag een bijdrage leveren aan de versterking van LOB bij de uitwerking van projecten van Sterk Techniek Onderwijs. Ook zijn er infographics gemaakt om de samenhang tussen de materialen te verduidelijken.

Bekijk de LOB-tools

Expertisepunt LOB