LOB taken en deskundigheidLOB taken en deskundigheid

LOB is niet de taak van één decaan of docent, maar vraagt een bijdrage van alle betrokken in het onderwijs: bestuur, schoolleiding, management, teamleider, decaan/loopbaanbegeleider, mentor, vakdocent, het onderwijsondersteunend personeel, ouders/verzorgers, toeleverend en vervolgonderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid. De manier waarop de school LOB organiseert en bij wie LOB-taken worden belegd is afhankelijk van de (LOB-) visie van de school.

Aan de slag met LOB-taken
De LOB-taken zijn een gespreksinstrument op basis van het raamwerk LOB waarmee een school-, opleidings- of onderwijsteam samen kan inventariseren, bespreken en evalueren op welke wijze de verschillende taken van LOB binnen de eigen school worden uitgevoerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar begeleidende taken, coördinerende en specialistische taken, beleidsmatige taken en managementtaken.

Verschillende taken en deskundigheid: Raamwerk LOB
In november 2017 heeft Euroguidance het raamwerk LOB gepubliceerd voor professionals in loopbaanontwikkeling en –begeleiding. Het raamwerk beschrijft de rollen en deskundigheid van de LOB-begeleiders, LOB-coördinatoren/decanen en de beleidsmakers LOB voor vier aandachtsgebieden: visie en beleid, oriëntatie en begeleiding, organisatie en samenwerking. Het raamwerk is een servicedocument en heeft tot doel scholen te ondersteunen bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren.

LOB-taken van de mbo-docent
Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken te vervullen. In dit kwalificatiedossier worden zes taken onderscheiden, waaronder het begeleiden van studenten bij hun loopbaan (taak 4).

Aan de slag

LOB-taken

VO 'LOB en professionaliseren' 

Inspiratie