Onze excuses......

Helaas is er bij het verzenden van onze nieuwsbrief iets mis gegaan. Onze excuses hiervoor.


Doe ook mee aan de Monitor LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de tweede keer de Monitor LOB uit.
 
Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul de online vragenlijst in of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen.


Opbrengsten project LOB Gelijke Kansen

Het wordt voor jongeren steeds moelijker hun weg te vinden binnen de huidige maatschappij. De complexiteit ten aanzien van identiteitsontwikkeling, de wereld van opleiding, beroepen en arbeidsmarkt neemt toe. Een situatie die nog complexer is voor kwetsbare jongeren en risicogroepen. De achtergrond van de jongeren is (vaak) bepalend voor de kansen die hij heeft. Dit feit kan leiden tot kansenongelijkheid. De achtergrond van de student is (vaak) bepalend voor de kansen die hij heeft. Dit feit leidt tot kansenongelijkheid. Jongeren uit hoge sociale milieus maken ambitieuzere onderwijsbeslissingen dan jongeren uit lage sociale milieus. Er zijn positieve ervaringen die erop wijzen dat een actieve opstelling van onderwijsteams juist een deel van de oplossing vormt. Het is de taak van het onderwijs om zoveel mogelijk bij te dragen aan het opheffen van onwenselijke verschillen tussen schoolloopbanen, zowel binnen de opleiding als in de aansluiting op de stage en de arbeidsmarkt.
In 2018 en 2019 zijn 15 scholen aan de slag geweest met de activiteiten die zijn opgenomen in het project LOB-Gelijke Kansen. 

Op deze webpagina vindt u alle relevante kennis en tools met betrekking tot het project LOB-Gelijke Kansen. Hopelijk gaat er een inspirerende stimulans uit van deze materialen en levert het een constructieve bijdrage aan het verminderen van kansenongelijkheid in het mbo-onderwijs. 

Naar de pagina LOB Gelijke Kansen


Enquête KiesMBO

KiesMBO is ruim een jaar geleden in opdracht van het ministerie van OC&W gelanceerd als de geïntegreerde portal met onafhankelijke, betrouwbare, en valide studie- en beroepskeuze informatie voor leerlingen in het vo, studenten in het mbo, ouders, decanen en studieloopbaanbegeleiders.
Graag vragen we je aandacht voor een korte enquête. Het kost een paar minuten, maar jouw input nemen we graag mee in de evaluatie en bij het maken van toekomstplannen voor KiesMBO en eventueel aanverwante dienstverlening gericht op loopbaan oriëntatie van scholieren.
 
Naar de enquête

 


VH presenteert cijfers over instroom, inschrijvingen en diploma's 2019/2020

Uit de cijfers die de Vereniging Hogescholen presenteert blijkt dat het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs opnieuw is toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer instroom dan in 2018.


LOB-Congres 'Werk mee aan een toekomstbestendig LOB'

LOB wordt inmiddels omarmt door het vmbo, havo, vwo en mbo èn nu sluit ook het hbo aan bij het Expertisepunt LOB. Ook de diverse beleidsontwikkelingen bieden mooie kansen om LOB binnen het onderwijs te verankeren. Daarom organiseert regio Noord een LOB-congres met een gevarieerd programma van alles wat er speelt op het gebied van LOB.