LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Rapport Oberon: Professionalisering en kwaliteitsverbetering LOB en burgerschapsonderwijs mbo

In opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB heeft Oberon tussen april en december 2021 een ontwerponderzoek begeleid. Hierin is met veel betrokkenen uit de sector gewerkt aan concrete handvatten voor de kwaliteitsverbetering van loopbaanontwikkeling (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo.

Resultaten zijn onder meer:

  • Een kwaliteitskader LOB voor mbo-instellingen, opleidingsteams en docenten. Het kwaliteitskader schetst een gedeeld beeld van waar LOB aan zou moeten voldoen en ondersteunt instellingen bij de organisatie daarvan. In het kwaliteitskader is ook uitgewerkt wat loopbaanbegeleiding vraagt van elke mbo-docent betrokken bij de begeleiding van studenten.

  • Een docentprofiel burgerschapsonderwijs
    Dit profiel is aanvullend aan de eisen die gelden voor álle docenten in het mbo en gaat specifiek in op de taken, kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs in het mbo vorm te geven.

  • Een analyse van beleidsopties burgerschapsonderwijs aan de hand van voor- en nadelen, draagvlak, en beschikbare kennis over effectieve sturing in het onderwijs.

  • Een overzicht van de ervaren deskundigheid en scholingsbehoefte van mbo-docenten ten aanzien van LOB en burgerschap.

  • Tenslotte samenvattende bevindingen en aanbevelingen op landelijk en instellingsniveau om met meer kwaliteit en eenduidigheid invulling te geven aan LOB en burgerschap in het mbo.