Decanenverenigingen en netwerkenLOB is het centrale thema van de twee decanenverenigingen. Naast belangenbehartiging bieden zij ook trainingen en cursussen.
Daarnaast zijn in het vo en mbo diverse netwerken en (docenten)platforms actief.

Decanenverenigingen

NVS-NVL
De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) zet zich in voor goede LOB en leerlingondersteuning in het voortgezet onderwijs en mbo met als doel leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst, binnen de maatschappij van de toekomst. Dat doet de NVS-NVL door het positioneren en professionaliseren van alle begeleiders die bij LOB en leerlingondersteuning een rol spelen, zoals: decanen, mentoren, slb’ers, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Binnen de Academie van de NVS-NVL worden het hele jaar cursussen, trainingen en congressen op het gebied van LOB aangeboden, zoals basiscursussen voor decanaat of loopbaangesprekken, maar ook verdiepingscursussen rondom specifieke thema’s en trainingen voor decanen en teamleiders samen. Al deze activiteiten kunnen ook op maat worden gemaakt voor scholen of decanenkringen.

VvSL
De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) heeft als doel een platform te zijn waar schooldecanen, loopbaanbegeleiders en aansluitcoördinatoren (loopbaanbegeleiders in het hoger onderwijs) van havo-vwo samenwerken om loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) op onderwijsinstellingen verder te ontwikkelen. Activiteiten van de VvSL zijn onder andere het stimuleren van het contact tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs en het organiseren van scholing voor haar leden.
Een aantal keren per jaar organiseert de VvSL workshops voor de leden. De workshops kunnen gericht zijn op actuele schoolgerelateerde onderwerpen, maar kunnen ook speciaal gericht zijn op de beginnende decaan. De VvSL beveelt haar leden daarnaast een aantal cursussen aan die zij elders kunnen volgen. De VvSL orgnaiseert ook elk jaar een congres.

Netwerken en (docenten)platforms

Stichting Platforms VMBO
In de Stichting Platforms vmbo (SPV) werken docentenplatforms samen aan het vmbo. SPV richt zich op de beroepsgerichte profielen én de avo-vakken. Onder het motto ‘samen waar het kan, apart waar dat wenselijk is’ bundelen 11 platforms hun krachten en vormen zij één vmbo-gezicht en één gesprekspartner voor het vmbo-veld.
In het kader van bijscholing vmbo heeft SPV een e-learning LOB laten ontwikkelen en in opdracht van het ministerie, Platform Bèta Techniek en Stichting Platforms VMBO is een onderzoek uitgevoerd naar bekendheid met LOB in het examenprogramma, de huidige stand van zaken m.b.t. tot LOB en de behoefte aan ondersteuning om LOB vorm te geven. Op de website van SPV en van NieuwVMBO is veel informatie over lob in het vmbo te vinden.

Platform-TL
Het Platform-TL verenigt scholen met onderwijs in de gemengde leerweg, de theoretische leerweg en de mavo en zorgt voor verbinding om het onderwijs richting te geven en in beweging te houden. Het Platform-TL is een stichting die ten doel heeft het verbeteren van het imago, het verstevigen en continueren van de positie van de Theoretische Leerweg in al haar facetten en het geven van een herkenbaar gezicht aan de Theoretische Leerweg in het bijzonder.

Havoplatform
Het havoplatform verbindt mensen die oog en hart hebben voor de havist. Het havoplatform staat voor excellent onderwijs dat de havist voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Dit doet het havoplatform in persoonlijk contact met alle betrokkenen in het onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het havoplatform initieert onderzoek naar goed havo-onderwijs en is gezaghebbend in zijn standpunten. Het havoplatform is van en voor iedereen die met en voor havisten werkt.

Havisten competent
Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van 31 havo-scholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door de voor het hbo relevante competenties centraal te stellen.

Platform vwo
Stichting Platform vwo  is  in september 2013 opgericht voor en door leidinggevenden in het vwo. De stichting heeft tot doel een platform te zijn waar leidinggevenden binnen het vwo elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het vwo. Het platform wil daarom onder andere graag een verbindende schakel zijn tussen vraag en aanbod, in het organiseren van zinvolle bijeenkomsten en  gesprekspartner zijn voor organisaties en overheden.

Beroepsvereniging Opleiders Mbo
De Beroepsvereniging Opleiders Mbo (BVMBO)  is de beroepsvereniging van, vóór en dóór opleiders (docenten en onderwijsondersteuners zoals instructeurs) in het mbo. De ambitie is het maken en geven van goed middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit op de wensen en behoeften van onze studenten en samenleving, voor nu en in de toekomst. Dit willem zij doen door mbo-opleiders die het voortouw nemen in hun professie en vakmanschap met elkaar te verbinden met als resultaat dat de beroepsgroep gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun onderwijs. De BVMBO heeft een specifiek platform voor LOB: Platform opleiders Loopbaan & Burgerschap.

Lica mbo-hbo en vo-hbo
Het Lica bestaat uit regionale platforms, netwerken, steunpunten en ondersteunende lichamen en diensten op het gebied van aansluiting mbo-hbo en vo-hbo in Nederland.