LOB en burgerschapHet mbo leidt op voor een drievoudige kwalificatie:
  • voor het beroep;
  • voor doorstroom naar het vervolgonderwijs;
  • en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij.
Dit is voor het mbo uitgewerkt in het kwalificatiedossier, dat zowel beroepsspecifieke eisen als generieke eisen omvat. De generieke eisen voor LOB en burgerschap gelden voor elk mbo-niveau, ongeacht de opleiding.

In de flyer ‘raakvlakken binnen LOB en burgerschap’ leest u meer informatie hierover (geschikt voor het mbo).

Het servicedocument Kwaliteitsborging LOB en burgerschap kan worden ingezet voor het borgen van dekwaliteit van LOB en Burgerschap. Het advies is om de dialoog te voeren tussen betrokkenen. Ga in gesprek met alle betrokkenen bij LOB en Burgerschap: studenten, docenten, SLB’er’s, beleidsmakers, SLB-coördinatoren, directeuren, managers, kwaliteitszorgmedewerkers en stagebegeleiders in de bedrijven over de visie op LOB en
Burgerschap, over hoe deze vorm wordt gegeven en welke effecten het heeft. Om de kwaliteit van deze dialoog te bevorderen, is er aan de hand van de pdca-cyclus een gespreksleidraad opgesteld. Als suggestie worden een aantal vragen gegeven die u tijdens deze gesprekken kunt stellen. Daarbij wordt benadrukt om deze gespreksleidraad niet als afvinklijst te gaan gebruiken maar als mogelijke input voor de dialoog. U bepaalt welke vragen relevant zijn
voor het gesprek met déze betrokkene, op úw school, in úw situatie.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding ondersteunt de school de mbo-student bij het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploiratie, loopbaansturing en netwerken.

De student leert deze competenties in samenhang te ontwikkelen door terug te kijken op ervaringen, hierover te spreken en op basis hiervan keuzes te maken. Dit leert de student in een krachtige leeromgeving die praktijkgestuurd is, keuzemogelijkheden bevat en waar loopbaangerichte gesprekken worden gevoerd. Hierdoor leert de student zelf sturing te geven aan zijn loopbaan.

Lees meer

Burgerschap

Burgerschap bereidt mbo-studenten voor op deelname als volwaardig burger aan de maatschappij. De school besteedt hiervoor in het onderwijs aandacht aan verschillende burgerschapsthema’s. Deze thema’s zijn wettelijk vastgelegd en verwoord in vier dimensies: politiek-juridische dimensie, economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie, dimensie vitaal burgerschap.

Zo krijgen studenten inzicht in maatschappelijke thema’s en hun eigen rol in de samenleving, en zijn zij voorbereid op de bijdrage die ze kunnen leveren.


Lees meer