Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Regionaal loopbaandossier in Noordoost Brabant

Vo- en mbo-scholen maken zich sterk voor het onderwijs door het ontwikkelen van een regionaal loopbaandossier.

 

In de regio Noordoost Brabant, is op initiatief van loopbaanprofessionals van verschillende vo- en mbo-scholen, het regionaal loopbaandossier ontwikkeld. Het regionaal loopbaandossier is bedoeld als aanvulling op het Digitale Doorstroom Dossier in Intergrip en kan zorgen voor een soepeler aanmelding en kennismaking op het mbo én een betere voortgang van de op het vmbo ingezette loopbaanbegeleiding.

Bij de ontwikkeling van het loopbaandossier hebben scholen de gezamenlijke ambitie uitgesproken om ‘over de eigen muren’ heen te kijken en afspraken gemaakt over de uitgangspunten en invulling van het dossier. Het regionaal loopbaandossier sluit aan bij de landelijke beleidsmaatregelen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren zoals bijvoorbeeld de exameneisen voor het vmbo.

Het dossier kent de volgende uitgangspunten:

  • Het brengt de loopbaanontwikkeling van de leerling in beeld binnen het vo

  • Het geeft inzicht in keuzes die de leerling heeft gemaakt en de reflectie daarop

  • De leerling kan zich aan de hand van het dossier presenteren/introduceren op het mbo

  • De op het vmbo ingezette loopbaanbegeleiding kan hiermee een vervolg krijgen op het mbo (doorlopende leerlijn)

De leerling is en blijft eigenaar van het loopbaandossier. Het dossier is een hulpmiddel en staat los van LOB-methodes en programma’s die op school worden gebruikt. De leerling maakt het dossier in het vierde jaar van het vmbo en het dossier bevat de essentie/samenvatting/conclusie van het LOB-proces dat de leerling heeft doorlopen. Het dossier geeft daarmee handvatten aan de mbo-opleiding om een passende start en vervolg te geven aan dit LOB-proces binnen het mbo. De leerling kan zelf vorm geven aan zijn of haar loopbaandossier en er bijvoorbeeld foto’s en filmpjes aan toevoegen. Dit maakt het dossier persoonlijk en verhoogt de motivatie van de leerling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de intergriptool Grip Loopbaandossier.

De scholen doorlopen met elkaar tijdens het schooljaar de pdca-cyclus. Dit betekent dat ze een gezamenlijk plan van aanpak opstellen over de voortgang van de implementatie, dit uitvoeren en evalueren. Verdere informatie is op te vragen bij Jolanda Cuijpers (begeleider van dit proces en de regionale werkgroep).

Steeds meer scholen binnen de regio Noordoost Brabant (met een verbreding naar Zuidoost Brabant) werken met het regionaal doorstroomdossier en spreken hiermee de ambitie uit om dezelfde taal te willen spreken bij de overgang naar het mbo.

____________________________________________

TIPS

Een goede begeleiding van de leerling, bij het proces en de inhoud, is voorwaardelijk om te komen tot een inhoudelijk sterk gevuld (regionaal) loopbaandossier

  • Zorg dat er les- en voorbereidingstijd is voor leerlingen om eraan te werken

  • Ondersteun mentoren/coaches met hulpmiddelen/handvatten bij de uitvoering

  • Faciliteer en professionaliseer mentoren/coaches

  • Neem het dossier op in het LOB-programma en PTA op school

  • Zorg voor een duidelijke procesbeschrijving: wat, wanneer en hoe

  • Commitment en aansturing vanuit de directie is belangrijk

Geef binnen je school vooral aandacht aan ‘het waarom’. Als collega’s de toegevoegde waarde zien van het werken met een regionaal overdrachtsdocument kunnen zij dit proces begeleiden vanuit eigenaarschap en intrinsieke overtuiging. Dit versterkt de kwaliteit van de begeleiding.

____________________________________________

Contactpersoon

Jolanda Cuijpers, j.cuijpers@kw1c.nl