ProjectinformatieExpertisepunt LOB, informatie voor vo en mbo

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB gestart. Het opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vmbo-, havo-vwo en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten.

Het expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over lob op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van lob, de kwaliteitsborging, professionalisering en over lob op de overgangen (vo-mbo-ho). Het expertisepunt is hiermee een vervolg op de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. Alle informatie, handreikingen en scans van de stimuleringsprojecten blijft via het expertisepunt lob beschikbaar.

Focus Expertisepunt LOB
De focus van het expertisepunt ligt op:
• Kwaliteitsontwikkeling van lob in het vo (vmbo, havo en vwo).
• Kwaliteitsontwikkeling van lob in het mbo.
• Kwaliteitsontwikkeling van lob op de overgangen, met name van vmbo naar mbo.

Drie Actielijnen
Hiermee speelt zij in op de drie actielijnen lob van het ministerie van OCW, genoemd in de Kamerbrief van 28 september 2016:
• Deskundige lob.
• Betere samenwerking bij de onderwijsovergangen.
• Betere informatie over het beroepenveld en vervolgonderwijs.
Het expertisepunt is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo) en voor alle mbo-scholen.

Het project is een initiatief van de VO-raad en MBO Raad en krijgt financiering van het ministerie van OCW. Het project loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.In het Expertisepunt LOB VO-MBO wordt op een laagdrempelige manier de beschikbare expertise op het gebied van LOB samengebracht. Het expertisepunt krijgt niet alleen een landelijke functie, maar faciliteert ook de samenwerking en professionalisering in de regio. Bij de uitvoering van activiteiten wordt aangesloten bij bestaande landelijke en regionale netwerken op het gebied van LOB.

Landelijke en regionale aanpak

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt een deels landelijke, deels regionale aanpak gekozen. Belangrijke aspecten van de landelijke functie zijn het verzamelen en ontsluiten van zo veel mogelijk goede praktijkvoorbeelden, bewezen producten en werkwijzen en het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten.
De regionale aanpak richt zich meer op de begeleiding van scholen en samenwerkingsverbanden vmbo-mbo. Door in regio’s te werken, zullen individuele scholen beter bereikt kunnen worden, kan het expertisepunt de ontmoeting tussen scholen sterker faciliteren en kan er beter worden ingespeeld op regionale verschillen en behoeften.
Het Expertisepunt LOB VO-MBO bestaat uit een landelijk projectteam en regio-contactpersonen.

Regio-contactpersonen

Waar kun je de regio-contactpersonen voor benaderen?
  • Voor implementatie- en borgingsvragen in de regio
    De regio-contactpersonen hebben tot taak om in de regio zo goed mogelijk aan te sluiten op de LOB-vragen van de vmbo, havo-vwo en mbo-scholen en hen te ondersteunen bij de implementatie en borging van LOB.
  • Versterken van de samenwerking
    Ook het versterken van de samenwerking in de regio op het gebied van LOB is belangrijk. De regio-contactpersonen kunnen vanuit de ketengedachte een rol spelen bij het delen van praktijkvoorbeelden in en tussen de regio’s over doorlopende leerlijnen LOB.
  • Gebruik het LOB-netwerk
    Je kunt terecht bij de regio-contactpersonen wanneer je vragen hebt over LOB, op zoek bent naar goede voorbeelden of wanneer je aandacht wilt besteden aan LOB tijdens een teamdag. De regio-contactpersonen werken hiervoor met elkaar samen en maken onderdeel uit van het (landelijke) Expertisepunt LOB.  
Lees meer om te weten welke regio-contactpersoon in jouw regio actief is.

Algemeen

Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden
Postbus 2051, 3440 DB Woerden
0348-75 36 10
info@expertisepuntlob.nl

Projectteam

v.l.n.r. Ivette Kleijngeld, Margriet Overmeyer, Ellen Heijne en Heleen Toebast