LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Huilend heb ik me aangemeld

Martijn Peters en Mariëlle Verhoef, HAN. 2021

Een onderzoek naar studiekeuzeprocessen in het hoger onderwijs.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd door medewerkers van de Academie Educatie van de HAN. Het doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in het studiekeuzeproces van eerstejaars studenten. Het onderzoek is gefinancierd vanuit het Regionaal Ambitieplan (RAP) rondom aansluitmanagement van de HAN. Het RAP is een programma dat erop gericht is om meer grip te krijgen op aansluitingsvraagstukken in het eerste jaar van het Hoger Beroepsonderwijs, onder andere door een betere ketensamenwerking en aandacht voor een bewuste studiekeuze.

Het onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2019/2020 onder 1e-jaars studenten van verschillende opleidingen, maar met name van de 2e-graads lerarenopleidingen, de PABO en Learning en Development in Organisations. Op basis van eigen data (HAN-MEET, cohort 2018/2019) weten we dat ongeveer 40% van de studenten op de HAN uitvalt in het eerste jaar. In veel gevallen ligt hieraan een verkeerde studiekeuze ten grondslag.

Download het onderzoek