Goed Nieuws: Het Expertisepunt zet zich de komende 2,5 jaar in voor de vmbo-, havo-, vwo-, mbo- èn hogescholen

De scope van het Expertisepunt LOB is verbreed richting het hbo. Dit betekent dat het Expertisepunt de komende jaren vmbo-, havo-, vwo-, mbo- èn hogescholen ondersteunt bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –(studie)begeleiding van leerlingen en studenten.
Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit informatie over LOB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).

Het Expertisepunt LOB bestaat uit een landelijk projectteam en regio-contactpersonen.Voor de uitvoering van de activiteiten zal een sterk accent liggen op de regionale aanpak.  

Lees meer

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen


 


Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes is aangeboden aan de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk doorlopende leerroutes kunnen aanbieden. Om een kwalitatief goed en inhoudelijk uitdagend onderwijsprogramma aan te kunnen bieden, wordt het mogelijk om gezamenlijk een programma te verzorgen, dat start in het derde vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4).

Meer weten


LOB-/Decanenverenigingen pleiten voor borging van LOB in het herziene onderwijscurriculum

Leraren en schoolleiders hebben vanuit negen leergebieden hun adviezen voor de herziening van het onderwijscurriculum aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze adviezen zijn opgesteld binnen Curriculum.nu, het project dat als doel heeft om de verouderde onderwijsdoelen te actualiseren en zo het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.

‘Persoonsvorming’ en ‘vakoverstijgende vaardigheden’ waren aanvankelijk onderdeel van de herziening van het curriculum. Uit vrees dat deze onderwerpen in strijd zouden zijn met de vrijheid van inrichting van scholen, is het ontwikkelteam voor Persoonsvorming echter uit het proces gehaald. Daarmee heeft loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) geen formele rol gekregen in het ontwikkelproces van Curriculum.nu.

Door een gezamenlijke visie op LOB mee te geven aan alle ontwikkelteams en elke ronde feedback te leveren, hebben de NVS-NVL en VvSL handreikingen gegeven om LOB en brede vaardigheden te verweven in alle leergebieden.

Meer weten


Doe mee met Ambassadeurs van de Toekomst en werk mee aan een LOB-lessenserie; ontwikkeld voor én door studenten!

Jongeren hebben aan het begin van hun carrière – tijdens hun bijbaan of na hun studie – vaak nog te weinig kennis over hoe ze nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven en eerlijk, veilig en gezond kunnen werken. Denk aan gedragsregels op de werkvloer, het vinden van een goede balans tussen werk en privé, kennis over hun rechten en plichten als werknemer, de mogelijkheden voor inspraak op de werkvloer en hoe belang rijk het is om je als werknemer te blijven ontwikkelen. Alleen met deze kennis kunnen ze zichzelf optimaal voorbereiden en een goede start maken op de arbeidsmarkt. 

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, waarmee we jongeren bewust willen maken van deze onderwerpen. Met een LOB-lessenserie spreken we jongeren direct aan (want: gecreëerd en gegeven door leeftijdsgenoten) en geven we eerlijk, veilig en gezond werken een plek in het curriculum. Aan het einde van dit traject heeft u een op maat gemaakte, aansprekende serie van zes lessen die meerdere jaren inzetbaar is.

Meer wetenBijeenkomst 'Meer zicht op succesvol samenwerken aan de doorstroom vo-mbo-hbo

De overstap van de ene naar de andere onderwijssoort is een risicovolle periode. Switch of zelfs uitval liggen op de loer. In het hele land wordt in doorstroomprojecten en samenwerkingsverbanden gewerkt aan een succesvolle doorstroom van jongeren. Waar richten we ons op met deze organisaties; met welke activiteiten trachten we jongeren bij de overstap te helpen?  En werkt het? Hoe succesvol zijn we als zoveel leerlingen switchen van opleiding of zelfs uitvallen? Kunnen we dit voorkomen of hoort het bij de zoektocht van jongeren naar een passende plek in het vervolgonderwijs? En wat is de rol van LOB bij het succesvol doorstromen?

Op 17 december organiseert het Expertiepunt LOB de bijeenkomst 'Meer zicht op succesvol samenwerken aan de doorstroom vo- mbo- hbo'.

Meer weten?
 
Vernieuwd vmbo als basis voor sterk beroepsonderwijs

Nieuw vmbo organiseert op 14 januari een kennisdelingsbijeenkomst over LOB. LOB is een verplicht onderdeel in het vmbo en erg belangrijk in de doorlopende leerroute van leerlingen. Maar hoe geef je LOB zo vorm dat het voor een school organiseerbaar is én maximale oriëntatiemogelijkheden biedt voor leerlingen? Deze vraag komt 14 januari aan de orde.

Meer weten?