Praktijkvoorbeelden

Hoe geven vo- en mbo-scholen in Nederland vorm aan LOB?

Vo- en mbo-scholen bepalen zelf hoe zij vormgeven aan LOB. Er zijn verschillende manieren waarop LOB ingericht kan worden. Waar moet je rekening mee houden en wat past bij de school zelf? In de verschillende regio’s zijn inspirerende praktijkvoorbeelden te vinden over LOB. Of het nu gaat over doorstromen en samenwerken, LOB in het curriculum of over visie en beleid.

Hieronder kan je de verschillende praktijkvoorbeelden bekijken en de materialen voor je eigen LOB-programma vrij gebruiken.

Thema Samenwerken - Overstaptafels

Voor vo-leerlingen die worstelen met het maken van de juiste opleidingskeuze, of zelfs dreigen uit te vallen, werken Utrechtse vo- en mbo-scholen, leerplichtambtenaren en overstapcoaches nauw samen om hen alsnog op de juiste plek te krijgen. Dit doen zij aan zogenoemde Overstaptafels, waar elke leerling die de overstap maakt van het vo naar het mbo besproken wordt.

Thema LOB-documenten - Loopbaanpaspoort Rivierland

Vmbo en mbo in de regio Rivierenland hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van een Loopbaanpaspoort. Dit paspoort vormt een samenvatting van het loopbaandossier van vmbo-leerlingen en is daarmee methode-onafhankelijk. In het paspoort zijn onder andere vragen opgenomen over de route die een leerling heeft gevolgd op het vmbo (profiel, keuzevakken, eventuele afgeronde mbo-stof), ervaringen buiten school (bijbaantjes, stage), motivatie, kwaliteiten en beeld van het toekomstig beroep.

Thema lob-programma - Leerlinggeleide voortgangsgesprekken

Persoonlijke ontwikkeling, leren leren en leren kiezen staan centraal op het dr. Nassaucollege – locatie Quintus in Assen. Een overtuiging die sterk terugkomt in de leerlinggeleide voortgangsgesprekken die twee keer per jaar plaatsvinden tussen de school en het thuisfront en voorbereid worden door de leerlingen zelf. Op de agenda staan voortgang en doelen, sterke en minder sterke eigenschappen en wat de leerling nodig heeft om te verbeteren of te veranderen.  

Thema loopbaangesprek - Keuzecarrousel niet Nederlandstaligen

Niet-Nederlandstalige jongeren (18-27 jaar) kunnen zich via de Keuzecarrousel van Scalda oriënteren op een passende en effectieve instroommogelijkheid in het mbo. Tijdens meeloopdagen bij de gekozen opleiding en het werkveld wordt gewerkt aan het vergroten van werknemers-, samenwerkings- en schoolse vaardigheden. Op deze manier verloopt de aansluiting bij het Nederlandse onderwijssysteem vloeiender en weten zij beter wat er tijdens stages of een toekomstig beroep van hen wordt verwacht.

Thema professionalisering - LOB specialisten

Om de samenwerking tussen Zeeuwse vmbo en mbo lob-specialisten mogelijk te maken is er gewerkt aan een gezamenlijk document met regionale lob-taken. Het document geeft inzicht in de verschillende taken van lob-specialisten en de indeling van de daarbij behorende uren. Het document is gebaseerd op het landelijke raamwerk en aangevuld met regionale input.  

Thema doorstroom - LOB lessenserie

In Rotterdam wordt loopbaanleren verweven in de onderwijsprogramma’s van de basisschool tot het middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente ondersteunt scholen en leerkrachten

In de voorgaande stimuleringsprojecten LOB in het vo en mbo zijn diverse praktijkvoorbeelden opgehaald. Deze vindt je via deze link. Daarnaast kan het de moeite waard zijn om ook eens de best practices op Wij zijn Katapult  te bekijken over samenwerken, onderwijs, innovatie en ondernemerschap. Op de website van Sterk Beroepsonderwijs  vind je voorbeelden gericht op het vmbo, mbo en het bedrijfsleven.


Zelf praktijkvoorbeeld aanleveren? Graag!
Wil je zelf een mooi praktijkvoorbeeld van uw school met ons delen? Graag! Stuur ons een bericht op info@expertisepuntlob.nl.