DoorstroomrechtenDoorstroomrechten in het onderwijs

  1. Doorstroomrechten binnen het vmbo
  2. Doorstromen van vmbo naar mbo en binnen het mbo
  3. Doorstroomrechten van mbo naar hbo
  4. Doorstromen in en na de havo
  5. Doorstromen in en na vwo
  6. Doorstromen binnen het hbo
________________________________________________________________________

1. Doorstroomrechten binnen het VMBO

Het VMBO kent 4 leerwegen. Behalve in het vmbo TL zijn er in de bovenbouw van het vmbo  10 profielen waaruit een leerling kan kiezen. Naast een vast programma per profiel (profielvak) kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen (keuzevakken). Wanneer een leerling voor een profiel kiest horen daar een aantal verplichte vakken bij.

OPSTROMEN BINNEN HET VMBO
 
Van onderbouw vmbo naar bovenbouw vmbo
Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een vakkenpakket afgestemd op de leerweg en het gekozen profiel. Leerlingen kunnen tussentijds opstromen naar een hoger niveau of afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden de regels die de school hier zelf voor heeft opgesteld. 
 
Opstroom in bovenbouw van het vmbo
Op grond van de wet zijn er geen belemmeringen om in de bovenbouw op te stromen. Scholen die deze mogelijkheid aanbieden maken vaak een specifiek Programma van Toetsling en Afsluiting (PTA) voor deze (individuele) route.
 
DOORSTROMEN NÁ HET VMBO
 
Doorstromen van VMBO naar het MBO
Jongeren hebben in Nederland een kwalificatieplicht.
De wettelijke toelatingseisen voor het MBO zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Er zijn opleidingen waar aanvullende toelatingseisen voor gelden en nadere vooropleidingseisen (verplichte vakken) voor niet-verwante doorstroom. Wanneer een leerling voor keuze van een MBO opleiding staat ontvangt hij een brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met daarin de informatie aangaande het studiekeuzeadvies waar de leerling recht op heeft bij inschrijving vóór 1 april. In de doorstroomatlas vmbo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt duidelijk aangegeven hoe de doorstroom vanuit het vmbo plaatsvindt.
 
Doorstromen van VMBO-t (mavo) naar havo
Havo-scholen hebben nu nog wettelijk de ruimte om eigen toelatingsbeleid te formuleren voor leerlingen met een vmbo-t-diploma. Op 17 juni 2020 is de AMvB rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is vandaag gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de nu gepubliceerde AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Na inwerkingtreding van de wet kunnen leerlingen die niet zijn toegelaten of zich niet hebben gemeld, terwijl ze wel aan de (nieuwe) doorstroomvoorwaarde voldoen, (opnieuw) scholen benaderen om hun doorstroomrecht te verzilveren.
 
Tussenjaar na het VMBO
De leerling met een vmbo-diploma is nog kwalificatieplichtig. Wil een leerling een tussenjaar dan kan dat formeel niet.

2. Doorstroomrechten van VMBO naar MBO en binnen het MBO

Studiekeuzeadvies
Een aspirant-student die zich voor 1 april aanmeldt, heeft het recht op een studiekeuzeadvies.
Naast een plaatsingsgesprek kan een mbo-school deelname aan verplichte intakeactiviteiten van de student eisen. Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo entree, 2, 3 en 4.
 
Bindend studieadvies binnen het mbo
Als een student begint aan een mbo-opleiding, krijg hij in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA).
 
Doorstroming binnen het mbo
Studenten met een diploma mbo-niveau-2 hebben recht op toelating tot een niveau-3 of -4 opleiding. Zij dienen zich voor 1 april aan te melden en hebben dan formeel dezelfde status als vmbo-leerlingen uit kader, gl of tl die naar het mbo gaan.
 
Tussenjaar na het mbo
Het is mogelijk om na het behalen van het mbo-diploma (niveau-2 of hoger) te kiezen voor een tussenjaar. De leerling is dan niet meer leerplichtig.

3. Doorstroomrechten van mbo naar hbo

Kom je uit een mbo4-opleiding, dan ben je toelaatbaar voor alle bachelor- en Ad- opleidingen met uitzondering van de pabo. Voor de toelatingseisen vanuit de 21+ regeling verwijzen we je naar de website van de door jou gekozen opleiding/instelling.

