Over onsExpertisepunt LOB, voor vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hogescholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –(studie)begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).
De VO-raad, MBO Raad en de Vereniging Hogescholen (VH) hebben het initiatief genomen het Expertisepunt LOB per 1 januari te verlengen tot en met 30 juni 2022. Het werkterrein van het Expertisepunt wordt hiermee verbreed richting het hbo. De raden vinden het van belang dat LOB/SLB expliciet meegenomen wordt in de concrete uitwerking van een aantal actuele beleidsontwikkelingen en thema’s. De rol van het Expertisepunt hierbij is dat scholen en samenwerkingsverbanden zich ervan bewust worden dat LOB/SLB onderdeel uit maakt van deze beleidsontwikkelingen. Het Expertisepunt kan ondersteunen bij het verspreiden van kennis over LOB/SLB in de context van deze beleidsontwikkelingen, waarmee LOB/SLB ook wordt geborgd.
De opdracht aan het Expertisepunt kan als volgt worden omschreven:  

  • Stimuleren en ondersteunen van scholen bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda LOB voor het voortgezet onderwijs, de Ambitieagenda LOB in het mbo, het convenant mbo-hbo en de werkagenda mbo-hbo. 
  • Ondersteunen van scholen in het vo, mbo en hbo en de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden (vmbo-mbo, mbo-hbo, vo–hbo) bij een duurzame implementatie en verankering van LOB en SLB.
  • Stimuleren van de (door)ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van LOB door aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte zoals naar voren gekomen in de monitor* en in de contacten met de vo-,  mbo- en hogescholen.
  • Het ontsluiten van informatie en kennis over LOB via de website expertisepuntlob.nl, nieuwsbrieven en LinkedIn.

Landelijke en regionale aanpak

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt een deels landelijke, deels regionale aanpak gekozen. Belangrijke aspecten van de landelijke functie zijn het verzamelen en ontsluiten van zo veel mogelijk goede praktijkvoorbeelden, bewezen producten en werkwijzen en het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten.
De regionale aanpak richt zich meer op de begeleiding van scholen en samenwerkingsverbanden vmbo-mbo en hbo. Door in regio’s te werken, worden individuele scholen beter bereikt , kan het Expertisepunt de ontmoeting tussen scholen sterker faciliteren en kan er beter worden ingespeeld op regionale verschillen en behoeften.

Regio-contactpersonen

Waar kun je de regio-contactpersonen voor benaderen?
  • Voor implementatie- en borgingsvragen in de regio De regio-contactpersonen hebben tot taak om in de regio zo goed mogelijk aan te sluiten op de LOB-vragen van de vmbo, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen en hen te ondersteunen bij de implementatie en borging van LOB.
  • Versterken van de samenwerking
    Ook het versterken van de samenwerking in de regio op het gebied van LOB is belangrijk. De regio-contactpersonen kunnen vanuit de ketengedachte een rol spelen bij het delen van praktijkvoorbeelden in en tussen de regio’s over doorlopende leerlijnen LOB.
  • Gebruik het LOB-netwerk De regio-contactpersonen hebben een verbindende rol. Dat betekent dat zij een LOB-vraagbaak zijn voor vmbo-, havo-, vwo-, mbo- en hogescholen, op de hoogte zijn van goede praktijkvoorbeelden en kunnen worden ingeschakeld om een bijdrage te leveren aan een teamdag over het thema LOB. De regio-contactpersonen werken hiervoor met elkaar samen en maken onderdeel uit van het (landelijke) Expertisepunt LOB.  

*) Het Expertisepunt LOB heeft in 2018 een Monitor LOB uit laten voeren in zowel het vo (vmbo, havo en vwo) als in het mbo. De Monitor heeft tot doel een beeld te geven van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de praktijk. In 2019 wordt de volgende Monitor LOB uitgevoerd. Meer....
------------------------------------------

Algemeen

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Postbus 2051
3440 DB Woerden
info@expertisepuntLOB.nl

Projectteam