Regelgeving - kadersLOB in regelgeving

Dat loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in het vmbo, havo/vwo en mbo een belangrijke bijdrage levert aan de (studie)loopbaanontwikkeling van jongeren is evident. Dit wordt ook onderschreven door de minister van Onderwijs in haar LOB-brief uit 2017.

"Aandacht voor LOB in het onderwijs is vergroot
Het is een taak van het onderwijs om leerlingen en studenten te helpen zich optimaal te ontwikkelen en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. LOB speelt daarbij een belangrijke rol. LOB helpt jongeren te ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en motivatie liggen en ondersteunt bij de oriëntatie op een toekomstig beroep en passende studie. Het belang van goede LOB staat dan ook buiten kijf."
 

Om LOB goed te verankeren in het onderwijs is voor vmbo en mbo LOB opgenomen in wet- en regelgeving;. Voor havo.vwo maakt loopbaanoriëntatie en begeleiding onderdeel uit van het curriculum. Deze wet- en regelgeving geeft aan wat de eisen zijn die aan LOB worden gesteld. Scholen kunnen hier zelf vorm en inhoud aan geven passend bij de visie en beleid van de school. Per sector is een LOB-agenda opgesteld waarin is aangegeven nop welke wijze de kwaliteit van LOB wordt geborgd.

"Ruimte voor diversiteit
Scholen en instellingen organiseren veel verschillende activiteiten op het gebied van LOB. De variëteit in deze activiteiten is groot. Waar de ene school speciale projectweken inricht om leerlingen te prikkelen hun LOB-vaardigheden te ontwikkelen, zien we dat een andere school hier klassikaal, bij verschillende vakken, aandacht aan besteedt. Scholen en instellingen leggen ieder hun eigen accenten in het LOB-beleid. Deze accenten worden mede bepaald door de verschillen tussen sectoren en de verschillende uitdagingen per regio."

LOB-agenda's

Lees meer.


 
  • LOB-brieven Ministerie OCW
  • Kwaliteitsagenda LOB vo
  • Ambitie-agenda LOB mbo

Wetgeving en toezicht

Lees meer...


 
  • LOB als examenonderdeel en diploma-eis
  • Toezicht door onderwijsinspectie

Doorstroomrechten

Lees meer  • Toelatingsrecht mbo
  • Overgang vmbo-havo
  • Studiekeuze en toelating ho