HBO wet-en regelgevingWet- en regelgeving

In de WHW, Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 8 oktober 1992, zijn houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek beschreven.

De term LOB/SLB wordt door ieder hogeschool en iedere opleiding verschillend omschreven, de kern is het begeleiden van studenten, bijvoorbeeld procesgericht op het bewaken van de studievoortgang, het (leren) studeren en het zelfsturend vermogen van studenten, bijdragen aan de ontwikkeling als professional e.d.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), heeft in het beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland een aantal standaarden opgenomen waarop wordt getoetst, hieronder twee standaarden die gelinkt kunnen worden met LOB/ SLB.

Programma; leeromgeving Standaard 4: De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken.
Begeleiding Standaard 8: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten.

In het document Investeren in Onderwijskwaliteit Kwaliteitsafspraken 2019-2024 wordt gesproken over onder andere Meer en betere begeleiding van studenten (Hierbij gaat het over intensieve begeleiding en ondersteuning door bijvoorbeeld professioneel opgeleide tutoren, studieadviseurs, student-psychologen, student-decanen en studieloopbaanbegeleiders) en Studiesucces (Alle studenten die daarvoor de capaciteiten hebben moeten de kans krijgen om hun studie succesvol te starten en te voltooien). Ieder Hogeschool maakt zijn eigen kwaliteitsafspraken, de NVAO speelt hier een rol in,

Vanuit de overheid en verschillende onderwijs gelieerde organisaties wordt onderschreven dat het begeleiden naar student zijn op het hbo en het begeleiden van studenten op het hbo belangrijk zijn voor studentsucces. Zowel SLB als LOB zijn mogelijke invullingen voor het begeleiden van studenten op het hbo.

LOB/SLB op de agenda 

Het onderwerp loopbaan oriëntatie en -begeleiding wordt genoemd in de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, Houdbaar voor de toekomst (2 december 2019). Waarin wordt aangegeven dat “Studenten moeten tijdens hun studie ook ruimte hebben voor zelfontplooiing en brede ontwikkeling. Het uiteindelijke doel voor een student is het succesvol afronden van de studie en het behalen van een diploma” Hierin wordt een koppeling gemaakt tussen LOB en SLB.
De vereniging van de Hogescholen geven aan dat goede voorlichting en  studieloopbaan-begeleiding ‘aan de voorkant’ van groot belang is. Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door meer in te zetten op een heldere studiekeuzecheck en een beter beroepsperspectief schetsen tijdens studiedagen en op scholen. Bijvoorbeeld door dat te relateren aan concrete maatschappelijke vraagstukken en de inzet van rolmodellen. 
  • Dit moet regionaal worden ingekleurd samen met de werkgevers, regionale partners en gericht op de maatschappelijke vraagstukken die in de regio spelen.
  • Wij leggen als hbo niet alleen verantwoordelijkheid bij de student die een studiekeuze moet maken, maar nemen ook eigen verantwoordelijkheid. Door opleidingen te modificeren en zodanig in te richten dat de student wendbaar en weerbaar is voor de toekomst. En door in de opleidingen meer aandacht te besteden aan tech- en soft skills en ondernemerschap.

Toezicht op het hbo

De NVAO bewaakt de kwaliteit van hogescholen en universiteiten. De NVAO geeft een keurmerk aan de opleidingen wanneer zij aan de eisen van basiskwaliteit voldoen (accreditatie). Dit keurmerk is 6 jaar geldig. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op het accreditatiestelsel. Het Comité van Ministers houdt toezicht op het functioneren van de NVAO.
 
Jaarlijks wordt er een Nationale Studentenenquête gehouden, de onderdelen waarnaar wordt gekeken zijn via de volgende link in te zien https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard

 

Meer weten

Hierin staan in de volgende hoofdstukken interessante informatie over het begeleiden en de overgang van voorscholen naar het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Toegankelijker hoger onderwijs en groter studentsucces, hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk gaat het over de samenwerking met de voorscholen, de studiekeuze van de studiekiezer en hier wordt de koppeling gemaakt met Loopbaan oriëntatie en begeleiding.