LOB-beleidLOB-beleid

Visie en beleid worden vaak tegelijkertijd en in samenhang ontwikkeld. De visie leidt tot het formuleren van concrete, meetbare LOB-doelen. Deze doelen krijgen een plek in het LOB-beleid. Vaak wordt LOB-beleid op twee niveaus ontwikkeld:

LOB op school- of instellingsniveau (strategisch LOB-beleid)
De directie neemt het initiatief om lange termijn doelen (strategisch LOB-beleid) op schoolniveau in een LOB-beleidsplan op te stellen. Dit strategisch LOB-beleidsplan is soms onderdeel van het schoolbrede (meerjarige)beleidsplan. Het LOB-beleidsplan wordt gevoed door de LOB-schoolvisie en vertaalt naar de inrichting van LOB binnen de school. Hierbij kan de school een aantal keuzes te maken: 

  • welke (meetbare, concrete) doelen willen we bereiken met het LOB-beleid?
  • op welke manier geven we op onze school LOB vorm in het curriculum?
  • welke rollen en taken hebben de medewerkers binnen de school? Wat doen de decaan, LOB-coördinator en de mentoren?
  • welke rol hebben de (vak)docenten?
  • hoe professionaliseer ik de medewerkers?
  • welke facilitering is nodig voor de uitvoering van het LOB-beleid?

LOB op team- of opleidingsniveau (tactisch LOB-werkplan)
Teams (onderwijs- of opleidingsteams) gaan (en blijven) met elkaar in gesprek over LOB waardoor zij een teamvisie ontwikkelen. Deze teamvisie is, binnen de kaders van de schoolvisie gevormd, toepasbaar op de desbetreffende opleiding. Op basis van de visie en het LOB-beleid van de school, ontwikkelen de teams een LOB-werkplan oftewel ‘tactisch’ of uitvoerend LOB-beleidsplan. Hier wordt de LOB-visie en het strategisch LOB-beleid vertaalt naar de inrichting en uitvoering van de onderwijsactiviteiten. Het is belangrijk deze keuzes vast te leggen  in een LOB-werkplan of -beleid. •Hoe gaan we de leerlingen/studenten begeleiden bij de loopbaankeuzes?

  • welke LOB-activiteiten bieden we de leerlingen/ studenten?
  • hoe plannen we de LOB-activiteiten?
  • wie heeft een taak bij de uitvoering van LOB en hoe verdelen we de rollen en taken binnen het team?

Bij meer weten lees je informatie die beleidvorming kan ondersteunen. Bij aan de slag staan instrumenten die het proces van beleidvorming ondersteunen. En bij inspiratie staan praktijkvoorbeelden en onderzoek om te lezen hoe anderen dit doen.