HAVO - VWO Wet- en regelgevingWet- en regelgeving

Het onderwerp loopbaan oriëntatie en -begeleiding is sinds 1999 in de ‘Wet op het Voortgezet Onderwijs’ (WVO) opgenomen. In de diverse examenprogramma’s  voor havo/vwo (dus niet het examenbesluit) staat per vak ‘domein F - Oriëntatie op studie en beroep’ opgenomen in het examenprogramma.  
Hoe een school domein F ‘Oriëntatie op studie en beroep’ (LOB) op het havo/vwo concreet vorm moet geven, is niet bij wet vastgelegd. Dat is de verantwoordelijkheid van de school. Vastleggen in het PTA is een mogelijkheid, geen verplichting.
Daarnaast heeft de VO-raad samen met Laks, NVS-NVL en VvSL de kwaliteitsagenda LOB opgesteld voor de kwaliteitsverbetering van LOB. In de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. 

Toezicht op LOB

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op LOB op basis van het onderzoekskader 2017 voor de toezicht op het voortgezet onderwijs. Het waarderingskader vo telt per gebied een aantal standaarden. In het standaard van het ‘kwaliteitsgebied onderwijsproces’ is LOB opgenomen in het eerste onderwijsproces ‘OP1 Aanbod: Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving’. Over de waardering van de basiskwaliteit (wat móeten het bestuur en de school) van OP1 staat opgenomen: 
“De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat. Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de leerlingen inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. Dit aanbod omvat mede activiteiten op het gebied van loopbaanleren (LOB).”
Over de waardering van de eigen ambities en doelen van de school (wat wíllen het bestuur en de school) van OP1 staat opgenomen: “Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze?

Te denken valt aan:
  • talentontwikkeling
  • toekomstgericht onderwijsaanbod
  • aanbod gericht op leerstrategieën
  • een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving.”
Om inspiratie en inzicht te krijgen in hoe andere havo- en vwo-scholen invulling geven aan de wet- en regelgeving bekijk de praktijkvoorbeelden.

 

Inspiratie