4.  Doorstromen in en na de havo

De havo (duur 5 jaar) bereidt leerlingen voor op een studie in het hbo (hoger beroepsonderwijs).
 
Toelating tot de bovenbouw van de havo
In het derde jaar moet de leerling een keuze maken voor een van de 4 profielen.
Naast een vast programma per profiel (profielvak) kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen. Wanneer een leerling voor een profiel kiest horen daar een aantal verplichte vakken bij.
 
Doorstromen van havo naar mbo
Middels een overgangsbewijs kan er worden doorgestroomd van havo 3 naar het MBO niveau 3 of 4.
 
Doorstromen van havo naar hbo
Met een havo-diploma kan een leerling een opleiding gaan volgen aan een hogeschool.
 
Extra toelatingseisen en aanvullende eisen
Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Sommige hbo-opleidingen mogen aanvullende eisen stellen waarvoor de student auditie of een toelatingstoets moet doen, zie: Bijlage A en Bijlage B
 
Deficiënties wegwerken
Niet elk profiel in het voortgezet onderwijs geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding.
We spreken over deficiëntie als je wel een havo- of vwo-diploma hebt, maar niet voldoet aan de gestelde toelatingseisen wat het betreft het profiel, de vooropleiding en/of de specifiek voorgeschreven vakken. Door het succesvol afronden van één of meerdere toelatingstoetsen kun je je deficiëntie wegwerken en ben je alsnog toelaatbaar op de opleiding.
 
Doorstromen van havo naar vwo, uniforme toelatingseis
Op dit moment bepalen scholen hun eigen toelatingsbeleid voor de doorstroom havo naar vwo.
Op 17 juni 2020 is de AMvB rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is vandaag gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de nu gepubliceerde AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Na inwerkingtreding van de wet kunnen leerlingen die niet zijn toegelaten of zich niet hebben gemeld, terwijl ze wel aan de (nieuwe) doorstroomvoorwaarde voldoen, (opnieuw) scholen benaderen om hun doorstroomrecht te verzilveren.
 
Tussenjaar na de havo
De leerling heeft met het havo-diploma een startkwalificatie en is niet meer leer- of kwalificatieplichtig. Hij (zij) mag een tussenjaar nemen of gaan werken.

5. Doorstromen in en na vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel scholen doen dit op basis van:

Toelating tot de bovenbouw vwo
Zit een leerling in de bovenbouw van vwo (klas 4, 5 en 6), dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen)
 
Doorstromen van vwo naar hbo
Met een vwo-diploma kan een leerling een opleiding gaan volgen aan een hogeschool.
De Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Rathoomvat een aantal ministerële regelingen die betrekking hebben aanmelding of toelating tot het hoger onderwijs.
 
Doorstromen van vwo naar de universiteit
Voor toelating tot een universiteit heeft de leerling een vwo-diploma nodig. De universiteit geeft informatie over de vooropleidingseisen.

Extra toelatingseisen en aanvullende eisen
Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Sommige hbo-opleidingen mogen aanvullende eisen stellen waarvoor de student auditie of een toelatingstoets moet doen. Zie hiervoor Bijlage A en Bijlage B.
 
Deficiënties wegwerken
Niet elk profiel in het voortgezet onderwijs geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding.
We spreken over deficiëntie als je wel een havo- of vwo-diploma hebt, maar niet voldoet aan de gestelde toelatingseisen wat het betreft het profiel, de vooropleiding en/of de specifiek voorgeschreven vakken. Door het succesvol afronden van één of meerdere toelatingstoetsen kun je je deficiëntie wegwerken en ben je alsnog toelaatbaar op de opleiding.
 
Tussenjaar na vwo
De leerling heeft met het vwo-diploma een startkwalificatie en is niet meer leer- of kwalificatieplichtig. Hij (zij) mag een tussenjaar opnemen of gaan werken.

6. Doorstromen binnen het hbo

Het hbo kent drie opleidingsgraden. De verschillende opleidingen hebben eigen toelatingseisen.
 
Bindend studieadvies
Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van uw opleiding.
 
Doorstromen van hbo naar de universiteit
Voor toelating tot een universiteit is een propedeuse nodig van een hbo-opleiding.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01