Inhoudsopgave:
LOB Top 5 van 2018!

Top2000, Sporter van het Jaar, eindjaarsoverzicht, oudejaarsconference.... December is dé maand voor lijstjes en overzichten. Hoog tijd voor de LOB TOP 5 van 2018!
De afgelopen maanden heeft het Expertisepunt LOB verschillende handreikingen, overzichten en scans gepubliceerd die vmbo, havo/vwo en mbo-scholen kunnen helpen LOB op de eigen school te versterken.
    1. LOB-methoden en -producten
Op onze website staan ze allemaal! Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. Het Expertisepunt LOB biedt een overzicht van alle LOB-methoden en LOB-producten voor vmbo, havo/vwo en mbo op haar website. Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Via selectiecriteria kun je zelf aangeven waar je naar op zoek bent.
     1. LOB-methoden en -producten2. Praktijkvoorbeelden

Vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen bepalen zelf hoe zij vormgeven aan LOB. Er zijn verschillende manieren waarop LOB ingericht kan worden. In de verschillende regio’s zijn inspirerende praktijkvoorbeelden te vinden over LOB. Hoe hebben zij vorm gegeven aan LOB? Of het nu gaat over doorstromen en samenwerken, LOB in het curriculum of over visie en beleid. Van elk LOB-onderwerp zijn voorbeelden te vinden, met beschrijvingen, beeldmateriaal en bruikbare bijlagen.

     2. Praktijkvoorbeelden3. Infographics en wegwijzers

LOB-documenten

Na elke LOB-activiteit (ervaring) volgt een loopbaangesprek en legt de jongere de resultaten van de reflectie en het vervolg vast in een LOB-document. Op deze manier geeft de jongere stap voor stap sturing aan zijn/haar (studie)loopbaan. In het voortgezet onderwijs zijn er verschillende LOB-documenten. In de wegwijzers vind je hierover meer informatie en de infographic geeft de samenhang tussen deze verschillende LOB-documenten weer.

LOB-leeromgeving

Hoe kun je jongeren begeleiden in het leren maken van loopbaankeuzes? De ‘praatplaat’ LOB-leeromgeving geeft aan hoe je jongeren middels de LOB-cyclus kunt begeleiden  om hun loopbaancompetenties te ontwikkelen en waar de opleiding van de jongeren dan aan moet voldoen. De wegwijzers geven compact weer wat de loopbaancompetities zijn, hoe een loopbaangerichte leeromgeving eruit kan zien en hoe je een loopbaangesprek voert.

Privacy

Bij de invulling van loopbaanbegeleiding ontkom je er als school niet aan gebruik te maken van persoonsgegevens van leerlingen of studenten. Maar wat zijn nou eigenlijk die regels van de AVG, wat verstaan we onder privacy en welke gevolgen heeft deze nieuwe wet voor de inrichting van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op uw school?
In onderstaande wegwijzer helpen wij u op weg met gevalideerde informatie en verwijzingen naar verder informatie.  
     3. Infographics en wegwijzers4. LOB-scan en LOB-taken

LOB-scan voor het vmbo, havo/vwo en mbo

In 2018 is een nieuwe, geactualiseerde LOB-scan ontwikkeld voor zowel vmbo, havo/vwo als mbo.Doel van de LOB-scan is om als school of opleiding zicht te krijgen hoe het met lob staat. De LOB-scan stelt vragen over verschillende onderwerpen van LOB en is een instrument om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken waar de school op LOB-gebied staat. Op basis van de scan-uitkomsten kan dan samen bepaald worden welke stappen de school of opleiding nog wil of moet zetten.

LOB-taken voor vmbo, havo.vwo en mbo

Het Expertisepunt LOB heeft een gespreksinstrument gemaakt waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB  worden uitgevoerd. Er is een scan LOB-taken (excel-versie) waarbij je voor elke taak kunt aangeven of en door wie deze taak binnen jouw school of opleiding wordt uitgevoerd. Wanneer alle taken zijn ingevuld, krijg je een totaaloverzicht en een visuele samenvatting (‘web’) van de ingevulde scan. De LOB-taken zijn gebaseerd op het Raamwerk LOB van Euroguidance.
     4. LOB-scan en LOB-taken5. Trainings- en adviesbureaus en opleidingen
De arbeidsmarkt en samenleving verandert snel en vraagt van de toekomstige werknemer meer zelfsturing en wendbaarheid. Alle reden om ook als decaan, LOB-coördinator, mentor of (vak)docent je bij regelmaat verder te professionaliseren. Hoe kan je loopbaanoriëntatie en -begeleiding goed in school implementeren, hoe voer je een goed loopbaangesprek en hoe hou je ouders betrokken?

LOB training- en adviesbureaus
Welke externe trainings- en adviesbureaus zijn er en hoe bepaal je dan welk(e) trainingsbureau, adviesbureau of zzp’er aan sluit bij jouw vraag? Het Expterisepunt LOB heeft een 10-stappenplan gemaakt waarmee je de voor jouw meest geschikte trainer of adviseur kan vinden. Ook is er een overzicht van LOB trainings- en adviesbureaus. Opleidingenoverzicht loopbaanprofessionals
Voor (aankomende) loopbaanprofessionals zijn er verschillende opleidings- en scholingsmogelijkheden. Euroguidance een overzicht gemaakt van de belangrijkste opleidingen voor loopbaanprofessionals bij aanvang van schooljaar 2017-2018.
In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen initiële opleidingen en post-initiële opleidingen en per opleiding is een korte beschrijving opgenomen.
     5. Trainings- en adviesbureaus en opleidingenWilt u geen berichten meer ontvangen van het ExpertisepuntLOB? Klik hier