Expertisepunt LOB legt uit: wat is een LOB-leeromgeving?

Bij LOB worden jongeren tijdens hun opleiding begeleid in de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties, zodat zij loopbaankeuzes leren maken tijdens en na hun opleiding. Hier is een LOB-leeromgeving voor nodig. Uitleg over wat een LOB-leeromgeving is en welke informatie en instrumenten er nog meer zijn om deze omgeving vorm te geven, zie je in deze film. Maak hier vooral gebruik van binnen je school!Meer weten?


Digitaal Raamwerk LOB

Het digitale raamwerk LOB van Euroguidance is een handreiking voor loopbaanprofessionals en biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Het digitale  raamwerk LOB is een uitwerking van het eerder uitgegeven raamwerk LOB en beschrijft de rollen en deskundigheid van de LOB-begeleiders, LOB-coördinatoren/ decanen en de beleidsmakers LOB voor vier aandachtsgebieden: visie en beleid, oriëntatie en begeleiding, organisatie en samenwerking.
Het raamwerk is in eerste instantie bedoeld voor het voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kan ook worden ingezet in het hbo indien de terminologie op een aantal punten wordt aangepast.

Meer weten?


LOB-curriculumplanner

Een LOB-programma bestaat uit diverse onderdelen: LOB-activiteiten, loopbaangesprekken, ouderactiviteiten en het vastleggen in het LOB-document. Een LOB-programma is cyclisch opgebouwd, dat wil zeggen dat de jongere na elke activiteit terugkijkt (reflecteert) op wat hij/zij heeft ervaren en wat de vervolgstap is en dit vastlegt. Het programma leidt ertoe dat de jongere (loopbaan)keuzes leert maken.  'Hoe' het LOB-programma wordt uitgevoerd, is aan de school. De LOB-curriculumplanner kan hierbij ondersteunen. De LOB-curriculumplanner is een gespreksinstrument om in vier stappen een doorlopend en samenhangend LOB-programma voor de eigen school of opleiding vorm te geven.  


OCW studiemiddag keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo, 14 mei 2019

Op dinsdag 14 mei organiseert het ministerie van OCW (in het kader van kennisdeling over regionale samenwerking tussen vo/mbo en ho) een studiemiddag over keuzedelen - gericht op doorstroom naar het hbo. Veel mbo- en hbo-scholen werken samen aan de invulling van keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is daarbij veruit favoriet, maar ook andere keuzedelen worden gezamenlijk aangepakt. Hoewel veel is bereikt, zijn er in de praktijk knelpunten die zich niet altijd gemakkelijk laten oplossen.

Meer weten?


Oratie: Beroepsonderwijs is een blinde vlek in de lerarenopleiding

Wie zegt dat het niet zo moeilijk is om docent beroepsonderwijs te zijn, heeft het mis. In het beroepsonderwijs heb je te maken met de onoplosbare frictie tussen twee werelden: onderwijs en arbeid. Je kunt die frictie constructief inzetten en zo het leren verder brengen, maar dat stelt wel hoge eisen aan de docent. In de lerarenopleiding is er echter nog maar weinig aandacht voor de specifieke aard van het beroepsonderwijs. Voor veel beroepsgerichte vakken bestaat er zelfs geen lerarenopleiding. Dat betoogt Elly de Bruijn, hoogleraar Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening, tijdens haar oratie op vrijdag 29 maart 2019 bij de Open Universiteit in Heerlen. Titel van haar oratie is “Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs”.

Meer weten?