Wet- en regelgeving en toezichtWet- en regelgeving

Wet- en regelgeving voor SLB/LOB verschilt per onderwijskolom (vmbo, havo, vwombo en hbo). Lees per onderwijskolom welke wet- en regelgeving staat beschreven. Scholen zijn vrij om binnen deze wetgeving zelf invulling te geven aan SLB/LOB passend bij de visie en het beleid van de eigen school. In de LOB-agenda’s en/of convenanten worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede SLB/LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s/convenanten dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument welke scholen helpt om invulling te geven aan SLB/LOB passend bij de visie en het beleid van de eigen school.

Toezicht op LOB

Besturen en opleidingen kiezen zelf hoe ze het onderwijs en de examinering inrichten. De inspectie ziet er op toe dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Hiermee wordt gewaarborgd dat studenten ten minste basiskwaliteit aan onderwijs krijgen. Verder wordt met het toezicht verdere verbetering van de onderwijskwaliteit gestimuleerd. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs en examinering op basis van de onderzoekskaders voor vmbo, havo, vwo en mbo. De inspectie kijkt of er aandacht wordt besteed aan LOB en of het LOB-programma wordt uitgevoerd zoals beschreven staat in het schoolplan, PTA, opleidingsplan of examenplan.