Expertisepunt LOB

Kwaliteitsagenda
LOB en toezicht

Kwaliteitsagenda LOB

Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben het LAKS, de NVS-NVL, de VvSL en de VO-raad, gesteund door het ministerie van OCW, een kwaliteitsagenda LOB opgesteld. 

We beschrijven in deze agenda een sluitende aanpak: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Het bovensectoraal Expertisepunt LOB ondersteunt scholen in deze aanpak door het delen van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB. 

 

Toezicht op LOB 

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op LOB op basis van het onderzoekskader 2017 voor de toezicht op het voortgezet onderwijs. Het waarderingskader vo telt per gebied een aantal standaarden.  Over de waardering van de basiskwaliteit (wat móeten het bestuur en de school)  staat opgenomen:  

“De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat. Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de leerlingen inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. Dit aanbod omvat mede activiteiten op het gebied van loopbaanleren (LOB).” 

Over de waardering van de eigen ambities en doelen van de school (wat wíllen het bestuur en de school) staat opgenomen: “Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? "   

Te denken valt aan: 

  • talentontwikkeling 
  • toekomstgericht onderwijsaanbod 
  • aanbod gericht op leerstrategieën 
  • een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving