Leerlingen over het plusdocument

De tijd van diploma-uitreikingen is aangebroken. Naast een diploma en een cijferlijst ontvangen veel leerlingen ook een plusdocument van hun school: een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Hoe ervaren de leerlingen dat? Wij hebben het hen gevraagd en hier een video van gemaakt, inclusief een toelichting van onze voorzitter, Paul Rosenmöller.
Meer weten?


Promotie-onderzoek LOB in het mbo

De arbeidsmarkt voor mbo’ers verandert voortdurend. Om studenten voor te bereiden op een leven lang leren en werken is loopbaanoriëntatie en -begeleiding van belang. Dat vraagt iets nieuws en ingewikkelds van docenten. Het stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’ trachtte hen te helpen.

Aniek Draaisma deed afgelopen jaren promotie-onderzoek naar wat er moet gebeuren om die culturele en structurele veranderingen teweeg te brengen op de participerende scholen, en hoe leiderschap, samen leren en beleidsontwikkeling daar aan kunnen bijdragen.
Op 3 juli verscheen in Didactief een artikel over dit promotie-onderzoek.
Lees verder.


Handreiking Succesvolle overgang van vo naar ho

De overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (vo) naar het hoger onderwijs (ho) kan voor leerlingen groot zijn. Het onderwijs verandert: er wordt van leerlingen een meer proactieve houding verwacht, de zorgcoördinator wordt studentendecaan, en ga zo maar door. De overgang van v(s)o naar ho is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte dus extra kwetsbaar.

Kortom: een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Daarvoor hebben het Steunpunt Passend Onderwijs, het NJi en het Expertisecentrum Handicap+Studie een handreiking ontwikkeld.

Handreiking Succesvolle overgang van vo naar hbo


Visie VvSL op goede LOB

Recent heeft het VvSL-bestuur haar visie op goede LOB vastgesteld.
Scholen/schoolleidingen en startende en ervaren decanen/loopbaanbegeleiders hebben hiermee de beschikking over een aantal praktische handvatten om aan Loopbaanoriëntatie en -begeleiding een stevige kwaliteitsimpuls te geven.
Visie VvSL op goede LOB


Fijne zomer!

We kijken terug op een inspirerend en energiek eerste jaar van het Expertisepunt LOB. Tijdens de zomer gaan we ons opladen en zullen tussen 16 juli en 13 augustus minder goed bereikbaar zijn.
Het projectteam Expertisepunt LOB wenst je een fijne en goede zomer!