LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Verkenning vervolgonderwijs

Jules Warps, Marieke de Visser, Josien Lodewick, Tessa Termorshuizen (2021)

Wat zijn de wensen van het mbo, hbo en wo ten aanzien van kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Wat zijn sterke punten en waar ervaart het vervolgonderwijs verbeterpunten in de aansluiting?

ResearchNed voerde onderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW en SLO, in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. Het onderzoek is uitgevoerd in de volle breedte van het vervolgonderwijs en is daarmee uniek. In totaal deden 1.215 docenten, studieadviseurs, aansluitcoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders uit het mbo, hbo en wo mee aan het onderzoek. De respondenten hebben samen 3.148 verbeterpunten geformuleerd en 2.170 sterke punten.

In panelgesprekken is aan een kleine groep mensen vanuit vo, mbo en hbo gevraagd om een eerste reactie te geven op de onderzoeksresultaten. Zij zijn van mening dat competenties die als verbeterpunten uit het vragenlijstonderzoek naar voren komen (bijvoorbeeld taalvaardigheden, executieve competenties, loopbaanorientatie) in het vo niet afzonderlijk moeten worden behandeld maar het best gekoppeld kunnen worden aan inhoud (bijvoorbeeld via vakoverstijgende projecten of integratie in meerdere vakken). In de actualisatie van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs kunnen deze eerste reacties verder worden verkend.