LOB agenda'sLOB op de politieke agenda

Na de stimuleringsprojecten LOB in het vo en mbo, heeft de minister van Onderwijs in een brief (september 2016) haar vervolgaanpak voor LOB gepresenteerd waarmee zij onverminderd aandacht vraagt voor LOB. Daarop volgde een motie in de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om landelijke normen voor LOB. In november 2017 heeft de minister hierop geantwoord met een brief waarin het belang van goed LOB wordt benadrukt.

LOB-agenda’s voor vo en mbo

Aanvullend op deze laatste brief van de minister, hebben de VO-raad en de MBO Raad samen met jongeren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen een LOB-agenda per sector opgesteld voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de ambitieagenda LOB en de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument. Om inspiratie en inzicht te krijgen in hoe andere scholen invulling geven aan de LOB-agenda’s bekijk de praktijkvoorbeelden

Monitor LOB

De aspecten uit de LOB-agenda’s worden gemonitord. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het proces van de Monitor LOB te begeleiden. Doel van dit onderzoek is om de stand van zaken m.b.t. LOB in het onderwijsveld in beeld te brengen en de voortgang te monitoren (door een onafhankelijke deskundige). Om daarmee inzicht te verkrijgen in de voortgang rondom implementatie, verankering en borging van LOB op de scholen. Naar verwachting zullen de bevindingen uit de tweede meting van de Monitor LOB in het najaar worden meegenomen in de Kamerbrief over de stand van zaken m.b.t. LOB aan de Tweede Kamer.

Tweede ronde
Het Expertisepunt LOB heeft in 2018 een eerste monitor-onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau AO Consult. Hierin is de stand van zaken op het gebied van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) in de scholen gemeten. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten die scholen organiseren, is het onderzoek in 2020 herhaald. Alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland kregen een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Er zijn vragenlijsten op maat ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders/locatiedirecteuren en decanen/LOB-coördinatoren.
 
Waarom de Monitor LOB?
De Monitor LOB wordt uitgevoerd om een beeld te kunnen krijgen van LOB in de praktijk en waar scholen behoefte hebben aan ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek worden door het Expertisepunt LOB gebruikt om richting te geven aan hun activiteiten en scholen en professionals nog beter te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

De resultaten van de metingen vindt u bij meer weten. 
 

Inspiratie