Webinars Bèta&TechMentality voor vo, mbo en hbo

Als het om techniek gaat, bestaat dé jongere niet. Jongeren verschillen in hun houding ten aanzien van techniek. En elk type jongere vraagt om een andere manier van aanspreken. Dat weten we dankzij het Bèta&TechMentality-model. Wil jij verschillende typen jongeren raken als het gaat om bèta en techniek? Meld je dan aan voor één van onze kosteloze webinars.

De webinars zijn geschikt voor iedereen die meer jongeren wil inspireren voor techniek. Of je nu werkzaam bent op school of in een technisch bedrijf. Bij vo- en mbo/hbo-scholen zijn de webinars interessant voor docenten, mentoren, decanen, LOB coördinatoren, communicatieprofessionals op scholen en iedereen die verantwoordelijk is voor instroom en werving. Bij bedrijven zijn de webinars interessant voor bijvoorbeeld gastdocenten, begeleiders van bedrijfsbezoeken en HR medewerkers.

Meer weten
 


SBB lanceert het ‘Actieplan stages en Leerbanen’

SBB lanceert het ‘Actieplan stages en Leerbanen’ met als doel te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-ers, aankomende bbl-studenten en zij- en herintreders op de arbeidsmarkt via het mbo.

Naast de directe werking van het actieplan draagt dit plan ook bij aan landelijke en/of regionale initiatieven om bedrijven te blijven voorzien van de vakmensen die nodig zijn. Daarnaast kan het bijdragen aan eenduidigheid in de acties vanuit onderwijs en bedrijfsleven samen met de regionale overheden om voortijdig schoolverlaten en (jeugd)werkloosheid te voorkomen. Zo bundelen we de krachten om de nodige maatregelen uit te voeren.  
 
Meer weten


Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU

Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen. Doel is om alle leerlingen die vanwege het coronavirus gedurende langere tijd geen fysiek onderwijs kunnen volgen, te ondersteunen en enthousiasmeren met een interessant inhoudelijk aanbod. Het gaat hierbij om een selectie van online modules van bijvoorbeeld pre-university en andere aansluitingsprogramma’s en summer schools. Het aanbod is vrij toegankelijk voor iedereen en richt zich op alle studierichtingen. 

Meer weten


De Staat van het Onderwijs 2020 is gepubliceerd

In de Staat van het Onderwijs 2020 wordt gerapporteerd over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen jaar. Daarbij wordt gekeken naar de kernfuncties van het onderwijs: allocatie (studenten opleiden voor een goede positie op de arbeidsmarkt), socialisatie (sociale en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen en studenten bevorderen), selectie en gelijke kansen (leerlingen en studenten selecteren en plaatsen in een passende onderwijsomgeving, een passende schoolsoort of passend opleidingsniveau) en kwalificatie (kennis en vaardigheden bijbrengen). Daarnaast gaat de Staat van het Onderwijs 2020 dieper in op verschillen tussen de prestaties die scholen met vergelijkbare leerlingpopulaties realiseren, op het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en op vragen rond de inrichting van en sturing op het onderwijsstelsel.

Naar het rapport


Publicatie HBO-Monitor 2019

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University heeft de uitkomsten van de HBO-Monitor 2019 gepubliceerd. Hierin staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2017-2018, die eind 2019 (ongeveer anderhalf jaar na afstuderen) geënquêteerd zijn. Tussen het afnemen van de enquête en nu is Nederland, net als de rest van de wereld, zwaar getroffen door de coronapandemie. De precieze gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en de economie zijn op dit moment lastig te voorspellen, maar enige vorm van recessie lijkt onvermijdelijk. Ook hbo-afgestudeerden krijgen hiermee te maken. De gepresenteerde cijfers in de HBO-Monitor 2019 zijn daarom het beste te lezen als een momentopname: de situatie voorafgaande aan deze crisis.

Meer weten


Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

De afgelopen weken zijn de gemeentes bevraagd over het aantal kinderen in de noodopvang. Deze monitoring is geüniformeerd en uitgebreid met vragen over kinderen in een kwetsbare positie. Ook voor het voortgezet onderwijs is er behoefte aan zicht op het aantal leerlingen in een kwetsbare positie en op het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad heeft daarom in samenwerking met het ministerie van OCW een monitor ontwikkeld.

Meer weten


Mbo blijft focussen op afstandsonderwijs, examineren en kwetsbare jongeren

De persconferentie van de minister-president van 21 april 2020 bevatte geen aankondigingen die de opdracht van het  mbo  tijdens de coronacrisis wijzigen. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “Helder is dat voor het tertiair onderwijs ten minste tot 20 mei wordt vastgehouden aan de huidige maatregelen. Specifiek voor ons mbo betekent dat dus dat we ons de komende periode blijven focussen op continuering van afstandsonderwijs, van  examinering , online en op locatie, en van openstelling voor kwetsbare jongeren.” De MBO Raad blijft uiteraard in nauw overleg met het ministerie, voor het mbo, maar ook om te kunnen volgen wat de beperkte versoepeling van de onderwijsmaatregelen betekenen voor  vavo  en  vmbo.

Meer lezen