LOB agenda'sLOB op de politieke agenda

Na de stimuleringsprojecten LOB in het vo en mbo, heeft de minister van Onderwijs in een brief (september 2016) haar vervolgaanpak voor LOB gepresenteerd waarmee zij onverminderd aandacht vraagt voor LOB. Daarop volgde een motie in de Tweede Kamer waarin werd gevraagd om landelijke normen voor LOB. In november 2017 heeft de minister hierop geantwoord met een brief waarin het belang van goed LOB wordt benadrukt.

LOB-agenda’s voor vo en mbo

Aanvullend op deze laatste brief van de minister, hebben de VO-raad en de MBO Raad samen met jongeren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen een LOB-agenda per sector opgesteld voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de ambitieagenda LOB en de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument. Om inspiratie en inzicht te krijgen in hoe andere scholen invulling geven aan de LOB-agenda’s bekijk de praktijkvoorbeelden

De LOB-Monitor

De aspecten uit de LOB-agenda’s worden gemonitord. Doel van deze monitor is om de stand van zaken m.b.t. LOB in het onderwijsveld in beeld te brengen en de voortgang te monitoren (door een onafhankelijke deskundige). Om daarmee inzicht te verkrijgen in de voortgang rondom implementatie, verankering en borging van LOB op de scholen. De resultaten van de startmeting vindt u bij meer weten. 
 

Inspiratie