LOB en burgerschapHet mbo leidt op voor een drievoudige kwalificatie:
  • voor het beroep;
  • voor doorstroom naar het vervolgonderwijs;
  • en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij.
Dit is voor het mbo uitgewerkt in het kwalificatiedossier, dat zowel beroepsspecifieke eisen als generieke eisen omvat. De generieke eisen voor LOB en burgerschap gelden voor elk mbo-niveau, ongeacht de opleiding.

In de flyer ‘raakvlakken binnen LOB en burgerschap’ leest u meer informatie hierover (geschikt voor het mbo).

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding ondersteunt de school de mbo-student bij het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploiratie, loopbaansturing en netwerken.

De student leert deze competenties in samenhang te ontwikkelen door terug te kijken op ervaringen, hierover te spreken en op basis hiervan keuzes te maken. Dit leert de student in een krachtige leeromgeving die praktijkgestuurd is, keuzemogelijkheden bevat en waar loopbaangerichte gesprekken worden gevoerd. Hierdoor leert de student zelf sturing te geven aan zijn loopbaan.

Lees meer

Burgerschap

Burgerschap bereidt mbo-studenten voor op deelname als volwaardig burger aan de maatschappij. De school besteedt hiervoor in het onderwijs aandacht aan verschillende burgerschapsthema’s. Deze thema’s zijn wettelijk vastgelegd en verwoord in vier dimensies: politiek-juridische dimensie, economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie, dimensie vitaal burgerschap.

Zo krijgen studenten inzicht in maatschappelijke thema’s en hun eigen rol in de samenleving, en zijn zij voorbereid op de bijdrage die ze kunnen leveren.


Lees meer